Vragen over ontwik­keling “Ontwerp­be­stem­mingsplan ‘Poort­gebied Bergsche Heide en ontslui­tingsweg’ te Bergen op Zoom”


Indiendatum: sep. 2018

Geacht college,

Als het aan de gemeente Bergen op Zoom ligt, komt er een zogenoemd iconisch hotelplan ten Oosten van de A4 bij Bergen op Zoom. De projectlocatie sluit aan op Landschap van Allure en tevens Natura 2000-gebied de Brabantse Wal. De Brabantse Wal kampt met verdroging en een slechte waterkwaliteit en telt een aantal beschermde gebieden en vele beschermde planten- en diersoorten. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Welke onderzoeken naar de beschermde natuur in de Brabantse Wal zijn er voor dit project uitgevoerd en kunnen wij de resultaten inzien? Zo nee, waarom niet?

2. Welke doelstellingen hebt u wat betreft Natura 2000 voor de Brabantse Wal?

3. Hoe is de inrichting van het Landschap van Allure de Brabantse Wal (al dan niet in theorie) vormgegeven en wat zijn de kosten hiervan?

4. De ontwikkeling Poortgebied Bergsche Heide zal, in de toekomst, mogelijk een aansluiting vormen met de Brabantse Wal. Bent u met ons eens dat dit veel extra bezoekers (verkeer) zal aantrekken? Zo nee, waarom is dit project dan nodig oftewel, waar is het groot openbaar belang van dit project? Zo ja, is dat in lijn met de natuurdoelstellingen die voor het Natura 2000-gebied de Brabants Wal en het Landschapspark Bergsche Heide zijn gesteld? Zo ja, waarom?

5. Welke factoren zijn in overweging genomen en welke aannames zijn gedaan om de toekomstige stikstofdepositie te bepalen?

6. Van welke hoeveelheid extra verkeer is uitgegaan en waarom?

7. Op basis van welke gegevens wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie als gevolg van het project? Bent u het daarmee eens?

In natuurgebied de Kraggeloop wordt als gevolg van de ontwikkelingen in het Poortgebied Bergsche Heide, natuur gerealiseerd ter compensatie van het verdwijnen van Natuur Netwerk Brabant.

8. Waar verdwijnt de natuur uit het NNB en hoeveel? Hoeveel natuur wordt er gecompenseerd en hoe lang duurt het voordat deze natuur volwassen is?

9. Welke maatregelen in het projectplan zijn specifiek gericht op het verhogen van de natuurkwaliteit en de biodiversiteit? Kunt u specifiek aangeven waar volgens u de saldobenadering voor het NNB in zit?

10. Er is vooralsnog geen zekerheid over de medewerking van de grondeigenaren in het gehele Landschapspark, zo staat er in het ontwerpbestemmingsplan. Wat gebeurt er als grondeigenaren niet besluiten mee te werken?

De dichtstbijzijnde fastfoodrestaurants aan rijkswegen, die veelal interessant zijn voor de passanten, bevinden zijn La Place op 2 kilometer afstand, en in Roosendaal op slechts 12 kilometer van de projectlocatie, langs zowel de A17 als de A58.

11. Kunt u aan ons uitleggen waarom er dan toch over de vestiging van de door de gemeente bergen op Zoom gewenste fastfoodrestaurants in het Poortgebied Bergsche Heide wordt gesproken alsof er een gat wordt opgevuld in de huidige horecastructuur langs snelwegen?

12. In het licht van de voorgaande vraag: Bent u het met ons eens dat niet wordt voldaan aan de voorwaarde voor motivering waarom behoefte is aan de gewenste ontwikkeling, en waarom de gewenste ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, zoals de ladder voor duurzame verstedelijking (Besluit ruimtelijke ordening) voorschrijft? Zo nee, waarom niet?

Geen inbreuk is toegestaan op ecologische waarden en kenmerken van het NNB. Een uitzondering kan worden gemaakt indien er sprake is van een groot openbaar belang en alternatieven aantoonbaar ontbreken. Dan is het zogenoemde nee-tenzij principe geldig, zoal beschreven in de Brabantse Verordening Ruimte.

13. Kunt u aan ons uitleggen, waarom er voor dit project op deze locatie wordt gekozen terwijl groot openbaar belang ontbreekt en er duidelijk andere alternatieven voorhanden zijn, en dit toch duidelijke voorwaarden zijn voor toepassing van het nee-tenzij principe?


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 2 okt. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Welke onderzoeken naar de beschermde natuur in de Brabantse Wal zijn er voor dit project uitgevoerd en kunnen wij de resultaten inzien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Voor dit project heeft de provincie geen onderzoek uitgevoerd. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Alle informatie die men in dit kader heeft verzameld, is terug te vinden op de website: http://www.ruimtelijkeplannen....


2. Welke doelstellingen hebt u wat betreft Natura 2000 voor de Brabantse Wal?

Antwoord:
De doelen volgen uit het aanwijsbesluit van het Rijk en hebben betrekking op de instandhouding van de volgen natuurtypen en soorten:
• Psammofiele heide met Calluna Genista
• Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
• Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
• Dystrofe natuurlijke poelen en meren
• Noord-Atlantische vochtige heide met Erica Tetralix
• Droge Europese heide
• Beuken- Eikenbossen met hulst
• Pioniervegetaties met Snavelbiezen
• Kamsalamander
• Drijvende waterweegbree
• Wespendief
• Nachtzwaluw
• Zwarte specht
• Boomleeuwerik
• Dodaars
• Geoorde fuut


3. Hoe is de inrichting van het Landschap van Allure de Brabantse Wal (al dan niet in theorie) vormgegeven en wat zijn de kosten hiervan?

Antwoord:
Er is geen direct verband tussen de ontwikkeling van het poortgebied en Landschappen van Allure. Het meest nabije project van Landschappen van Allure betreft De Zoom dat tot doel heeft de Route van de Turf en vier natuurprojecten te ontwikkelen (Bergsche Heide, NME centrum Lievensberg, Wouwse plantage en Visdonk).


4. De ontwikkeling Poortgebied Bergsche Heide zal, in de toekomst, mogelijk een aansluiting vormen met de Brabantse Wal. Bent u met ons eens dat dit veel extra bezoekers (verkeer) zal aantrekken? Zo nee, waarom is dit project dan nodig oftewel, waar is het groot openbaar belang van dit project? Zo ja, is dat in lijn met de natuurdoelstellingen die voor het Natura 2000-gebied de Brabants Wal en het Landschapspark Bergsche Heide zijn gesteld? Zo ja, waarom?

Antwoord:
De gemeente vliegt de ontwikkelingen aan vanuit de saldobenadering (zie artikel 5.4, van de Verordening ruimte 2014) waardoor overwegingen ten aanzien van groot openbaar belang niet aan de orde zijn.
Het plan gaat uit van een beperkte verkeersgroei. Aantastingen van de natuur door planologische ontwikkelingen dienen (conform de Verordening ruimte) te worden gecompenseerd. Het compensatieplan dat de gemeente hiertoe heeft opgesteld is inhoudelijk door ons akkoord bevonden. Wel hebben wij een zienswijze ingediend met als doel meer borging te krijgen over de uitvoerbaarheid van het compensatieplan.


5. Welke factoren zijn in overweging genomen en welke aannames zijn gedaan om de toekomstige stikstofdepositie te bepalen?

Antwoord:
Zie hiervoor de Aerius berekening die als bijlage is toegevoegd bij de Natura 2000 toets Wet Natuurbescherming. Deze zijn in te zien via de link die bij het antwoord op vraag 1 is genoemd.


6. Van welke hoeveelheid extra verkeer is uitgegaan en waarom?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.


7. Op basis van welke gegevens wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie als gevolg van het project? Bent u het daarmee eens?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord bij vraag 5. De ruimtelijke onderbouwing en de onderzoeken en rapportages welke als bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan zijn gevoegd, moeten hierover uitsluitsel moeten geven. Deze zijn inzichtelijk via de link die bij het antwoord op vraag 1 is genoemd.


8. Waar verdwijnt de natuur uit het NNB en hoeveel? Hoeveel natuur wordt er gecompenseerd en hoe lang duurt het voordat deze natuur volwassen is?

Antwoord:
In het natuurcompensatieplan dat onderdeel uitmaakt van het ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche heide en ontsluitingsweg’ is inzichtelijk gemaakt welke natuurcompensatieopgave er ligt, hoeveel oppervlakte gecompenseerd moet worden, hoeveel natuurcompensatie er plaats moet vinden op basis van geluidsverstoring en externe werking en welke toeslagen er hierbij gelden voor oudere bossen. Het natuurcompensatieplan is inzichtelijk via de link die bij het antwoord op vraag 1 is genoemd.


9. Welke maatregelen in het projectplan zijn specifiek gericht op het verhogen van de natuurkwaliteit en de biodiversiteit? Kunt u specifiek aangeven waar volgens u de saldobenadering voor het NNB in zit?

Antwoord:
Het poortgebied Bergsche Heide maakt onderdeel uit van een groter gebied van het Landschapspark Bergsche Heide. Voor dit grotere geheel is een masterplan opgesteld dat een recreatieve zonering kent waarbij van west naar oost de recreatieve druk op het gebied afneemt. De aantasting van natuur ten behoeve van de ontwikkeling van het poortgebied wordt gecompenseerd door landbouwgronden buiten de begrenzing van het NNB aan het NNB toe te voegen en in te richten volgens het principe van de saldobenadering. Dit gebeurt in het gebied gelegen tussen de Kraggeloop en de reeds bestaande natuur. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten natuurgebied waar de Kraggeloop integraal onderdeel vanuit maakt.


10. Er is vooralsnog geen zekerheid over de medewerking van de grondeigenaren in het gehele Landschapspark, zo staat er in het ontwerpbestemmingsplan. Wat gebeurt er als grondeigenaren niet besluiten mee te werken?

Antwoord:
Dit is geen verantwoordelijkheid van de provincie. U zou deze vraag kunnen voorleggen aan de gemeente Bergen op Zoom.


11. Kunt u aan ons uitleggen waarom er dan toch over de vestiging van de door de gemeente bergen op Zoom gewenste fastfoodrestaurants in het Poortgebied Bergsche Heide wordt gesproken alsof er een gat wordt opgevuld in de huidige horecastructuur langs snelwegen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 10.


12. In het licht van de voorgaande vraag: Bent u het met ons eens dat niet wordt voldaan aan de voorwaarde voor motivering waarom behoefte is aan de gewenste ontwikkeling, en waarom de gewenste ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, zoals de ladder voor duurzame verstedelijking (Besluit ruimtelijke ordening) voorschrijft? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Over de (sub)regionale betekenis en meerwaarde van het masterplan Bergsche Heide heeft afstemming plaatsgevonden in het Regionaal Ruimtelijk Overleg. Aangezien de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is voor de inhoudelijke uitwerking en afstemming, verwijzen wij u voor de motivering naar de ruimtelijke onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche heide en ontsluitingsweg’ van de gemeente.


13. Kunt u aan ons uitleggen, waarom er voor dit project op deze locatie wordt gekozen terwijl groot openbaar belang ontbreekt en er duidelijk andere alternatieven voorhanden zijn, en dit toch duidelijke voorwaarden zijn voor toepassing van het nee-tenzij principe?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 10.
De gemeente heeft er overigens voor gekozen om de ontwikkeling te benaderen vanuit de saldobenadering. Voorwaarden die gelden vanuit het nee-tenzij principe (zoals de noodzaak van groot openbaar belang en het voorhanden zijn van alternatieven) zijn dus niet van toepassing.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Interessant voor jou

Vragen over de sluiting van het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel

Lees verder

Vragen over het voorkomen van verspreiding van de Afrikaanse Varkenspest

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer