Vragen over plannen voor een 44 hectares groot bedrij­ven­terrein in Bavel


Indiendatum: 20 apr. 2021

De gemeente Breda heeft in de Omgevingsvisie Breda 2040 het plan opgenomen voor een 44 hectares groot bedrijventerrein ten zuiden en oosten van Bavel. Bavel zou hiermee in alle windrichtingen worden omsloten door snelwegen en bedrijventerreinen.

De locatie van het geplande bedrijventerrein in Bavel ligt pal naast een relatief nieuwe ecologische verbindingszone (EVZ) en op nog geen 300 meter afstand van Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos, waar de stikstofdepositie ruim boven de kritische depositiewaarde zit.

Wij hebben hierover een aantal vragen aan uw college.

1. Bent u bekend met deze plannen? Zo ja, in hoeverre is er hierover overleg geweest tussen gemeente en provincie?

2. Is het volgens u juridisch mogelijk (in het kader van stikstof en Natura 2000-wetgeving) om een 44 hectares groot bedrijventerrein aan te leggen tussen een EVZ en een met stikstof overbelast N2000-gebied? Zo ja, waarop baseert u dit?

3. Welke gevolgen heeft de realisatie van het grote bedrijventerrein voor de kansen op, en het tempo van, herstel van het Ulvenhoutse Bos?

4. Welke gevolgen heeft de realisatie van het grote bedrijventerrein voor de beschikbare stikstofruimte van andere projecten in de omgeving, zoals woningbouw in Bavel?

5. Volgens de berichtgeving voelen de inwoners van Bavel zich niet gehoord door de gemeente Breda over deze plannen. Hoe kan dat? Op welke wijze zijn de inwoners van Bavel betrokken geweest het proces? Is er wel voldoende draagvlak voor de ontwikkelingen zoals ze nu voorliggen? En wat is uw rol (geweest) bij de plannen? Graag een uitgebreide reactie.

6. Dient u een zienswijze in, of heeft u een zienswijze ingediend, op de Omgevingsvisie Breda 2040, en besteed u daarbij aandacht aan de effecten van de plannen op de natuur, in het kader van biodiversiteit en stikstof? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld
Partij voor de Dieren Noord-Brabant