Vragen over plannen voor een 44 hectares groot bedrij­ven­terrein in Bavel


Indiendatum: 20 apr. 2021

De gemeente Breda heeft in de Omgevingsvisie Breda 2040 het plan opgenomen voor een 44 hectares groot bedrijventerrein ten zuiden en oosten van Bavel. Bavel zou hiermee in alle windrichtingen worden omsloten door snelwegen en bedrijventerreinen.

De locatie van het geplande bedrijventerrein in Bavel ligt pal naast een relatief nieuwe ecologische verbindingszone (EVZ) en op nog geen 300 meter afstand van Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos, waar de stikstofdepositie ruim boven de kritische depositiewaarde zit.

Wij hebben hierover een aantal vragen aan uw college.

1. Bent u bekend met deze plannen? Zo ja, in hoeverre is er hierover overleg geweest tussen gemeente en provincie?

2. Is het volgens u juridisch mogelijk (in het kader van stikstof en Natura 2000-wetgeving) om een 44 hectares groot bedrijventerrein aan te leggen tussen een EVZ en een met stikstof overbelast N2000-gebied? Zo ja, waarop baseert u dit?

3. Welke gevolgen heeft de realisatie van het grote bedrijventerrein voor de kansen op, en het tempo van, herstel van het Ulvenhoutse Bos?

4. Welke gevolgen heeft de realisatie van het grote bedrijventerrein voor de beschikbare stikstofruimte van andere projecten in de omgeving, zoals woningbouw in Bavel?

5. Volgens de berichtgeving voelen de inwoners van Bavel zich niet gehoord door de gemeente Breda over deze plannen. Hoe kan dat? Op welke wijze zijn de inwoners van Bavel betrokken geweest het proces? Is er wel voldoende draagvlak voor de ontwikkelingen zoals ze nu voorliggen? En wat is uw rol (geweest) bij de plannen? Graag een uitgebreide reactie.

6. Dient u een zienswijze in, of heeft u een zienswijze ingediend, op de Omgevingsvisie Breda 2040, en besteed u daarbij aandacht aan de effecten van de plannen op de natuur, in het kader van biodiversiteit en stikstof? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 20 apr. 2021
Antwoorddatum: 11 mei 2021

De gemeente Breda heeft in de Omgevingsvisie Breda 2040 het plan opgenomen voor een 44 hectares groot bedrijventerrein ten zuiden en oosten van Bavel. Bavel zou hiermee in alle windrichtingen worden omsloten door snelwegen en bedrijventerreinen.

De locatie van het geplande bedrijventerrein in Bavel ligt pal naast een relatief nieuwe ecologische verbindingszone (EVZ) en op nog geen 300 meter afstand van Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos, waar de stikstofdepositie ruim boven de kritische depositiewaarde zit.

Wij hebben hierover een aantal vragen aan uw college.

1. Bent u bekend met deze plannen? Zo ja, in hoeverre is er hierover overleg geweest tussen gemeente en provincie?

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met de ontwerp-omgevingsvisie Breda en de wensen van de gemeente voor deze nieuwe locatie. Gemeente Breda heeft ons geïnformeerd over deze visie na publicatie. Wij hebben hiervan kennisgenomen en via een zienswijze gereageerd. Over het bedrijventerrein heeft nog geen regionale afstemming plaatsgevonden.


2. Is het volgens u juridisch mogelijk (in het kader van stikstof en Natura 2000-wetgeving) om een 44 hectares groot bedrijventerrein aan te leggen tussen een EVZ en een met stikstof overbelast N2000-gebied? Zo ja, waarop baseert u dit?

Antwoord:
Er ligt nog geen concreet plan voor deze bedrijventerreinontwikkeling. De gemeente heeft in haar ontwerp-omgevingsvisie een gebied aangewezen waarbinnen zij de ontwikkeling van 44 ha voorstelbaar vindt. Het is aan de gemeente om bij de verdere uitwerking te onderzoeken en te onderbouwen hoe het plan juridisch haalbaar is. Op basis van de nu beschikbare informatie is het voor ons niet mogelijk om nu te beoordelen wat de gevolgen voor de omgeving zijn en of ontwikkeling wel of niet binnen wet- en regelgeving mogelijk is.
Wie wil bouwen of uitbreiden moet ervoor zorgen dat daarbij niet meer stikstof in de natuur terecht komt dan er al is. Als bij een activiteit toch stikstof vrijkomt, moet de initiatiefnemer zelf zorgen voor voldoende ‘stikstofruimte’ om een natuurvergunning te kunnen krijgen. Dat is een voorwaarde om te kunnen komen tot een juridisch vergunbare situatie onder de Wet natuurbescherming (Wnb).
Partijen die een vraag naar stikstof hebben, kunnen zich melden bij het ondersteuningsloket stikstof van de provincie Noord-Brabant. Ook aanbieders melden zich bij het ondersteuningsloket, op basis van een vrager kan het stikstofloket onderzoeken of er mogelijke aanbieders te matchen zijn aan de vraag. Als benodigde ruimte niet beschikbaar is, kan dat ertoe leiden dat een project niet tot een vergunbare situatie kan worden gebracht, immers: niet alles kan overal. Het is in eerste instantie aan de gemeente om die afweging binnen de beschikbare ruimte te maken.


3. Welke gevolgen heeft de realisatie van het grote bedrijventerrein voor de kansen op, en het tempo van, herstel van het Ulvenhoutse Bos?

Antwoord:
zie antwoord vraag 2, alinea stikstof.


4. Welke gevolgen heeft de realisatie van het grote bedrijventerrein voor de beschikbare stikstofruimte van andere projecten in de omgeving, zoals woningbouw in Bavel?

Antwoord:
zie antwoord vraag 2, alinea stikstof.


5. Volgens de berichtgeving voelen de inwoners van Bavel zich niet gehoord door de gemeente Breda over deze plannen. Hoe kan dat? Op welke wijze zijn de inwoners van Bavel betrokken geweest het proces? Is er wel voldoende draagvlak voor de ontwikkelingen zoals ze nu voorliggen? En wat is uw rol (geweest) bij de plannen? Graag een uitgebreide reactie.

Antwoord:
Onze betrokkenheid bij de plannen vindt u in het antwoord op vraag 1. Een omgevingsvisie is een zelfbindend document voor de gemeente. Wij hebben via een zienswijze gereageerd op het ontwerp om daarmee in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven welke provinciale belangen bij nadere uitwerking van de visie aandacht vragen (bijlage 1). De gemeente is niet verplicht in de visie aanpassingen te doen. Het is niet mogelijk om tegen de vaststelling van een omgevingsvisie in beroep te gaan. De daadwerkelijke toetsing van de gemeentelijke plannen aan de provinciale verordening gebeurt in de ruimtelijke procedures.
In de zienswijze verwijzen wij naar de diep-rond-breed methodiek uit de Brabantse Omgevingsvisie voor een integrale afweging waar stedelijke ontwikkelingen het beste een plek kunnen krijgen. Het onderdeel ‘breed’ uit deze methodiek heeft betrekking op brede participatie van belanghebbende partijen. Afwegingen worden met de juiste betrokkenen en omwonenden van een initiatief of in een gebied samen gemaakt. De gemeente Breda kan invulling geven aan een goede omgevingskwaliteit op lokaal niveau door afwegingen te maken in dit geval.


6. Dient u een zienswijze in, of heeft u een zienswijze ingediend, op de Omgevingsvisie Breda 2040, en besteed u daarbij aandacht aan de effecten van de plannen op de natuur, in het kader van biodiversiteit en stikstof? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, wij hebben een zienswijze ingediend (zie bijlage 1). In de zienswijze is het woord stikstof niet letterlijk benoemd. Wel vragen we om zorgvuldig handelen i.v.m. de aanwezige natuur, waaronder biodiversiteit. De uiteindelijke toetsing komt in de planprocedure(s) zoals in voorgaande beantwoording beschreven.