Vragen over een megastal naast natuur­gebied De Kampina in Oirschot


Indiendatum: dec. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende een megastal naast natuurgebied De Kampina in Oirschot.


Geacht college,

Het Oirschotse college van B&W zit in haar maag met de plannen van een Boxtelse varkensondernemer. De plannen beogen de komst van een megastal met 16.000 varkens op Logtsebaan 2 te Spoordonk. De benodigde vergunningen zijn al in 2012 zijn verleend en in 2013 door Raad van State bevestigd.

Het uit te breiden bedrijf ligt op 650 meter afstand van Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen en op 50 meter afstand van een NNB-gebied. Natuurmonumenten en de Brabantse Milieu Federatie vragen de gemeente Oirschot de oude vergunning in te trekken en geen nieuwe vergunning te verlenen.

Op 19 december 2013, bijna vier jaar geleden, heeft u het bedrijf de benodigde Natuurbeschermingswetvergunning verleend. Sinds 2013 is het provinciale landbouwbeleid aan veel wijzigingen onderhevig geweest, onder meer vanwege nieuwe inzichten in de kwaliteitsontwikkeling van de Brabantse natuur.

Met de recente wijziging in de rekenmethode van Aerius zijn kwetsbare leefgebieden en diersoorten toegevoegd aan de te berekenen effecten. Eerder werd dit niet meegerekend in het vergunningverlening-proces. Aangezien deze meer kwetsbare hexagonen, - zeshoeken van een vierkante kilometer groot waarin de eigenschappen van het betreffende stuk land en het landgebruik zijn gemodelleerd - nu voor het eerst in de berekeningen worden betrokken en dit direct tot de conclusie leidt dat de ontwikkelingsruimte voor de eerste helft van het PAS-tijdvak volledig opgebruikt is, is het zeer waarschijnlijk dat de ontwikkelingsruimte zelfs meer dan opgebruikt is en dat er in feite al een deel van het tweede tijdvak is opgebruikt. De Kampina is een kwetsbaar Natura 2000-gebied dat zwaar lijdt onder de uitstoot van ammoniak.

Wij hebben hierover een aantal vragen.

1. Hoe heeft de kwaliteit van de omliggende natuur – de gevoelige locaties – zich ontwikkeld sinds december 2013?

2. Is de nieuwe informatie uit het AERIUS rekensysteem voor u reden om de eerder door u vergunde stikstof-ruimte opnieuw te berekenen (met het gewijzigde rekenmodel)? Zo nee, waarom niet?

3. De vergunningen zijn drie tot vier jaar geleden verleend. Zijn de vergunningen als zogeheten ‘slapende vergunningen’ aan te merken en bent u bereid de gemeente Oirschot te verzoeken de vergunning in te trekken? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft u zicht op de kabinetsplannen rond de warme sanering van de varkenshouderij? Bieden deze plannen, uws inziens, mogelijkheden voor het financieren van planschade om zo uitbreidingen als deze te voorkomen?

5. In antwoord op eerdere vragen van onze fractie gaf u aan dat het draaiboek ‘Intrekken ongebruikte vergunningen veehouderij’ op dat moment werd herzien. Is de herziening afgerond en/of kunt u al iets meer vertellen over de geldende criteria voor het intrekken van slapende vergunningen?

Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 19 dec. 2017

Hier vindt u de beantwoording.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen over het terugbrengen van de schade door ganzen naar het doelniveau

Lees verder

Vragen over landjepik door boeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer