Vragen over de sluiting van het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel


Indiendatum: sep. 2018

Geacht college,

Het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel sluit officieel haar deuren. Vanaf 31 december dit jaar wordt gestart met het afbouwplan. Na afronding van de laatste onderzoeken eind 2020, worden de laatste varkens verkocht. Het VIC ligt pal tegen natuurgebied de Lange Bleek aan, en ligt in de nabijheid van de Strabrechtse Heide waar het VIC milieuschade aan de aldaar aanwezige natuurtypen berokkent. Recreanten en burgers in de omgeving ervaren ook geuroverlast. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Is de voor het VIC geldende natuurvergunning projectgebonden? Zo nee, waarom niet?

2. Klopt het dat, omdat het een innovatiecentrum betreft, het bedrijf meer ammoniak per jaar mag uitstoten dan een reguliere intensieve veehouderij? Zo ja, wordt de daaraan verbonden natuurvergunning ingetrokken wanneer het VIC zijn deuren sluit? Zo nee, waarom niet?

3. Is er op basis van het vigerende bestemmingsplan nieuwvestiging mogelijk van reguliere intensieve veehouderij? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4. Er van uitgaande, dat WUR de eigenaar is van het VIC: Heeft de WUR het recht om de stallen te verkopen? Heeft de WUR het recht om de emissierechten te verkopen?

5. Moet de WUR worden uitgekocht als uw college geen varkenshouderij meer wenst op deze locatie?

6. De verouderde stallen van het VIC moeten in 2022 vervangen zijn om te voldoen aan de nieuwe normen die de provincie heeft vastgesteld. Wat gaat er met de stallen gebeuren nadat het VIC zijn deuren sluit?

7. Bent u aan het onderzoeken wat de opties zijn voor herbestemming of sloop? Zo nee, waarom niet?

8. Indien ja bij vraag 7: Bent u voornemens om de stallen te laten slopen en alle vergunningen voor de locatie in te trekken? Zo nee, waarom niet?

9. Tijdens de uitvoering van het reconstructieplan buitengebied is gebleken dat het VIC te dicht bij het natuurgebied de Strabrechtse Heide gesitueerd is en dat dit bedrijf in aanmerking kwam om verplaatst te worden (naar een landbouw ontwikkelingsgebied). Is nu sprake van verplaatsing, nu eind 2020 het VIC gaat sluiten?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel en Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 2 okt. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Is de voor het VIC geldende natuurvergunning projectgebonden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In dit geval heeft de toets aan de Wet natuurbescherming plaatsgevonden binnen de afgegeven omgevingsvergunning van 28 september 2016. Deze vergunning is afgegeven voor het aangevraagde project. Echter bij verkoop gaan de rechten van de vergunning mee over en is dus feitelijk sprake van een locatiegebonden vergunning, waaraan als het project wijzigt rechten ontleend kunnen worden die bij een aanvraag Wet natuurbescherming voor het gewijzigde project als basis meegenomen worden.


2. Klopt het dat, omdat het een innovatiecentrum betreft, het bedrijf meer ammoniak per jaar mag uitstoten dan een reguliere intensieve veehouderij? Zo ja, wordt de daaraan verbonden natuurvergunning ingetrokken wanneer het VIC zijn deuren sluit? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, ook het VIC voldoet gemiddeld aan de eisen uit het Besluit emissiearme huisvesting. Het betreft hier echter een proefboerderij met wisselende huisvestingssystemen in de stallen. Hiervoor is op 20 februari 2018 de hardheidsclausule in het kader van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant toegepast. De hardheidsclausule is toegepast zodat stallen bij wijziging niet hoeven te voldoen aan de eisen uit bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming. Aangezien het een proefboerderij betreft, kan op voorhand niet altijd worden aangegeven wat de emissie is van de toegepaste systemen.
Het toepassen van de hardheidsclausule ziet toe op het project. Wanneer het project wijzigt heeft het besluit geen werking meer, aangezien dit besluit specifiek toe ziet op de proefboerderij.


3. Is er op basis van het vigerende bestemmingsplan nieuwvestiging mogelijk van regulier intensieve veehouderij? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het geldende bestemmingsplan is vastgesteld op 3 mei 2018 (NL.IMRO.1658.bpbuitengeb2017-vs01). De bestemming van VIC is “Bedrijf”. Op basis van artikel 5.7.2 van de planregels is wijziging van de bestemming “bedrijf” naar bestemming “Agrarisch – agrarisch bedrijf” mogelijk onder voorwaarden. De vestiging van een intensieve veehouderij is daarbij uitgesloten.


4. Er van uitgaande, dat de WUR de eigenaar is van het VIC: Heeft de WUR het recht om de stallen te verkopen? Heeft de WUR het recht om de emissierechten te verkopen?

Antwoord:
Ja, indien WUR de eigenaar is dan heeft WUR het recht om de stallen te verkopen. De handel in emissierechten zoals deze bestond onder de depositiebank, bestaat niet meer sinds de PAS in werking is getreden.
De vergunningen voor het bedrijf zijn locatie gebonden.


5. Moet de WUR worden uitgekocht als uw college geen varkenshouderij meer wenst op deze locatie?

Antwoord:
Nee. Reguliere varkenshouderij op deze locatie is op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan.


6. De verouderde stallen van het VIC moeten in 2022 vervangen zijn om te voldoen aan de nieuwe normen die de provincie heeft vastgesteld. Wat gaat er met de stallen gebeuren nadat het VIC zijn deuren sluit?

Antwoord:
Dat hangt af van de plannen van de huidige of wellicht toekomstige eigenaar van de locatie en de mogelijkheden van de locatie op basis van het bestemmingsplan en het provinciale beleid.


7. Bent u aan het onderzoeken wat de opties zijn voor herbestemming of sloop? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie vragen 3 en 6.


8. Indien ja bij vraag 7: Bent u voornemens om de stallen te laten slopen en alle vergunningen voor de locatie in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie vragen 3 en 6.


9. Tijdens de uitvoering van het reconstructieplan buitengebied is gebleken dat het VIC te dicht bij het natuurgebied de Strabrechtse Heide gesitueerd is en dat dit bedrijf in aanmerking kwam om verplaatst te worden (naar een landbouw ontwikkelingsgebied). Is er nu sprake van verplaatsing, nu eind 2020 het VIC gaat sluiten?

Antwoord:
Ten tijde van de reconstructie (2007) waren er inderdaad plannen voor een nieuw Kenniscentrum Veehouderij Zuid-Nederland. Het Kenniscentrum zou een samenvoeging van VIC met het proefbedrijf melkveehouderij worden. Destijds was er een concrete locatie voor het Kenniscentrum. De verplaatsing heeft echter geen doorgang gevonden. Er is bij ons geen informatie bekend over een nieuwe verplaatsing.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA