Tech­nische vragen over de depositie van PFAS in West-Brabant


Indiendatum: mrt. 2022

Op 27 Augustus 2021 heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over PFAS in baggerslib door vervuiling van het bedrijf 3M in Zwijndrecht bij Antwerpen. Er lijkt echter ook een substantiële bron van vervuiling te zijn in de industrie die PFAS en PFOS in de lucht uitstoot. Er wordt enerzijds door bedrijven als 3M veel uitgestoten en er komt PFAS/PFOS vrij bij het graven van de Scheldetunnel. Beide bronnen leiden tot depositie in Nederland, voornamelijk in Zeeland, maar ook in Zuid-West Brabant. Wij maken ons ernstige zorgen om de potentiële gezondheidsrisico’s in het Zuid-Westen van onze provincie. Een Belgische organisatie die zich bezig houdt met dit probleem, Grondrecht, procedeert tegen 3M om schadevergoedingen en de vergoeding van medische kosten te krijgen voor de omwonenden. Ook vragen zij bij de betreffende autoriteiten om bloedonderzoek voor de omwonenden. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de gevolgen van PFAS en PFOS in de lucht?

2. Kunt u iets zeggen voer de hoeveelheid PFAS en PFOS in de lucht en bodem op jaarbasis, en dan met name over de depositie in West-Brabant?

3. Wordt er bodemonderzoek gedaan naar depositie van PFAS/PFOS in West-Brabant?

4. Kan het meetstation in Ossendrecht PFAS/PFOS meten en zo ja, gebeurt dat ook?

5. Welke resultaten zijn daarvan bekend?

6. Indien het meetstation in Ossendrecht de stoffen niet kan meten, kan het meetstation daarvoor geschikt gemaakt worden?

7. Kan er ook in Brabant bloedonderzoek plaatsvinden bij mensen die in aanraking zijn geweest met PFAS/PFOS?

8. Kunt u een schatting maken van de kosten van onderzoek naar zowel de depositie (aanpassen meetstation Ossendrecht en/of bodemonderzoek) als naar gezondheidseffecten zoals bloedonderzoek?

Indiendatum: mrt. 2022
Antwoorddatum: 6 apr. 2022

Op 27 Augustus 2021 heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over PFAS in baggerslib door vervuiling van het bedrijf 3M in Zwijndrecht bij Antwerpen. Er lijkt echter ook een substantiële bron van vervuiling te zijn in de industrie die PFAS en PFOS in de lucht uitstoot. Er wordt enerzijds door bedrijven als 3M veel uitgestoten en er komt PFAS/PFOS vrij bij het graven van de Scheldetunnel. Beide bronnen leiden tot depositie in Nederland, voornamelijk in Zeeland, maar ook in Zuid-West Brabant. Wij maken ons ernstige zorgen om de potentiële gezondheidsrisico’s in het Zuid-Westen van onze provincie. Een Belgische organisatie die zich bezig houdt met dit probleem, Grondrecht, procedeert tegen 3M om schadevergoedingen en de vergoeding van medische kosten te krijgen voor de omwonenden. Ook vragen zij bij de betreffende autoriteiten om bloedonderzoek voor de omwonenden. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de gevolgen van PFAS en PFOS in de lucht?

Antwoord:
Ja.


2. Kunt u iets zeggen voer de hoeveelheid PFAS en PFOS in de lucht en bodem op jaarbasis, en dan met name over de depositie in West-Brabant?

Antwoord: Nee, dat is niet bekend.


3. Wordt er bodemonderzoek gedaan naar depositie van PFAS/PFOS in West-Brabant?

Antwoord:
Nee, niet specifiek. De omgevingsdiensten in de provincie Noord-Brabant hebben in opdracht van de gemeenten een generieke bodemkwaliteitskaart voor PFAS opgesteld. Hiervoor is grofmazig bodemonderzoek uitgevoerd. West-Brabant is daarin meegenomen. Uit de kaart blijkt dat PFAS in de bodem de landelijke achtergrondwaarden, in de praktijk aangeduid als bodemfunctieklasse landbouw/natuur (Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, versie december 2021) niet overschrijden. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de gehalten PFAS in West-Brabant vergelijkbaar zijn met de gehalten in de rest van de provincie Noord-Brabant.


4. Kan het meetstation in Ossendrecht PFAS/PFOS meten en zo ja, gebeurt dat ook?

Antwoord:
Nee, op dit moment wordt geen PFAS/PFOS gemeten.


5. Welke resultaten zijn daarvan bekend?

Antwoord:
zie het antwoord op vraag 4.


6. Indien het meetstation in Ossendrecht de stoffen niet kan meten, kan het meetstation daarvoor geschikt gemaakt worden?

Antwoord:
Ja, het meetstation Ossendrecht kan ingericht worden om deeltjesfracties van PFAS/PFOS in lucht meten. De kosten hiervoor worden geschat op €30.000,- per jaar.


7. Kan er ook in Brabant bloedonderzoek plaatsvinden bij mensen die in aanraking zijn geweest met PFAS/PFOS?

Antwoord:
Dergelijk onderzoek is niet voorzien. De GGD en het RIVM hebben van de provincie Zeeland het verzoek ontvangen voor het opzetten van een eerste verkenning om te bepalen of en zo ja hoe bevolkingsonderzoek zou moeten plaatsvinden.


8. Kunt u een schatting maken van de kosten van onderzoek naar zowel de depositie (aanpassen meetstation Ossendrecht en/of bodemonderzoek) als naar gezondheidseffecten zoals bloedonderzoek?

Antwoord:
De kosten voor het geschikt maken van het meetstation Ossendrecht om deeltjesfracties van PFAS/PFOS in lucht te meten worden geschat op €30.000,- per jaar.
Er is zonder een opzet van een beoogd onderzoek (bodem of gezondheidseffecten) geen inschatting te maken van de kosten. Bovendien is de opzet van het onderzoek sterk afhankelijk van het doel van het onderzoek.