Vragen over landjepik door boeren


Indiendatum: dec. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende landjepik door boeren.


Geacht college,

In Berkelland, provincie Gelderland, zijn tientallen gevallen van landjepik door agrariërs aan het licht gekomen. Bij elkaar zou het gaan om een oppervlakte vergelijkbaar met zo'n tweehonderd voetbalvelden. De boeren maaien bijvoorbeeld de begroeiing van wegbermen en bemesten dat deel. Een adviseur van de gemeente Berkelland schat dat een kwart van de boeren op deze manier fraudeert. Burgemeester Van Oostrum (gemeente Berkelland) verwacht dat het illegaal grondgebruik overal in het land voorkomt.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Bent u het met ons eens dat landjepik door boeren ten koste kan gaan van provinciale belangen aangaande o.a. bodem- en grondwaterkwaliteit, natuurbescherming, het terugbrengen van de bijensterfte en het behoud van het Brabantse landschap? Zo ja, welke invloed kan dit hebben? Zo nee, waarom niet?

2. Is het denkbaar dat dergelijke misstanden aangaande landjepik ook in Noord-Brabant voorkomen? Zo nee, waarom niet?

3. Krijgt u signalen of heeft u vermoedens over waar dit aan de orde is en hoe groot de omvang van landjepik in Noord-Brabant is?

4. Bent u bereid om, eventueel in samenwerking met de gemeenten en waterschappen, hier onderzoek naar te doen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid in overleg te treden met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over mogelijkheden om grondaanmeldingen van boeren standaard te controleren? Zo nee, waarom niet?

6. Zijn er provinciale subsidies beschikbaar voor agrariërs waarbij de oppervlakte van de agrarische grond van belang is (voor hoogte van de te verkrijgen subsidie)? Zo ja, welke zijn dit en op welke wijze worden de opgegeven oppervlakten gecontroleerd?

Wij danken u bij voorbaat voor het beantwoorden van onze vragen.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 19 dec. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u het met ons eens dat landjepik door boeren ten koste kan gaan van provinciale belangen aangaande o.a. bodem- en grondwaterkwaliteit, natuurbescherming, het terugbrengen van de bijensterfte en het behoud van het Brabantse landschap? Zo ja, welke invloed kan dit hebben? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Afhankelijk van de omvang en het gebruik van gepikt land kan dit invloed hebben.


2. Is het denkbaar dat dergelijke misstanden aangaande landjepik ook in Noord-Brabant voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, dat is denkbaar.


3. Krijgt u signalen of heeft u vermoedens over waar dit aan de orde is en hoe groot de omvang van landjepik in Noord-Brabant is?

Antwoord:
Nee, wij hebben daar geen signalen van en weten ook niet of, waar en in welke omvang dit in Noord-Brabant speelt.


4. Bent u bereid om, eventueel in samenwerking met de gemeenten en waterschappen, hier onderzoek naar te doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, wij achten dit primair een verantwoordelijkheid van de grondeigenaar/gemeente.


5. Bent u bereid in overleg te treden met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over mogelijkheden om grondaanmeldingen van boeren standaard te controleren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, dat is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Overigens hebben wij vernomen dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de grondaanmelding standaard controleert.


6. Zijn er provinciale subsidies beschikbaar voor agrariërs waarbij de oppervlakte van de agrarische grond van belang is (voor hoogte van de te verkrijgen subsidie)? Zo ja, welke zijn dit en op welke wijze worden de opgegeven oppervlakten gecontroleerd?

Antwoord:
Ja. De subsidies in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapasbeheer (SNL) en in het kader van groenblauwe diensten (STIKA) landen op het boerenland. Beiden worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de oppervlakten controleert. Voor de wijze van controle verwijzen wij u naar: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/mest/grond/percelen-registreren/controles.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen

Interessant voor jou

Vragen over een megastal naast natuurgebied De Kampina in Oirschot

Lees verder

Vragen over de staat van instandhouding van de Wilde Eend en de Smient

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer