Vragen over de ‘Rou­te­kaart Stalaan­pas­singen 2024’ voor ammo­ni­a­k­re­ductie en de te verwachten piek rond vergun­ning­aan­vragen en verbou­wingen


Indiendatum: 4 mrt. 2022

Geacht college,

Veehouderijbedrijven dienen vanaf 1 januari 2024 minder ammoniak uit te stoten, omdat de Brabantse natuur zwaar overbelast is. Een groot deel van de veebedrijven moet daarvoor in actie komen. Naar verwachting kiest ongeveer de helft van de momenteel nog actieve veehouderijbedrijven daarom om stalaanpassingen door te voeren. Natuurlijk dienen deze stalaanpassingen ook vergund te worden, door de gemeenten en/of de provincie.

Het gaat om 2.210 bedrijven, ongeveer de helft van de nu nog actieve veebedrijven.

Wij lezen dit in de Statenmededeling ‘Routekaart Stalaanpassingen 2024’ van 15 februari jl., waarin u de ‘Routekaart Stalaanpassingen 2024’ aankondigt. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Wanneer kunnen we publicatie van de Routekaart Stalaanpassingen 2024 verwachten?

2. U geeft aan dat gemeenten, provincie en omgevingsdiensten gezamenlijk maatregelen nemen ter voorbereiding op de piek in aanvragen die naar alle waarschijnlijkheid zal ontstaan richting 1 januari 2024.
Op welke wijze wordt op de piek voorbereid? Maakt het aannemen van tijdelijk personeel daar ook deel van uit? Hoe pakken specifiek gemeenten dit aan?

3. Naast een piek in vergunningaanvragen zal er ook een piek in aanvragen voor de bouw en installatie van de daadwerkelijke stalaanpassingen komen. Daarover zei gedeputeerde Lemkes in de pers: “Er ligt hier een grote kans voor stallenbouwers, een belangrijke markt. Maar ik neem dat die bedrijven zich dat wel realiseren.”
Verwacht uw college dat er genoeg menskracht en genoeg materialen zijn om binnen een kleine twee jaar 2.210 stallen aan te passen, in acht nemende dat dit aantal niet gelijk over de resterende tijd zal verspreiden, maar vooral tegen het einde van 2023 zal ophopen?

4. In eerdere instantie was aan de deadline voor het voldoen aan de emissie-eisen ook een deadline verbonden voor het indienen van de daarvoor benodigde vergunningaanvraag, opdat met enige zekerheid gesteld kon worden dat de aanvragers op tijd uitsluitsel zouden hebben. Zoals aangekondigd in het bestuursakkoord 2020-2023 is die deadline op 27 november 2020 uit de Interim Omgevingsverordening geschrapt, om de verantwoordelijkheid voor een tijdige aanvraag bij de ondernemers te laten.
Betekent dit dat bedrijven ook ter verantwoording worden geroepen indien zij niet op 1 januari 2024 de benodigde, vergunde stalaanpassingen hebben gerealiseerd? Zo ja, wordt er wat uw college betreft omgegaan met bedrijven die na 31 december 2023 niet voldoen aan de voorwaarden?

5. Boeren willen graag duidelijkheid over de toekomst.
Wat gaat er qua handhaving gebeuren met veehouderijbedrijven waarvoor wel al een vergunning is aangevraagd voor 1 januari 2024, maar die nog niet is verleend na 31 december 2023? Indien u hierop nog geen antwoord kunt of wilt geven; wanneer kunnen ondernemers hierover wél duidelijkheid verwachten?

6. Bent u het met onze fractie eens dat een deadline voor het indienen van een vergunningaanvraag ook had bijgedragen aan het stroomlijnen van dit proces? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 4 mrt. 2022
Antwoorddatum: 29 mrt. 2022

Veehouderijbedrijven dienen vanaf 1 januari 2024 minder ammoniak uit te stoten, omdat de Brabantse natuur zwaar overbelast is. Een groot deel van de veebedrijven moet daarvoor in actie komen. Naar verwachting kiest ongeveer de helft van de momenteel nog actieve veehouderijbedrijven daarom om stalaanpassingen door te voeren. Natuurlijk dienen deze stalaanpassingen ook vergund te worden, door de gemeenten en/of de provincie.

Het gaat om 2.210 bedrijven, ongeveer de helft van de nu nog actieve veebedrijven.

Wij lezen dit in de Statenmededeling ‘Routekaart Stalaanpassingen 2024’ van 15 februari jl., waarin u de ‘Routekaart Stalaanpassingen 2024’ aankondigt. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Wanneer kunnen we publicatie van de Routekaart Stalaanpassingen 2024 verwachten?

Antwoord:
Wij zijn voornemens de Routekaart zo spoedig mogelijk, uiterlijk juni 2022 vast te stellen.


2. U geeft aan dat gemeenten, provincie en omgevingsdiensten gezamenlijk maatregelen nemen ter voorbereiding op de piek in aanvragen die naar alle waarschijnlijkheid zal ontstaan richting 1 januari 2024.
Op welke wijze wordt op de piek voorbereid? Maakt het aannemen van tijdelijk personeel daar ook deel van uit? Hoe pakken specifiek gemeenten dit aan?

Antwoord:
De provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zijn al in 2019 gestart met het efficiënter inrichten van het vergunningenproces en het vergroten van de beschikbare vergunningverleningscapaciteit.
Eén van de doelen van de routekaart is te bevorderen dat veehouders zsm hun vergunningaanvraag gaan indienen zodat deze zoveel en zo gelijk mogelijk gespreid in de tijd binnen komen. In de routekaart benoemen we samen met gemeenten en omgevingsdiensten maatregelen om het vergunningsverleningsproces zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen.


3. Naast een piek in vergunningaanvragen zal er ook een piek in aanvragen voor de bouw en installatie van de daadwerkelijke stalaanpassingen komen. Daarover zei gedeputeerde Lemkes in de pers: “Er ligt hier een grote kans voor stallenbouwers, een belangrijke markt. Maar ik neem dat die bedrijven zich dat wel realiseren.”
Verwacht uw college dat er genoeg menskracht en genoeg materialen zijn om binnen een kleine twee jaar 2.210 stallen aan te passen, in acht nemende dat dit aantal niet gelijk over de resterende tijd zal verspreiden, maar vooral tegen het einde van 2023 zal ophopen?

Antwoord:
Die opgave ligt bij het bouwend bedrijfsleven, het college heeft daar geen inzicht in.


4. In eerdere instantie was aan de deadline voor het voldoen aan de emissie-eisen ook een deadline verbonden voor het indienen van de daarvoor benodigde vergunningaanvraag, opdat met enige zekerheid gesteld kon worden dat de aanvragers op tijd uitsluitsel zouden hebben. Zoals aangekondigd in het bestuursakkoord 2020-2023 is die deadline op 27 november 2020 uit de Interim Omgevingsverordening geschrapt, om de verantwoordelijkheid voor een tijdige aanvraag bij de ondernemers te laten.
Betekent dit dat bedrijven ook ter verantwoording worden geroepen indien zij niet op 1 januari 2024 de benodigde, vergunde stalaanpassingen hebben gerealiseerd? Zo ja, wordt er wat uw college betreft omgegaan met bedrijven die na 31 december 2023 niet voldoen aan de voorwaarden?

Antwoord:
Dit gaan we uitwerken in een protocol gericht op de toezicht en handhaving.


5. Boeren willen graag duidelijkheid over de toekomst.
Wat gaat er qua handhaving gebeuren met veehouderijbedrijven waarvoor wel al een vergunning is aangevraagd voor 1 januari 2024, maar die nog niet is verleend na 31 december 2023? Indien u hierop nog geen antwoord kunt of wilt geven; wanneer kunnen ondernemers hierover wél duidelijkheid verwachten?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 4.


6. Bent u het met onze fractie eens dat een deadline voor het indienen van een vergunningaanvraag ook had bijgedragen aan het stroomlijnen van dit proces? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager –conform het bestuursakkoord 2020- 2023- om tijdig vergunningen aan te vragen om de continuïteit van zijn of haar bedrijf veilig te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de provincie om het vergunningsproces, samen met gemeenten en omgevingsdiensten zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen.
Overigens geldt dat in de (interim) Omgevingsverordening (bijlage 2) voor sommige diercategoriën vanaf 1/1/’24 strengere eisen worden gesteld. Melkvee gaat bijvoorbeeld van 7 naar 6 kg./ammoniak per dier per jaar. In de Omgevingsverordening is de datum van besluitvorming leidend. Dat geldt dus voor een vergunning die na de hiervoor genoemde datum wordt afgegeven. Behalve als een veehouder tijdig –vóór 1/1/’23- een aanvraag doet.
Dan mag er nog met de norm ten tijde van de aanvraag worden gerekend. We zien dat als een prikkel om zo snel mogelijk een vergunningsaanvraag in te dienen.