Vragen over eventuele water­winning in Kruisland


Indiendatum: 25 mei 2023

Geacht college,

Brabant Water heeft de wens om meer water te gaan oppompen in Kruisland aan de noordzijde van de Brabantse Wal. Ze gebruiken daarvoor ongebruikte vergunde ruimte voor wateronttrekking op een andere locatie. De Brabantse Wal is ernstig verdroogd en waterwinning heeft een verder negatief effect. Er is een forse onverzadigde zone tussen de freatische waterspiegel en het diepe watervoerend pakket. Waterbedrijven zeggen dat er daardoor geen negatief effect is op de freatische waterspiegel, maar uit effecten uit het verleden blijkt dat dat effect er wel is. Het oppervlakkige water sijpelt heel snel weg door de bodem en er is te weinig tegendruk. 5 jaar na de start van de waterwinning bij Huijbergen begon het Groote meer significant vaker droog te vallen. Dit is al sinds de jaren ’70 bekend. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Voorlopig onderzoek naar de mogelijk waterwinning in Kruisland toont aan dat een negatief effect op Zoomland (Natura 2000-gebied Brabantse Wal) niet is uitgesloten. Dit wordt echter in de conclusies van het onderzoek niet meer genoemd. Hoe verklaart u dit en kan deze omissie worden hersteld zodat ook de scannende lezer hiervan op de hoogte raakt? Zo nee, waarom niet?

2. Het extra water zal worden opgepompt op basis van latente ruimte die geldt voor een andere locatie (en zelfs een ander waterlichaam), namelijk in Zuidoost Brabant. Op welke juridische basis gebeurt dit?

3. Is het gebruikelijk dat met onttrekkingsruimte wordt ‘gesaldeerd’? Zo ja, waarom?

Brabant Water onderzoekt momenteel mogelijke droogteschade als gevolg van de extra waterwinning. Als ondanks maatregelen schade niet voorkomen kan worden, dan kan men ‘aanspraak maken op regelingen’.

4. Wordt volgens u hiermee voldoende bescherming geboden aan onze grondwaterafhankelijke natuur? Zo ja, waarom?

5. Met wat voor soort regeling zou de schade aan de natuur door verdere wateronttrekking kunnen worden gecompenseerd?

6. Is het uw bedoeling, of die van Brabant Water, om de groeiende behoefte aan drinkwater ook deels op te vangen door het zuiveren van rivierwater? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Ellen Putman,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Interessant voor jou

Vragen over het Faunabeheerplan 2023-2029

Lees verder

Vragen over het advies aan de minister van de RDA om gemeenten bevoegdheden te geven om voor een evenementen­ vergunning voorwaarden voor dierenwelzijn te stellen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer