Vragen over de lega­li­sering van illegale bouw­werken ten behoeve van Platinum Stables in Riel


Indiendatum: mei 2015

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de legalisering van illegale bouwwerken ten behoeve van Platinum Stables in Riel.


Geacht college,

Volgens het ANP bericht “brutalen hebben de halve wereld” dd 7 mei 2015, is de gemeente Goirle overgegaan, dan wel voornemens over te gaan tot legalisering van onder andere een paardenstal, een chalet en een hekwerk ten behoeve van initiatiefnemer Wilaras. De gemeente Goirle heeft de initiatiefnemer, die zonder vergunning aan het bouwen was, herhaaldelijk gesommeerd om de bouwwerkzaamheden te staken en de onrechtmatig opgerichte bouwwerken af te breken. Desondanks is de gemeente Goirle nu bereid tot legalisatie, omdat volgens wethouder Theo van der Heijden (VVD) er nu eenmaal Brabantbreed is afgesproken om, indien mogelijk tot legalisatie over te gaan. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u op de hoogte van de legalisatie ten behoeve van Platinum Stables? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat vindt u van het feit dat er eerst herhaaldelijk is gesommeerd tot het staken van de bouwwerkzaamheden waarna er toch de benodigde vergunningen werden verleend?

2. Bent u er van op de hoogte dat er Brabantbreed is afgesproken om in elk geval, waar mogelijk, over te gaan tot het legaliseren van onrechtmatige bouwwerken?

Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht kan een illegale situatie worden gedoogd als er concreet zicht is op legalisering van de situatie, dit dient echter een incidenteel karakter te hebben; het categorisch gedogen van bepaalde overtredingen is dan ook niet toegestaan.

3. Handelen Brabantse gemeenten met hun Brabantbrede afspraak in strijd met de bepalingen hierover in de Algemene Wet Bestuursrecht? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat een dergelijke uitspraak van de wethouder partijen kan stimuleren om zonder (aanvraag voor) vergunning te gaan bouwen? Zo nee waarom niet?

5. Wordt uw college op de hoogte gesteld van (voorgenomen) legalisaties als genoemd in de inleiding?

6. Wanneer uitgevoerde plannen van een initiatiefnemer in strijd zijn met het gemeentelijke bestemmingsplan, zijn de plannen dan ook in strijd met de provinciale Verordening Ruimte 2014? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

7. Hebt u als provincie de mogelijkheid tot inspraak en bezwaar bij het door de gemeente legaliseren van een onrechtmatige situatie als de onrechtmatige situatie de Verordening Ruimte 2014 raakt? Zo nee, waarom niet?

8. Hebt u als provincie de mogelijkheid tot inspraak en bezwaar bij het door de gemeente legaliseren van een onrechtmatige situatie als de onrechtmatige situatie een milieuvergunning (milieugedeelte van een omgevingsvergunning) behoeft? Zo nee, waarom niet?

9. Indien nee, heeft u een andere manier om legalisatie in het geval van strijdigheid met natuur- en milieuregels geen doorgang te laten vinden?

10. Indien nee, hoe wordt de bescherming van de natuur (Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet) dan gehandhaafd bij legalisatie door een gemeente?

Uit het nieuwsbericht blijkt dat de bouw van (een gedeelte van) het hippisch centrum in een door de initiatiefnemer aangekocht stuk EHS zal plaatsvinden/heeft plaatsgevonden.

11. Heeft in een dergelijk geval de gemeente de bevoegdheid om ook dit aspect (in de EHS) van de bouwwerken te legaliseren of moet uw college zich hier over buigen?

Voor dat een activiteit in de EHS mag plaats vinden, moet een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet worden verleend. Tevens moeten compenserende maatregelen worden getroffen voordat aantasting van de EHS plaatsvindt.

12.Hoe wordt in het geval van legalisering door een gemeente gegarandeerd dat er geen onomkeerbare schade aan de EHS wordt berokkend door de initiatiefnemer, als op voorhand niet kan worden bepaald of een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet kan worden verleend?

13. Heeft in een dergelijk geval de gemeente de bevoegdheid om bij de legalisering van een onrechtmatige situatie ook het milieu/natuurgedeelte van de vergunning voor de bouwwerken te verlenen of moet uw college zich hier over buigen?

14. Is in het geval van Platinum Stables ook een Natuurbeschermingswetvergunning nodig? Zo ja, hebt u daarvoor een aanvraag ontvangen? Gaat u een Natuurbeschermingswetvergunning verlenen aan Platinum Stables?

15. Als er wordt overgegaan tot legalisering achteraf, hoe is dan de mogelijkheid tot inspraak c.q. bezwaar vooraf voor overige belanghebbenden nog veilig te stellen?

16. Indien u de Natuurbeschermingswetvergunning niet zou kunnen verlenen, wat zijn daarvan dan de gevolgen voor de initiatiefnemer van Platinum Stables?

Wij vernemen graag uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren


Indiendatum: mei 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


Vraag 1
Bent u op de hoogte van de legalisatie ten behoeve van Platinum Stables? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat vindt u van het feit dat er eerst herhaaldelijk is gesommeerd tot het staken van de bouwwerkzaamheden waarna er toch de benodigde vergunningen werden verleend?

Antwoord: Ja, wij zijn op de hoogte van het onderzoek naar de mogelijkheden tot legalisatie door de gemeente Goirle. De gemeente Goirle is bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving van wet- en regelgeving inzake bouwen, wij gaan hier niet over.


Vraag 2
Bent u er van op de hoogte dat er Brabantbreed is afgesproken om in elk geval, waar mogelijk, over te gaan tot het legaliseren van onrechtmatige bouwwerken?

Antwoord: Nee, dit is geen bestaande afspraak. Conform de Brabantse Handhavingsstrategie moet, alvorens handhavend wordt opgetreden, eerst worden onderzocht of legalisatie mogelijk is. Indien dit het geval is kan alsnog een vergunning worden afgegeven.


Vraag 3
Handelen Brabantse gemeenten met hun Brabantbrede afspraak in strijd met de bepalingen hierover in de Algemene Wet Bestuursrecht? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, bij legaliseren blijft de Algemene Wet Bestuursrecht onverkort van toepassing.


Vraag 4
Bent u het met ons eens dat een dergelijke uitspraak van de wethouder partijen kan stimuleren om zonder (aanvraag voor) vergunning te gaan bouwen? Zo nee waarom niet?

Antwoord: Nee, bouwen zonder benodigde vergunning blijft in strijd met weten regelgeving. Bij het bouwen zonder de benodigde vergunningen zijn de risico’s voor rekening van de initiatiefnemer. In het geval niet tot legalisatie kan worden overgegaan dient de initiatiefnemer de illegale situatie ongedaan te maken en zal de overheid er op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurd.


Vraag 5
Wordt uw college op de hoogte gesteld van (voorgenomen) legalisaties als genoemd in de inleiding?

Antwoord: Wij worden op de hoogte gesteld van initiatieven waar de provincie het bevoegd gezag is.


Vraag 6
Wanneer uitgevoerde plannen van een initiatiefnemer in strijd zijn met het gemeentelijke bestemmingsplan, zijn de plannen dan ook in strijd met de provinciale Verordening Ruimte 2014? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, indien een initiatief strijdig is met het bestemmingsplan wil dat niet zeggen dat het initiatief automatisch ook strijdig is met de Vr 2014. Een bestemmingsplan kan namelijk meer regels omvatten of meer beperkingen opleggen dan via de Vr 2014 wordt voorgeschreven.


Vraag 7
Hebt u als provincie de mogelijkheid tot inspraak en bezwaar bij het door de gemeente legaliseren van een onrechtmatige situatie als de onrechtmatige situatie de Verordening Ruimte 2014 raakt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, wij hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze en het instellen van beroep als een omgevingsvergunnning wordt verleend in strijd met de Vr 2014. Indien nodig maken wij daar ook gebruik van. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een reactieve aanwijzing te geven tegen een bestemmingsplan bij geconstateerde strijdigheid met de Vr 2014.


Vragen 8 tot en met 13
Hebt u als provincie de mogelijkheid tot inspraak en bezwaar bij het door de gemeente legaliseren van een onrechtmatige situatie als de onrechtmatige situatie een milieuvergunning (milieugedeelte van een omgevingsvergunning) behoeft? Zo nee, waarom niet?

Indien nee, heeft u een andere manier om legalisatie in het geval van strijdigheid met natuur- en milieuregels geen doorgang te laten vinden?

Indien nee, hoe wordt de bescherming van de natuur (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet) dan gehandhaafd bij legalisatie door een gemeente?

Heeft in een dergelijk geval de gemeente de bevoegdheid om ook dit aspect (in de EHS) van de bouwwerken te legaliseren of moet uw college zich hier over buigen?

Hoe wordt in het geval van legalisering door een gemeente gegarandeerd dat er geen onomkeerbare schade aan de EHS wordt berokkend door de initiatiefnemer, als op voorhand niet kan worden bepaald of een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet kan worden verleend?

Heeft in een dergelijk geval de gemeente de bevoegdheid om bij de legalisering van een onrechtmatige situatie ook het milieu/natuurgedeelte van de vergunning voor de bouwwerken te verlenen of moet uw college zich hier over buigen?

Antwoord vragen 8 tot en met 13: Het betreft hier verschillende wettelijke kaders met verschillende bevoegde gezagen, verschillende te beschermen belangen en daarmee verschillende, op die specifieke belangen gerichte toetsingskaders.
Zo zijn wij voor de Natuurbeschermingswet bevoegd gezag en de Minister van Economische Zaken is dat voor de Flora en Faunawet. Voor een beoordeling van een initiatief met het oog op de EHS (Vr 2014) zijn wij bevoegd gezag. Het college van burgemeester en wethouders is voor het bouwen en het milieudeel bevoegd gezag.
Voor de besluitvorming ten aanzien van vergunningen waarvoor wij geen bevoegd gezag zijn, hebben wij geen mogelijkheden om deze besluitvorming te beïnvloeden. Voor toezicht en handhaving zijn wij alleen aan zet als we bevoegd gezag zijn.


Vraag 14
Is in het geval van Platinum Stables ook een Natuurbeschermingswetvergunning nodig? Zo ja, hebt u daarvoor een aanvraag ontvangen? Gaat u een Natuurbeschermingswetvergunning verlenen aan Platinum Stables?

Antwoord: Ja, een natuurbeschermingswetvergunning is nodig en is ook aangevraagd. De vergunning is verleend op 28 april 2015.


Vraag 15
Als er wordt overgegaan tot legalisering achteraf, hoe is dan de mogelijkheid tot inspraak c.q. bezwaar vooraf voor overige belanghebbenden nog veilig te stellen?

Antwoord: Legalisatie is alleen mogelijk indien alsnog de benodigde vergunningen kunnen worden verleend. Voorafgaande aan vergunningverlening is wettelijke inspraak mogelijk en nadat de vergunningen zijn verleend kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze vergunningen, zoals aangegeven in de Algemene wet bestuursrecht. Dit geldt zowel voor vergunningen voor bouwen als voor natuur- en milieuaspecten.


Vraag 16
Indien u de Natuurbeschermingswetvergunning niet zou kunnen verlenen, wat zijn daarvan dan de gevolgen voor de initiatiefnemer van Platinum Stables?

Antwoord: Dit is niet aan de orde, de Natuurbeschermingswetvergunning is verleend.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter, Secretaris