Vragen over het advies aan de minister van de RDA om gemeenten bevoegd­heden te geven om voor een evene­menten­ vergunning voor­waarden voor dieren­welzijn te stellen


Indiendatum: 26 mei 2023

Geacht college,

Onlangs heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) een zienswijze ingediend op het gebied van het inzetten van dieren voor sport, ontspanning, traditie en vermaak.1 Gemeenten hebben vooralsnog geen autonome bevoegdheden om voorwaarden te stellen op het gebied van dierenwelzijn bij de uitgifte van een evenementenvergunning. In het rapport stelt de RDA dat veel gemeenten en andere decentrale overheden zich wel willen inzetten voor dierenwelzijn, maar zich daarin beknot voelen. Gemeenten kunnen een vergunning voor een evenement alleen weigeren als dat evenement de openbare orde bedreigt of gevaar oplevert voor de veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. De RDA heeft aan de minister het advies gegeven om gemeenten bevoegdheden te geven om voor een evenementenvergunning voorwaarden voor dierenwelzijn te stellen. Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Bent u het eens met het advies van de RDA om gemeenten bevoegdheden te geven op het gebied van het stellen van voorwaarden m.b.t. dierenwelzijn in de evenementenvergunning? Zo nee, waarom niet?

2. Ondersteunt u de visie van de RDA? Zo nee, waarom niet?

3. Ziet u mogelijkheden om, met de beperkte bevoegdheid die u in deze hebt, dit advies van de RDA kracht bij te zetten door het bijvoorbeeld bij gemeenten onder de aandacht te brengen? Zo ja, welke (andere) mogelijkheden ziet u? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Ellen Putman,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 26 mei 2023
Antwoorddatum: 20 jun. 2023

Onlangs heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) een zienswijze ingediend op het gebied van het inzetten van dieren voor sport, ontspanning, traditie en vermaak.1 Gemeenten hebben vooralsnog geen autonome bevoegdheden om voorwaarden te stellen op het gebied van dierenwelzijn bij de uitgifte van een evenementenvergunning. In het rapport stelt de RDA dat veel gemeenten en andere decentrale overheden zich wel willen inzetten voor dierenwelzijn, maar zich daarin beknot voelen. Gemeenten kunnen een vergunning voor een evenement alleen weigeren als dat evenement de openbare orde bedreigt of gevaar oplevert voor de veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. De RDA heeft aan de minister het advies gegeven om gemeenten bevoegdheden te geven om voor een evenementenvergunning voorwaarden voor dierenwelzijn te stellen. Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Bent u het eens met het advies van de RDA om gemeenten bevoegdheden te geven op het gebied van het stellen van voorwaarden m.b.t. dierenwelzijn in de evenementenvergunning? Zo nee, waarom niet?

2. Ondersteunt u de visie van de RDA? Zo nee, waarom niet?

3. Ziet u mogelijkheden om, met de beperkte bevoegdheid die u in deze hebt, dit advies van de RDA kracht bij te zetten door het bijvoorbeeld bij gemeenten onder de aandacht te brengen? Zo ja, welke (andere) mogelijkheden ziet u? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Allereerst merken wij op dat de burgemeester bevoegd gezag is voor het verlenen van vergunningen voor evenementen met het oog op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, zoals die in de Gemeentewet[1] is verwoord. Hieronder valt niet dierenwelzijn. Ook hebben wij geen bevoegdheden in het kader van dierenwelzijn. Hiervoor is de minister van LNV bevoegd.
Op basis van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is aantasting van dierenwelzijn geen weigeringsgrond voor het verlenen van een vergunning voor een evenement. Er wordt geconstateerd dat er onvoldoende relatie is met de openbare orde.
De zienswijze van RDW brengen we onder de aandacht bij onze uitvoeringsorganisatie BrabantSport. Onder het beperkt aantal topsportevenementen dat wij ondersteunen vallen ook evenementen met dieren.

[1] De bevoegdheden van de burgemeester zijn neergelegd in de artikelen 172 en 174 van de Gemeentewet en hebben betrekking op de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het toezicht op voor publiek toegankelijke plaatsen en vermakelijkheden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over eventuele waterwinning in Kruisland

Lees verder

Technische vragen over het voorsorteren op gebruik van koffiemokken i.p.v. wegwerpbekers per 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer