Vragen over een plan om vele tien­tallen tot honderden bomen te gaan kappen langs de N638 Zundert-Rucphen


Indiendatum: feb. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende een plan om vele tientallen tot honderden bomen te gaan kappen langs de N638 Zundert-Rucphen.


Geacht college,

In 2018 zal er aan de N638 groot onderhoud plaatsvinden, met het geplande onderhoud worden ook maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op deze provinciale weg te verbeteren. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Klopt het bericht dat er langs de N638 vele tientallen tot honderden bomen zullen worden gekapt?

2. Om hoeveel bomen gaat het precies en om welke soorten bomen gaat het? Wat is de leeftijd van de bomen?

3. Kunt u uitleggen hoe u tot het inzicht bent gekomen tot het (doen) kappen van vele tientallen bomen langs de N638?

4. Hebt u voor de kap een melding gedaan op grond van de Wet Natuurbescherming? Zo ja, voor hoeveel bomen? Geldt er een herplantplicht?

5. Gaat u bomen herplanten? Zo ja, waar en hoeveel?

6. Is onderzocht of er met de kap van de bomen, habitat en/of broedplaatsen van diersoorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verloren gaan (bijvoorbeeld met een QuickScan flora en fauna)? Zo ja, om welke diersoorten gaat het? Zo nee, waarom niet?

7. Indien ja bij vraag 4, houdt u bij de bomenkap rekening met broedende vogels? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

8. Hebt u alternatieven overwogen waarin de genoemde bomen niet hoeven te worden gekapt, zoals snelheidsbeperkingen? Zo ja, welke en waarom heeft u hier uiteindelijk niet voor gekozen?

Bij brief van 6 juli 2015, ingekomen op 7 juli 2015, heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over verkeersveiligheid en bomenkap. Daarin antwoordde u onder andere dat u bij de inrichting van de provinciale wegen een integrale aanpak hanteert, waarin u naast de verkeersveiligheid ook de doorstroming, leefbaarheid en andere betrokken belangen, zoals ruimtelijke, ecologische, milieutechnische en financiële, tegen elkaar afweegt.

9. Hoeveel gevaarlijke punten kent de weg?

10. Waar bevinden deze punten zich op de weg en waarom worden deze als gevaarlijk betiteld?

11. Welke maatregelen zijn mogelijk om de weg minder gevaarlijk te maken, naast het kappen van de bomen?

12. Gaat u de toegestane snelheid op de weg beperken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wordt de nieuwe snelheidslimiet?

13. Als u niet kiest voor snelheidsbeperkingen, hoe gaat u borgen dat de uitstoot en het aantal (meer ernstige) aanrijdingen tussen weggebruikers onderling en met dieren, niet zal toenemen?

14. Waaruit blijkt dat verbreding van de weg noodzakelijk is vanwege de verkeersveiligheid?

15. Op welke wijze zal de verbreding van de weg met 1 meter de weg veiliger maken?

16. Zijn er economische motieven om de weg te verbreden? Zo ja, welke?

17. Wat zullen de totale kosten zijn van de wegverbreding? Wie neemt deze kosten op zich?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2017
Antwoorddatum: 14 mrt. 2017


Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Klopt het bericht dat er langs de N638 vele tientallen tot honderden bomen zullen worden gekapt?

Ja, het klopt dat wij in het kader van een duurzaam veilige inrichting van de N638 bomen moeten rooien. Het project verkeert momenteel in de planstudiefase. Het exacte aantal te rooien volgt uit de ontwerpfase die we in de loop van 2017 starten.


2. Om hoeveel bomen gaat het precies en om welke soorten bomen gaat het? Wat is de leeftijd van de bomen?

Zie ons antwoord op vraag 1.


3. Kunt u uitleggen hoe u tot het inzicht bent gekomen tot het (doen) kappen van vele tientallen bomen langs de N638?

Onze wegen richten wij zoveel mogelijk in conform de in Nederland breed geaccepteerde richtlijnen Duurzaam Veilig, van het Kenniscentrum verkeer en vervoer (CROW). Daarnaast hanteren wij de provinciale Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken en streven wij binnen dit project naar de driesterrennorm van de ANWB. Een belangrijk criterium is de zogenaamde obstakelvrije ruimte in de bermen, waar binnen in principe geen bomen zijn toegestaan. Zie ook ons antwoord op vraag 1.


4. Hebt u voor de kap een melding gedaan op grond van de Wet Natuurbescherming? Zo ja, voor hoeveel bomen? Geldt er een herplantplicht?

Nee, dat kunnen we pas doen nadat de uitkomsten van de ontwerpfase bekend zijn. Zie ook ons antwoord op vraag 1.


5. Gaat u bomen herplanten? Zo ja, waar en hoeveel?

Dit vormt onderdeel van de ontwerpfase en daarom is dat nog niet bekend.
Wij streven overigens altijd naar een goede ruimtelijke inpassing en kwaliteit inclusief groenplan.


6. Is onderzocht of er met de kap van de bomen, habitat en/of broedplaatsen van diersoorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verloren gaan (bijvoorbeeld met een QuickScan flora en fauna)? Zo ja, om welke diersoorten gaat het? Zo nee, waarom niet?

In de nog op te starten ontwerpfase wordt dit nader onderzocht, mede volgens de regels van de nieuwe Wet natuurbescherming.


7. Indien ja bij vraag 4, houdt u bij de bomenkap rekening met broedende vogels? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Ja. De wijze waarop wordt bepaald in de ontwerpfase aan de hand van de en de wettelijke verplichtingen.


8. Hebt u alternatieven overwogen waarin de genoemde bomen niet hoeven te worden gekapt, zoals snelheidsbeperkingen? Zo ja, welke en waarom heeft u hier uiteindelijk niet voor gekozen?

Het wegontwerp realiseren wij binnen bestaande eigendoms- en bestemmingsplangrenzen om effecten minimaal te houden. Het uitgangpunt is daarbij wel een Duurzaam Veilig ontwerp dat past bij een provinciale gebiedsontsluitingsweg waar een snelheidsregime van 80 km/h geldt. In samenwerking met een breed samengestelde klankbordgroep en rekening houdend met richtlijnen en de aansluiting op randweg Zundert en geplande Omleiding Rucphen, kiezen wij onderbouwd voor 80 km/h met op drie plaatsen een snelheidsbeperking tot 60 km/h.
Naast snelheid en wegbreedte bevat het plan tal van andere maatregelen b.v. ter verbetering van de oversteekbaarheid, beperking geluid en verkeersveiligheid van fietsers.
Deze integrale aanpak levert een doordachte afweging van verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en ruimtelijke, ecologische, milieutechnische en financiële aspecten.


9. Hoeveel gevaarlijke punten kent de weg?

Het aantal ongevallen op deze weg is in vergelijking tot andere provinciale wegen beperkt, waardoor deze weg objectief niet als onveilig betiteld hoeft te worden. In de periode 2013, 2014, 2015 waren er acht geregistreerde ongevallen met uitsluitend materiële schade en één met gewonde(n). Zoals bij elke weg zijn er ongevallen die niet geregistreerd worden. De veiligheidsbeleving van weggebruikers kan afwijken (subjectieve veiligheid).
Mede daarom hebben wij een brede klankbordgroep geformeerd. Deze groep is drie maal bij elkaar geweest en heeft een lijst van 29 locaties met knelpunten opgesteld. Deze zijn betrokken in de lopende planstudie.


10. Waar bevinden deze punten zich op de weg en waarom worden deze als gevaarlijk betiteld?

Subjectief betreft het diverse punten. Objectief geeft onderstaande schets de wegvakken en kruispunten aan met de geregistreerde ongevallen in drie jaar. Opvallend is het wegvak Rucphenseweg met zes ongevallen (groot blauw vierkant).


11. Welke maatregelen zijn mogelijk om de weg minder gevaarlijk te maken, naast het kappen van de bomen?

Diverse maatregelen conform Duurzaam Veilig worden bezien in de ontwerpfase.


12. Gaat u de toegestane snelheid op de weg beperken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wordt de nieuwe snelheidslimiet?

Zie hiervoor ons antwoord op vraag 8.


13. Als u niet kiest voor snelheidsbeperkingen, hoe gaat u borgen dat de uitstoot en het aantal (meer ernstige) aanrijdingen tussen weggebruikers onderling en met dieren, niet zal toenemen?

Wij verwachten dat het aantal ongevallen (verder) zal afnemen als gevolg van de maatregelen die we treffen. Daar maakt een gedeeltelijke snelheidsbeperking ook deel van uit.
Het aantal geregistreerde aanrijdingen met dieren is, nadat we in 2004 in de omgeving van natuurgebied De Moeren rasters, kleinwildtunnels en ecoduiker hebben geplaatst, al flink gedaald.


14. Waaruit blijkt dat verbreding van de weg noodzakelijk is vanwege de verkeersveiligheid?

Wij hanteren de richtlijnen volgens Duurzaam Veilig. Zie ook ons antwoord op de vragen 3 en 8.


15. Op welke wijze zal de verbreding van de weg met 1 meter de weg veiliger maken?

Zie hiervoor ons antwoord op de vragen 3 en 8.


16. Zijn er economische motieven om de weg te verbreden? Zo ja, welke?

Nee.


17. Wat zullen de totale kosten zijn van de wegverbreding? Wie neemt deze kosten op zich?

De totale kosten op basis van de lopende planstudie zijn nog niet geraamd.
Als wettelijk verantwoordelijk wegbeheerder dragen wij de kosten voor het project.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger