Vragen over de aanpak van malafide puppy­handel in Brabant


Indiendatum: 7 mrt. 2022

Geacht college,

Sinds januari 2022 is er sprake van een explosieve groei van meldingen over de verkoop van puppy's vanaf verdachte adressen in Veldhoven; de zogenoemde malafide puppyhandelaren oftewel broodfokkers. De illegale puppyhandelaar in Diessen is een ander voorbeeld van een broodfokker. De gemeente Hilvarenbeek heeft de verkoop van honden op de betreffende locatie in Diessen gestopt. De gemeente Hilvarenbeek eiste dat in december 2021, toen bleek dat de verkoop van honden op die plek volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan.

Er gaat veel geld om in de illegale handel in puppy’s; feitelijk crimineel geld dat de samenleving ondermijnt. Op 8 november 2019 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de motie ‘Aandacht dierenmishandeling en (zware) criminaliteit’ aangenomen waarin Gedeputeerde Staten werd gevraagd om in de bestuursopdracht ‘het veilig en weerbaar maken van Brabant’ de relatie tussen dierenmishandeling en (zware) criminaliteit te betrekken en daarbij contact te leggen tussen Samen Sterk in Brabant (SSiB) enerzijds, en de Dierenpolitie en het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling anderzijds. In de motie wordt ook genoemd dat er in Brabant sprake is van o.a. grootschalige illegale puppyhandel, waarbij dierenwelzijn en criminaliteit direct met elkaar in verband staan.

Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Ben u bekend met het bericht 'Explosieve groei van verdachte puppyverkoop in Veldhoven: ‘Brabant is walhalla van broodfokkers'’?

2. Bent u bekend met de explosieve groei van meldingen over de verkoop van puppy's vanaf verdachte adressen die de politie noemt in het bericht?

3. Bent u met ons eens dat we als overheid meer kunnen doen tegen illegale puppyhandel, als we hierin samen optrekken?

4. De in de inleiding genoemde motie vraagt (ook) om provinciale inzet. Bent u bereid om hier coördinerend op te treden zodat niet alleen op gemeentelijk en rijksniveau, maar óók op provinciaal niveau de illegale puppyhandel het hoofd kan worden geboden? Zo nee, waarom niet?

5. Welke vorderingen zijn er over het algemeen, in de uitwerking van de motie?

6. Bent u bereid om een gesprek aan te gaan met House of Animals over de aanpak van malafide puppyhandel? Zo nee, waarom niet?

7. Wat kunnen we op provinciaal niveau leren van de aanpak van de malafide puppyhandelaar in de gemeente Hilvarenbeek?

8. Kunnen we deze aanpak delen met alle Brabantse gemeenten, zodat andere gemeenten daar lering uit kunnen trekken? Zo nee, waarom niet?

9. Is de provincie bereid om met de NVWA in overleg te gaan, om te bekijken in verband met welke adressen in Noord-Brabant er meldingen over verdachte puppyverkoop zijn, en of zij die locaties samen met gemeenten onder de loep kunnen nemen wat betreft de juiste vergunningen (zie casus Diessen)?

10. Kunnen de gemeenten sowieso vergunningen van dierenhandelaren onder de loep nemen om te bezien of gehandeld wordt naar die vergunningen? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 7 mrt. 2022
Antwoorddatum: 29 mrt. 2022

Sinds januari 2022 is er sprake van een explosieve groei van meldingen over de verkoop van puppy's vanaf verdachte adressen in Veldhoven; de zogenoemde malafide puppyhandelaren oftewel broodfokkers. De illegale puppyhandelaar in Diessen is een ander voorbeeld van een broodfokker. De gemeente Hilvarenbeek heeft de verkoop van honden op de betreffende locatie in Diessen gestopt. De gemeente Hilvarenbeek eiste dat in december 2021, toen bleek dat de verkoop van honden op die plek volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan.

Er gaat veel geld om in de illegale handel in puppy’s; feitelijk crimineel geld dat de samenleving ondermijnt. Op 8 november 2019 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de motie ‘Aandacht dierenmishandeling en (zware) criminaliteit’ aangenomen waarin Gedeputeerde Staten werd gevraagd om in de bestuursopdracht ‘het veilig en weerbaar maken van Brabant’ de relatie tussen dierenmishandeling en (zware) criminaliteit te betrekken en daarbij contact te leggen tussen Samen Sterk in Brabant (SSiB) enerzijds, en de Dierenpolitie en het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling anderzijds. In de motie wordt ook genoemd dat er in Brabant sprake is van o.a. grootschalige illegale puppyhandel, waarbij dierenwelzijn en criminaliteit direct met elkaar in verband staan.

Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Ben u bekend met het bericht 'Explosieve groei van verdachte puppyverkoop in Veldhoven: ‘Brabant is walhalla van broodfokkers'’?

Antwoord:
Ja.


2. Bent u bekend met de explosieve groei van meldingen over de verkoop van puppy's vanaf verdachte adressen die de politie noemt in het bericht?

Antwoord:
Nee. Het college heeft geen toezichthoudende bevoegdheden in het kader van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) op het terrein van de hondenhandel en ontvangt om die reden geen signalen over meldingen of een explosieve toename daarvan.


3. Bent u met ons eens dat we als overheid meer kunnen doen tegen illegale puppyhandel, als we hierin samen optrekken?

Antwoord:
Voor het terugdringen van deze misstanden dragen de kopers van honden, dierenartsen, dierenbeschermingsorganisaties, vertegenwoordigers van de sector én de overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast adequate handhaving is ook bewustwording en goede voorlichting aan potentiele hondenkopers van belang. Het toezicht op de hondenhandel en hondenfokkerijen is belegd bij de NVWA die zich samen met de Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de (dieren)politie inzet om illegale hondenhandel aan te pakken. Ook gemeenten houden toezicht op dit soort inrichtingen indien er sprake is van een wabo-vergunning.


4. De in de inleiding genoemde motie vraagt (ook) om provinciale inzet. Bent u bereid om hier coördinerend op te treden zodat niet alleen op gemeentelijk en rijksniveau, maar óók op provinciaal niveau de illegale puppyhandel het hoofd kan worden geboden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij zijn geen bevoegd gezag voor deze inrichtingen in het kader van de Wabo. Zoals in de beantwoording van vraag 3 is opgenomen zijn de toezichthoudende taken van hondenhandel en fokkerijen bij andere overheden belegd. Wij willen niet treden in taken en bevoegdheden die elders zijn belegd.


5. Welke vorderingen zijn er over het algemeen, in de uitwerking van de motie?

Antwoord:
De motie waar u naar verwijst is uitgevoerd middels een memo gedeputeerde. Via deze memo is aan uw Staten de toezegging gedaan dat via Samen Sterk in Brabant eventuele signalen van misstanden op het terrein van dierenwelzijn met de bevoegde instanties zullen worden gedeeld.


6. Bent u bereid om een gesprek aan te gaan met House of Animals over de aanpak van malafide puppyhandel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zie de beantwoording op vraag 4.


7. Wat kunnen we op provinciaal niveau leren van de aanpak van de malafide puppyhandelaar in de gemeente Hilvarenbeek?

Antwoord:
Het is niet zozeer aan de provincie om te leren van de gemeentelijke aanpak omdat wij geen bevoegdheden hebben op het terrein van de puppyhandel. Het ligt eerder op het terrein van gemeenten om kennis te delen op dit gebied en lering te trekken uit deze aanpak.


8. Kunnen we deze aanpak delen met alle Brabantse gemeenten, zodat andere gemeenten daar lering uit kunnen trekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college moedigt gemeenten in zijn algemeenheid aan om succesvolle aanpakken met elkaar te delen.


9. Is de provincie bereid om met de NVWA in overleg te gaan, om te bekijken in verband met welke adressen in Noord-Brabant er meldingen over verdachte puppyverkoop zijn, en of zij die locaties samen met gemeenten onder de loep kunnen nemen wat betreft de juiste vergunningen (zie casus Diessen)?

Antwoord:
Nee. Het college heeft zich naar aanleiding van eerdere vragen over dit onderwerp wel bereid verklaard om in haar reguliere contacten met het ministerie, de landelijke toezichthouders, de politie en de Brabantse gemeenten structureel aandacht te vragen voor dierenwelzijn. De provincie is evenwel geen bevoegd gezag voor de vergunningverlening aan en het toezicht op hondenfokkerijen.


10. Kunnen de gemeenten sowieso vergunningen van dierenhandelaren onder de loep nemen om te bezien of gehandeld wordt naar die vergunningen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, dat kan de gemeente doen vanuit haar rol als bevoegd gezag.

Interessant voor jou

Vragen over de ‘Routekaart Stalaanpassingen 2024’ voor ammoniakreductie en de te verwachten piek rond vergunningaanvragen en verbouwingen

Lees verder

Technische vragen over de depositie van PFAS in West-Brabant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer