Vragen over het tegen­werken van stik­stof­re­ductie door een gemeente door een varkens­be­drijf in Reusel-De Mierden te laten uitbreiden op basis van niet gebruikte stik­stof­rechten


Indiendatum: 22 jul. 2022

Geacht college,

Vorige week heeft u, ook namens de Brabantse gemeenten en waterschappen, een brief gestuurd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Natuur en Stikstof. Met deze brief doet u een dringend beroep op de ministers om snel financiële middelen beschikbaar te stellen voor stikstofreducerende maatregelen richting de veehouderijsector.

U schrijft in de brief ook over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de grote opgaven op het gebied van stikstof, water, natuur, klimaat. In de brief onderschrijven de gemeenten, waterschappen en uw college expliciet de stikstofreductiedoelen van de ministers.

Ondertussen zien we dat een van de Brabantse gemeenten namens wie de brief ook is verstuurd, gemeente Reusel-De Mierden, heeft besloten de uitstoot van stikstof juist verder te laten toenemen, door – op basis van saldering met een niet-gebruikte vergunning(!) – een veehouderij met ruim 2.300 varkens te laten uitbreiden naar 9.403 varkens. Het mag duidelijk zijn dat geen enkel technisch emissiereducerend snufje de uitstoot van die duizenden extra varkens lager kan doen uitvallen dan de stikstofuitstoot die er praktisch niet eens was.

Het betreffende bedrijf in Reusel-De Mierden, dat nu mag gaan uitbreiden, ligt in een gebied waar volgens de bekende kaart van minister Van der Wal een emissiereductiedoelstelling van 47% geldt.

Onze fractie vind het bizar dat u samen met o.a. gemeente Reusel-De Mierden meer geld voor stikstofreductie aan de ministers vraagt, terwijl deze gemeente – met uw instemming – in praktijk juist actief stikstofreductie tegenwerkt. Het herstel van de natuur wordt door dit overheidshandelen onnodig moeilijk en duur gemaakt. Wat onze fractie betreft is dat niet uit te leggen en komt dit het vertrouwen in de overheid allerminst ten goede.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan u.

1.
a. Hoe legt u aan de belastingbetaler uit dat u recent nog eens 45 miljoen euro extra heeft gekregen voor emissiereductie, terwijl Brabant tegelijkertijd de emissie laat toenemen?
b. Wat zegt u tegen mensen die dit verkwisting van gemeenschapsgeld vinden?

2.
a. Hoe legt u aan andere veehouders uit dat een bedrijf, zoals in deze kwestie, mag uitbreiden op basis van een niet-gebruikte vergunning, waardoor de stikstofemissie praktisch toeneemt?
b. Hoe legt u aan hen uit dat de Brabantse overheden bewust de praktische stikstofemissie laten toenemen, waardoor de totale stikstofopgave voor de veehouderijsector nog groter wordt?

3. Hoe lang gaan we de stikstofemissie in Brabant praktisch nog laten toenemen voordat er écht tot reductie overgegaan kan worden?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 jul. 2022
Antwoorddatum: 23 aug. 2022

Vorige week heeft u, ook namens de Brabantse gemeenten en waterschappen, een brief gestuurd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Natuur en Stikstof. Met deze brief doet u een dringend beroep op de ministers om snel financiële middelen beschikbaar te stellen voor stikstofreducerende maatregelen richting de veehouderijsector.

U schrijft in de brief ook over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de grote opgaven op het gebied van stikstof, water, natuur, klimaat. In de brief onderschrijven de gemeenten, waterschappen en uw college expliciet de stikstofreductiedoelen van de ministers.

Ondertussen zien we dat een van de Brabantse gemeenten namens wie de brief ook is verstuurd, gemeente Reusel-De Mierden, heeft besloten de uitstoot van stikstof juist verder te laten toenemen, door – op basis van saldering met een niet-gebruikte vergunning(!) – een veehouderij met ruim 2.300 varkens te laten uitbreiden naar 9.403 varkens. Het mag duidelijk zijn dat geen enkel technisch emissiereducerend snufje de uitstoot van die duizenden extra varkens lager kan doen uitvallen dan de stikstofuitstoot die er praktisch niet eens was.

Het betreffende bedrijf in Reusel-De Mierden, dat nu mag gaan uitbreiden, ligt in een gebied waar volgens de bekende kaart van minister Van der Wal een emissiereductiedoelstelling van 47% geldt.

Onze fractie vind het bizar dat u samen met o.a. gemeente Reusel-De Mierden meer geld voor stikstofreductie aan de ministers vraagt, terwijl deze gemeente – met uw instemming – in praktijk juist actief stikstofreductie tegenwerkt. Het herstel van de natuur wordt door dit overheidshandelen onnodig moeilijk en duur gemaakt. Wat onze fractie betreft is dat niet uit te leggen en komt dit het vertrouwen in de overheid allerminst ten goede.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan u.

1.
a. Hoe legt u aan de belastingbetaler uit dat u recent nog eens 45 miljoen euro extra heeft gekregen voor emissiereductie, terwijl Brabant tegelijkertijd de emissie laat toenemen?
b. Wat zegt u tegen mensen die dit verkwisting van gemeenschapsgeld vinden?

Antwoord:
Op 17 november 2020 hebben wij een Wnb-vergunning verleend voor de beoogde uitbreiding van een varkensbedrijf in Reusel-De Mierden naar 9.403 varkens. Binnen de aanvraag is sprake van het toepassen van een 85% luchtwasser in alle stallen. Dit is een forse emissie afname ten opzichte van de eerder verleende en rechtmatige vergunning uit 2014. In die situatie was maar sprake van 1 stal met een emissiereductie van 85%. De 85% is ook de eis die Brabant stelt aan nieuwe en aangepaste stallen zoals als eis opgenomen in de Interim Omgevingsverordening. Tegen de verleende vergunning hebben derden beroep ingesteld bij de Rechtbank. Deze heeft op 17 maart 2022 haar einduitspraak gedaan. Tegen deze uitspraak is GS in hoger beroep gegaan.


2.
a. Hoe legt u aan andere veehouders uit dat een bedrijf, zoals in deze kwestie, mag uitbreiden op basis van een niet-gebruikte vergunning, waardoor de stikstofemissie praktisch toeneemt?
b. Hoe legt u aan hen uit dat de Brabantse overheden bewust de praktische stikstofemissie laten toenemen, waardoor de totale stikstofopgave voor de veehouderijsector nog groter wordt?

Antwoord:
Wij zien op dit moment geen aanleiding om er vanuit te gaan dat er praktisch sprake is van een toename van stikstofemissies. Er is geen sprake van het bewust toe laten nemen van stikstofemissies. Bedrijven beschikken over bestaande vergunningen die conform vaststaande jurisprudentie gerespecteerd dienen te worden. Zo is de omgevingsvergunning met daarin opgenomen verklaring van geen bedenkingen vanuit de Wnb uit 2014 als referentie gebruikt voor de verlening van de vergunning in 2020.


3. Hoe lang gaan we de stikstofemissie in Brabant praktisch nog laten toenemen voordat er écht tot reductie overgegaan kan worden?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 2. De provincie Brabant geeft uitvoering aan de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof met een flink pakket aan bronmaatregelen die zorgen voor stikstofreductie. Tevens worden kansen benut in de gebiedsgerichte aanpak groen/blauw die ook bijdragen aan stikstofreductie en de instandhoudingsdoelen.