Vragen over de dreiging van met PFAS vervuild baggerslib vanuit Antwerpen naar Nederland


Indiendatum: 27 aug. 2021

Geacht college,

Rond de stad Antwerpen wordt volop gewerkt aan de Oosterweelverbinding, de aanleg van de noordelijke helft van de volledige Ring voor autoverkeer rond Antwerpen. Hiervoor wordt o.m. een tunnel onder de Schelde gebouwd. Grote hoeveelheden baggerslib uit de Schelde worden hiervoor verplaatst naar andere zones in de Schelde, gaande van stroomopwaarts in België, tot aan de Nederlandse grens.

Enkele maanden geleden lekte uit dat er een gigantische vervuiling aanwezig is in de omgeving van het bedrijf 3M in Zwijndrecht bij Antwerpen; 3M is de veroorzaker van deze verontreiniging met PFAS. 3M loosde gedurende tientallen jaren grote hoeveelheden giftige PFOS in de Schelde, waardoor het nog steeds in hoge mate aanwezig is in het Schelde-slib.

Opwoelen van dit slib zal voor extra verspreiding zorgen omdat PFAS zich gemakkelijk en snel verspreiden en, aangezien er ook stortplaatsen voorzien zijn, in de Schelde vlakbij de Nederlandse grens, zal het zich ook gemakkelijk naar Nederland verspreiden.

Wij maken ons ernstige zorgen om de potentiële gezondheidsrisico’s in het zuidwesten van onze provincie, en we roepen de provincie op bezwaar aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning voor de stortzones, wat mogelijk is tot en met 2 september. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Is de provincie Noord-Brabant op de hoogte van deze plannen?

2. Is de provincie op de hoogte van de potentiële gezondheidsrisico’s voor de provincie, van de stortingen van het met PFAS vervuilde baggerslib?

3. Kunt u een inschatting maken van de gevaren die het storten van het vervuilde slib nabij de Nederlandse grens kan opleveren voor, natuur, milieu en gezondheid in Brabant? Zo ja, wat is de uitkomst van die inschatting? Zo nee, op welke wijze gaat u zich laten voorlichten over deze gevaren? Kunt u ons daarvan op de hoogte stellen?

4. Heeft de provincie bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning, of gaat de provincie dat nog doen? Zo nee, waarom niet?

5. Wat is de mening van het Rijk over deze stortingen van het met PFAS vervuilde baggerslib?

6. Bent u bereid om deze kwestie ook nationaal aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant