Vragen over de verharding van gebied de Roovert door de gemeente Hilva­renbeek


Indiendatum: feb. 2016

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de verharding van gebied de Roovert door de gemeente Hilvarenbeek.


Geacht college,

Het Brabants historisch landschap lijkt de laatste tijd onder vuur te liggen; waar in de gemeente Zundert onlangs de cultuurhistorische van Gogh-paden zijn verhard, is de gemeente Hilvarenbeek overtuigd van de noodzaak voor het verharden van de Roovert. Het onderhavige gebied is expliciet opgenomen op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant. Landgoed Gorp en Roovert werd tevens aangewezen als complex van cultuurhistorisch belang.

Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen.

1. Bent u bekend met de plannen van de gemeente Hilvarenbeek? Bent u bij de plannen betrokken? Zo ja, op welke wijze?

De Heemkundige kring Hilvarenbeek heeft op basis van onderbouwde bevindingen vastgesteld dat het gebied Roovert, inclusief de Roovertsedijk als zandweg en alle ter plaatse aanwezige en deels geconserveerde zaken en historische gegevenheden, een aantoonbare rol heeft gespeeld in lokale geschiedenis, provinciale geschiedenis en landelijke geschiedenis en dat het gebied Roovert met de verharding fundamenteel wordt aangetast in alles wat deze omgeving uniek maakt.

2. Bent u, vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebied de Roovert, bereid om de verharding tegen te houden, bijvoorbeeld door het geven van een reactieve aanwijzing op de plannen? Zo nee, waarom niet?

De Heemkundige kring Hilvarenbeek heeft bij u het verzoek ingediend om op te treden als bovenlokaal gebiedsregisseur zodat er toch nog kan worden overgegaan tot bescherming van dit gebied.

3. Bent u voornemens om aan het verzoek van de Heemkundige kring Hilvarenbeek te voldoen? Zo nee, waarom niet?

In verband met cultuurhistorie gaat de gemeente Hilvarenbeek in overleg met de Adviescommissie Cultuurhistorie om te bespreken op welke manier we de verharding kan worden gerealiseerd met zoveel mogelijk respect voor de cultuurhistorische kwaliteit.

4. Bent u met ons van mening dat deze gedachtegang van de gemeente Hilvarenbeek een contradictio in terminis bevat? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u met ons van mening dat er steeds minder van deze zandpaden zijn? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om een lijst van beschermde historische zandpaden op te nemen in ons cultureel erfgoed? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 25 feb. 2016

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met de plannen van de gemeente Hilvarenbeek? Bent u bij de plannen betrokken? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord:
Nee, het plan is nog niet bij ons aangemeld, ook zijn wij niet eerder betrokken bij de ontwikkeling van de plannen Uit contact met de gemeente Hilvarenbeek blijkt dat het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor de verharding heeft aangevraagd. Op 17 maart 2016 neemt de gemeenteraad van Hilvarenbeek een beslissing over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Afhankelijk van deze gemeentelijke besluitvorming komt het plan al dan niet in procedure. Als het plan door de gemeente in procedure gebracht wordt zal het getoetst worden op de relevante provinciale kaders zoals cultuurhistorie, natuur en verordening ruimte.


De Heemkundige kring Hilvarenbeek heeft op basis van onderbouwde bevindingen vastgesteld dat het gebied Roovert, inclusief de Roovertsedijk als zandweg en alle ter plaatse aanwezige en deels geconserveerde zaken en historische gegevenheden, een aantoonbare rol heeft gespeeld in lokale geschiedenis, provinciale geschiedenis en landelijke geschiedenis en dat het gebied Roovert met de verharding fundamenteel wordt aangetast in alles wat deze omgeving uniek maakt .

2. Bent u, vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebied de Roovert, bereid om de verharding tegen te houden, bijvoorbeeld door het geven van een reactieve aanwijzing op de plannen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De cultuurhistorische waarden van provinciaal belang zijn in de CHW-kaart beschreven in het cultuurhistorisch vlak Landgoederen Gorp en Rovert en Gorp de Leij. Of een provinciaal belang in het geding is kunnen wij pas beoordelen als het plan is ingediend. De Heemkundekring Hilvarenbeek kan door middel van het instellen van zienswijzen en beroep de eigen belangen veiligstellen. Dat is ambtelijk ook aan de Heemkundekring Hilvarenbeek medegedeeld. Overigens geldt dat ook voor alle andere belanghebbenden.


De Heemkundige kring Hilvarenbeek heeft bij u het verzoek ingediend om op te treden als bovenlokaal gebiedsregisseur zodat er toch nog kan worden overgegaan tot bescherming van dit gebied.

3. Bent u voornemens om aan het verzoek van de Heemkundige kring Hilvarenbeek te voldoen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de provinciale belangen zijn vervat in de Verordening ruimte en in de CHW-kaart. Het gebied is aangegeven als cultuurhistorisch waardevol vlak Landgoederen Gorp en Rovert en Gorp de Leij. De gemeente zal hiermee bij de plannen rekening moeten houden. Wij kunnen deze vraag pas beantwoorden als het ruimtelijk plan bij ons is ingediend.


In verband met cultuurhistorie gaat de gemeente Hilvarenbeek o.a. in overleg met de Adviescommissie Cultuurhistorie om te bespreken of de verharding kan worden gerealiseerd met zoveel mogelijk respect voor de cultuurhistorische kwaliteit.

4. Bent u met ons van mening dat deze gedachtegang van de gemeente Hilvarenbeek een contradictio in terminis bevat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de aanwezigheid van cultuurhistorische waarde betekent niet dat er geen ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied kunnen plaatsvinden. Dit kan niet los gezien worden van een degelijke onderbouwing en motivatie van de zijde van de gemeente. Dit geldt niet alleen voor erfgoedwaarden maar voor van alle provinciale aangeduide waarden.


5. Bent u met ons van mening dat er steeds minder van deze zandpaden zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In het verleden (vooral sinds de 19e eeuw) zijn er veel zandpaden verhard.
Economische omstandigheden lagen vaak ten grondslag aan deze verhardingen. Na de ruilverkaveling (tussen 1960 en 2000) is er evenwel een stabiele verhouding tussen verharde en onverharde paden.


6. Bent u bereid om een lijst van beschermde historische zandpaden op te nemen in ons cultureel erfgoed? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant worden indien nodig in de cultuurhistorische vlakken van provinciaal belang verwezen naar de aanwezigheid van zandpaden. Op de informatie laag van de CHW worden historische zandpaden ook als historisch landschappelijke lijn aangeduid. Bij het beoordelen van ruimtelijke plannen zal de provincie erop toe zien dat deze paden op een adequate manier worden beschermd.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

voorzitter, secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger