Vragen over de wijziging van het provin­ciale ganzen­beleid


Indiendatum: jul. 2016

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de wijziging van het provinciale ganzenbeleid.


Geacht college,

U bent voornemens een besluit over de gedeeltelijke herziening van het hoofdstuk ganzen van het faunabeheerplan te nemen. Dit houdt een wijziging in van het provinciale ganzenbeleid. Deze wijziging is gebaseerd op het ‘Advies Brabants ganzenbeleid’ van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE).

De FBE stelt in haar advies het volgende:
“De dagelijkse periode, waar binnen maatregelen genomen mogen worden met ondersteunend afschot begint één uur voor zonsopgangen eindigt één uur na zonsondergang.”

In 2012 is echter door de Raad van State (RvS) uitgesproken dat de Flora- en faunawet het niet toestaat om voor zonsopgang en na zonsondergang ganzen af te schieten.

Wat betreft de besluitvorming geeft u aan er voor te kiezen om niet de openbare voorbereidings-procedure te volgen, waardoor geen bezwaar en beroep mogelijk zijn. Als reden hiervoor geeft u onder andere op dat de maatschappelijke standpunten al bekend zijn.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de uitspraak van de RvS?

2. Bent u het met ons eens dat afschot van ganzen voor zonsopgang en na zonsondergang niet is toegestaan en daarom in Brabant niet plaats mag vinden? Zo nee, waarom niet?

3. Op welke bestuursrechtelijke basis ziet u af van de openbare voorbereidingsprocedure?

4. Bent u het met ons eens dat een ieder bezwaar zouden moeten kunnen maken op besluiten van het bestuur? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u daar bij dit besluit mee om?

Wij vernemen graag uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2016
Antwoorddatum: 9 aug. 2016

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met de uitspraak van de RvS?

Antwoord: Ja.


2. Bent u het met ons eens dat afschot van ganzen voor zonsopgang en na zonsondergang niet is toegestaan en daarom in Brabant niet plaats mag vinden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee.
Gelet op de uitspraak van de Raad van State zullen er geen nieuwe ontheffingen worden verleend voor afschot van ganzen voor zonsopgang en na zonsondergang. De faunabeheereenheid heeft dit in de nieuwe ontheffingsaanvraag ook niet aangevraagd. Op dit moment is echter sprake van twee lopende ontheffingen. Deze zijn onherroepelijk. De geldigheid van deze ontheffingen is, conform de door GS op 15 maart 2016 goedgekeurde verlenging van het faunabeheerplan, verlengd tot 1 juli 2017. Conform deze ontheffingen kan er in de periode 1 april tot en met 30 september vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang en in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart vanaf een half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur verjaging met ondersteunend afschot plaatsvinden.


3. Op welke bestuursrechtelijke basis ziet u af van de openbare voorbereidingsprocedure?

Antwoord: In de Ff-wet is bepaald dat een door de Faunabeheereenheid vastgesteld faunabeheerplan dat ter goedkeuring aan GS wordt voorgelegd, voor een ieder ter inzage wordt gelegd op het provinciehuis (art. 30 lid 4). Tevens is bepaald dat aan het Faunafonds advies wordt gevraagd (art. 30 lid 1). Aan beide wettelijke vereisten is voldaan.

Aanvullend op het bovenstaande is in de beleidsnota ‘gewogen belangen’ opgenomen dat bij de goedkeuring van een Faunabeheerplan een zorgvuldige openbare voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd.
Wij kunnen afwijken van de in de beleidsnota aangegeven ‘openbare voorbereidingsprocedure’. Uiteraard kan dat alleen als daar goede argumenten voor zijn. In dit geval zijn dat de volgende:

In het voortraject (advies Brabants Ganzenbeleid van de FBE) is al om een reactie gevraagd van de Dierenbescherming en de Vogelbescherming;

  • De FBE heeft aangegeven dat er draagvlak is voor dit nieuwe beleid bij de achterbannen van de in het bestuur zittende organisaties (landbouw, natuurbeheer, jacht);
  • De aanpassing vloeit voort uit een brede maatschappelijke discussie zoals gevoerd rondom het landelijk ganzenakkoord;
  • De wijziging van het Faunabeheerplan is beperkt qua inhoud; het gaat alleen over ganzen, en dan nog met name over de aantalsreductie van de grauwe gans (op landbouwgrond), de gewijzigde rust- en foerageergebieden en de gewijzigde periodes;
  • De wijziging van het Faunabeheerplan is beperkt qua tijd. Het betreft slechts de periode tot 1 juli 2017;
  • De maatschappelijke standpunten zijn bekend.


4. Bent u het met ons eens dat een ieder bezwaar zouden moeten kunnen maken op besluiten van het bestuur? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u daar bij dit besluit mee om?

Antwoord: Nee. Als bestuur bepalen wij niet welke besluiten vatbaar zijn voor bezwaar. Dat wordt objectief bepaald op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), wij hebben daarop geen invloed. De goedkeuring van het Faunabeheerplan is bijvoorbeeld een besluit waartegen geen bezwaar mogelijk is, maar wordt op grond van de Awb gezien als een voorbereidingshandeling. Bovendien bepaalt de Awb dat bezwaar alleen mogelijk is voor belanghebbenden en niet voor een ieder.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger