Vragen over het terug­brengen van de schade door ganzen naar het doel­niveau


Indiendatum: nov. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende het terugbrengen van de schade door ganzen naar het doelniveau.


Geacht college,

In het Brabants ganzenbeleid wordt schadereductie als doel gesteld. De doelstelling van de provincie is om het schadeniveau van de overzomerende Grauwe gans terug te brengen tot het niveau van 2005 (€ 36.000) en de schade van de overzomerende Brandgans tot het niveau van 2011 (€ 6.000). Het terugdringen van de populaties tot deze aantallen van 2005 en 2011 is echter geen doel op zich.

Uit de schadecijfers die wij met de beantwoording van eerdere technische vragen hebben mogen ontvangen, blijkt dat de getaxeerde schade veroorzaakt door de Grauwe gans in de jaren 2014/2015 en 2015/2016 lager was dan het schadeniveau van 2005. Het betrof beide jaren ongeveer € 34.000, waarbij het om zowel zomer- als winterschade gaat. Enkel de zomerschade zal dus waarschijnlijk nog lager zijn.

Uit deze schadecijfers is ook op te maken dat de schade veroorzaakt door de Brandgans in het jaar 2015/2016 lager was dan het schadeniveau van 2011, namelijk € 4.700. Dit betreft ook zowel zomer- als winterschade.

1. Is het doel van het Brabants ganzenbeleid nu behaald? Zo ja, worden de ontheffingen voor het doden van ganzen, zoals de ontheffing met het quotum van 15.000 af te schieten Grauwe ganzen, daarmee ingetrokken en voor hoe lang? Zo nee, waarom niet?

2. Indien ‘nee’ op vraag 1:
a. Hoe laag moet de getaxeerde schade zijn om de als doel gestelde schadeniveaus te evenaren?
b. Hoe lang moet de getaxeerde schade onder het in vraag 2a gevraagde niveau zitten om het doel bereikt te hebben?
c. Waarop is dit bedrag (a) en deze duur (b) gebaseerd? M.a.w., op basis waarvan wordt beoordeeld of de doelschadeniveaus zijn bereikt?

3. Welke diervriendelijke preventieve maatregelen zijn afgelopen zomer genomen ter voorkoming van schade door ganzen? Zaten hier ook bovenwettelijke maatregelen bij? Wat kunt u zeggen over de effectiviteit van de ingezette maatregelen?

Alvast bedankt voor het beantwoorden van de vragen.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 19 dec. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Is het doel van het Brabants ganzenbeleid nu behaald? Zo ja, worden de ontheffingen voor het doden van ganzen, zoals de ontheffing met het quotum van 15.000 af te schieten Grauwe ganzen, daarmee ingetrokken en voor hoe lang? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Het doel ten aanzien van ganzen is het zoeken naar een evenwicht tussen behoud van een duurzame populatie en een acceptabel schade- en veiligheidsniveau. Centraal hierbij staat de rust in de winter voor trekganzen en het reduceren van de schade veroorzaakt door de zomerpopulatie standganzen. Hoewel de uitgekeerde schade door de grauwe gans in de afgelopen 2 jaar inderdaad lager is dan het aan het referentiejaar 2005 gekoppelde bedrag van €36.000, is de werkelijke schade juist hoger. Dit blijkt zowel uit de door BIJ12-faunafonds verstrekte gegevens m.b.t. de uitgekeerde schadebedragen, als uit het overzicht van schademeldingen (zie ook bijgaande notitie populatiebeheer ganzen Noord-Brabant). Voorts is het beleid ook gericht op een duurzame broedpopulatie die in evenwicht is met het schadeniveau.

Om als provincie te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen, is in de verleende ontheffing het afschot gequoteerd. Op basis van een onderbouwd verzoek van de FBE zal jaarlijks een quotum voor het betreffende jaar worden vastgesteld.


2. Indien ‘nee’ op vraag 1:
a. Hoe laag moet de getaxeerde schade zijn om de als doel gestelde schadeniveaus te evenaren?
b. Hoe lang moet de getaxeerde schade onder het in vraag 2a gevraagde niveau zitten om het doel bereikt te hebben?
c. Waarop is dit bedrag (a) en deze duur (b) gebaseerd? M.a.w., op basis waarvan wordt beoordeeld of de doelschadeniveaus zijn bereikt?

Antwoord:
Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is bijgaande notitie ‘populatiebeheer ganzen Noord-Brabant’ opgesteld. In deze notitie is uitgegaan van de schadecijfers van BIJ12/faunafonds. Ook voor de referentiejaren van grauwe gans en brandgans (2005 resp. 2011) zijn hierin de vergelijkbare cijfers opgenomen.

Omdat veel variabelen een rol spelen zijn harde criteria niet te geven.

Uitgangspunt is en blijft het schadeniveau van het referentiejaar, maar in de afweging dienen ook de populatieontwikkeling en de schademeldingen te worden meegewogen. Wij streven binnen deze kaders naar een langjarige trendmatige ontwikkeling en willen daarmee incidenten en ad hoc beleid/beheer voorkomen.


3. Welke diervriendelijke preventieve maatregelen zijn afgelopen zomer genomen ter voorkoming van schade door ganzen? Zaten hier ook bovenwettelijke maatregelen bij? Wat kunt u zeggen over de effectiviteit van de ingezette maatregelen?

Antwoord:
Grondgebruikers zijn verplicht om minimaal 2 preventieve middelen in te zetten op schadegevoelige percelen willen zij aanspraak maken op een tegemoetkoming in de schade. De effectiviteit is beperkt waardoor verjaging met ondersteunend afschot noodzakelijk is.

Zoals in het Ganzengebiedsplan is aangegeven, bemest Staatsbosbeheer een aantal gebieden om er voor te zorgen dat er voldoende eiwit voor de ganzen beschikbaar is (o.a. bij St. Antoniegorzen en Buitengorzen). Brabants Landschap doet ditzelfde rond het Markiezaat. Voorts is ook nestbewerking toegepast bij nijlgans en Canadese gans.

Vanwege de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming en opstelling van een nieuw Faunabeheerplan, zijn de nieuwe ontheffingen pas begin juli 2017 verleend. Nestbehandeling van grauwe gans, kolgans en brandgans (laatste 2 soorten alleen in natuurterreinen t.b.v. kwetsbare flora- en fauna) is hiermee mogelijk gemaakt, maar kan dus pas in het voorjaar van 2018 worden toegepast.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA


> Zie hier de beantwoording inclusief de bijlage.