Vragen over het voorkomen van verspreiding van de Afri­kaanse Varkenspest


Indiendatum: sep. 2018

Geacht college,

In België is bij Wilde zwijnen de Afrikaanse Varkenspest (AVP) aangetroffen. Uit verschillende publicaties blijkt dat het AVP-virus met name door menselijk handelen wordt verspreid, door jagers die besmet bloed of faeces verspreiden, door vervoersbewegingen met vee, door het vervoer van besmet vlees en door het opjagen van (besmette) Wilde zwijnen. Dr. Klaus Depner van het Duitse Instituut voor Epidemiologie, een top-autoriteit op dit gebied, pleit voor een totaal jachtverbod op zwijnen. Zijn conclusie is dat het risico op verspreiding via jachtpraktijken te hoog is, en dat drijfjachten ervoor zorgen dat mogelijk besmette dieren zich verder verspreiden. Dat was voor de Waalse Overheid reden om voor het getroffen Belgische gebied een jachtverbod in te stellen.

Gedeputeerde van den Hout geeft aan dat het 'levensgevaarlijk' zou zijn om nu extra jacht op Wilde zwijnen te gaan maken. Het vluchtgedrag van de zwijnen vergroot het risico, stelt de gedeputeerde in een media-artikel. De gedeputeerde stelt ook dat de nulstand geen haalbare kaart is.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Bent u het met ons een dat de jacht op Wilde zwijnen zorgt voor meer beweging, meer kans op aanrijdingen, en verwonden van zwijnen, en meer kans op verspreiding en besmetting van AVP door menselijk handelen? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om in navolging van Wallonië, en gebaseerd op wetenschappelijke publicaties, een onmiddellijke jachtstop in te stellen? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u het met ons eens dat drukjacht op Wilde zwijnen, vanwege het feit dat hierbij dieren worden opgejaagd, het risico vergroot op verspreiding en besmetting van AVP en onverantwoord is? Zo nee, waarom niet? Bent u met ons van mening dat er geen sprake kan zijn van (pilots voor) drukjacht, in welke vorm dan ook? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid deze vormen van jacht op Wilde zwijnen niet toe te staan? Zo nee, waarom niet?

In antwoord op onze technische vragen over gastjagers gaf u aan dat er op gronden van de provincie geen gastjagers worden toegestaan, maar ook dat er voor gastjagers geen registratieplicht is en u daarom geen informatie heeft over gastjagers in Brabant op gronden van derden.

3. Bent u het met ons eens dat gastjagers uit het buitenland, evenals Brabantse jagers die gaan jagen in het buitenland, een extra risico vormen bij de verspreiding van de AVP? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om per ommegaande bij het ministerie aan te dringen op een onmiddellijke stopzetting van het gebruik van gastaktes? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat de verspreiding van Wild zwijn als consumptiemiddel een onnodig extra risico vormt op verspreiding van de AVP? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om bij het ministerie te verzoeken om een in- en verkoopverbod van het vlees van Wilde zwijnen? Zo nee, waarom niet?

5. Promoot de provincie op dit moment actief de consumptie van Wild zwijn? Zo ja, op welke wijze? Bent u bereid om hiermee te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Wij willen u vriendelijk doch dringend vragen om korte termijn te antwoorden en te handelen.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski en Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 10 okt. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u het met ons een dat de jacht op Wilde zwijnen zorgt voor meer beweging, meer kans op aanrijdingen, en verwonden van zwijnen, en meer kans op verspreiding en besmetting van AVP door menselijk handelen? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om in navolging van Vlaanderen, en gebaseerd op wetenschappelijke publicaties, een onmiddellijke jachtstop in te stellen? Zo nee, waarom niet?


Antwoord:
Nee. Van belang is om onderscheid te maken in de situatie dat sprake is van een besmetting en de situatie waar dat (nog) niet het geval is.
Zolang er geen besmetting is kan die ook niet worden verspreid. Een jachtstop is alleen zinvol in besmet gebied. In aangehaald artikel komt die nuancering onvoldoende tot uiting.
In de huidige situatie is er geen sprake van besmetting en zetten wij ons beleid, gericht op nulstand, voort. Zie ook de beantwoording van de statenvragen van de VVD over ditzelfde onderwerp.
Ingeval sprake is van een uitbraak van AVP, zoals nu in België, dan zullen ook in Nederland maatregelen getroffen worden conform de EU Richtlijn (RL) 2002/60/EC. Onderdeel daarvan is het aanwijzen van een besmet gebied. In dit gebied worden maatregelen genomen om de wilde zwijnen zo min mogelijk te verstoren. Een jachtverbod maakt hier deel van uit.


2. Bent u het met ons eens dat drukjacht op Wilde zwijnen, vanwege het feit dat hierbij dieren worden opgejaagd, het risico vergroot op verspreiding en besmetting van AVP en onverantwoord is? Zo nee, waarom niet? Bent u met ons van mening dat er geen sprake kan zijn van (pilots voor) drukjacht, in welke vorm dan ook? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid deze vormen van jacht op Wilde zwijnen niet toe te staan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. De één-op-één beheermethode zoals die wettelijk is toegestaan en door uw Staten ook is opgenomen in de provinciale Verordening natuurbescherming, gaat juist uit van minimale verstoring. Zwijnen worden aangezet om in beweging te komen, niet om te vluchten. Zoals in antwoord op vraag 1 al is toegelicht, is er geen sprake van een verhoogd risico zolang er geen besmettingshaard aanwezig is. Op dit moment is een werkgroep gevormd om de pilot voor drukjacht uit te werken. Zolang deze pilot binnen de kaders van de Wet natuurbescherming valt, en ook aan de andere voorwaarden (zie beantwoording statenvragen PVV d.d. 07-08-2018 inzake Pilot voor drukjacht wilde zwijnen) voldoet, is er geen reden om niet aan deze pilot mee te werken.


3. Bent u het met ons eens dat gastjagers uit het buitenland, evenals Brabantse jagers die gaan jagen in het buitenland, een extra risico vormen bij de verspreiding van de AVP? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om per ommegaande bij het ministerie aan te dringen op een onmiddellijke stopzetting van het gebruik van gastaktes? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, voor zover ze zich in besmette gebieden bewegen kan dit het geval zijn. Daarentegen zijn (gast-)jagers en faunabeheerders nodig om uitvoering te geven aan het beheer. Bovendien is deze doelgroep zich goed bewust van de risico’s en de in acht te nemen hygiënemaatregelen. In plaats van stopzetting van de mogelijkheid om gebruik te maken van gastaktes, zien wij meer in extra communicatie/ voorlichting aan deze doelgroep. De FBE en de KNJV hebben hier al invulling aan gegeven.


4. Bent u het met ons eens dat de verspreiding van Wild zwijn als consumptiemiddel een onnodig extra risico vormt op verspreiding van de AVP? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om bij het ministerie te verzoeken om een in- en verkoopverbod van het vlees van Wilde zwijnen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, mits de vleesproducten niet afkomstig zijn van wilde zwijnen uit besmette gebieden is er geen enkel risico op verspreiding van AVP. Zowel de Europese Commissie als de Wereldorganisatie voor diergezondheid stellen voorwaarden aan het veilig verhandelen van varkens en producten van varkens uit een gebied waar besmette wilde zwijnen zijn aangetroffen. Wat een land moet doen om het virus te inactiveren en om zo een product veilig te maken staat beschreven in Europese regelgeving en in de standaard van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Zie ook de beantwoording van Tweede kamer vragen door minister Schouten: Beantwoording Kamervragen over de Afrikaanse varkenspest m.b.t. de actuele situatie in België.


5. Promoot de provincie op dit moment actief de consumptie van Wild zwijn? Zo ja, op welke wijze? Bent u bereid om hiermee te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, wij promoten dit momenteel niet.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Interessant voor jou

Vragen over ontwikkeling “Ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg’ te Bergen op Zoom”

Lees verder

Vragen over een nieuwe vergunningaanvraag voor de verruiming van de grondwaterwinning door Refresco

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer