Tech­nische vragen over (agrarisch) land­schaps­beleid en vergroening


Indiendatum: 28 apr. 2021

1. Op welk moment vindt de volgende evaluatie van het (agrarisch) natuur- en landschapsbeleid van Noord-Brabant plaats?

Vanuit de Europese Unie zijn er de “groene rechtstreekse betalingen” (of “vergroening”), bestemd voor boeren die methoden hanteren of invoeren waarmee ze de milieu- en klimaatdoelstellingen dichterbij brengen. Een van de voorwaarden voor de groene betaling is dat minstens 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied is ingericht.

2. Welke stappen nemen het Rijk en de provincie Noord-Brabant met betrekking tot bovenstaande regeling?

3. Hoeveel agrarische bedrijven in Noord-Brabant nemen deel of hebben in het verleden deelgenomen aan deze regeling?

Indiendatum: 28 apr. 2021
Antwoorddatum: 30 apr. 2021

1. Op welk moment vindt de volgende evaluatie van het (agrarisch) natuur- en landschapsbeleid van Noord-Brabant plaats?

Antwoord:
Voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) is onlangs een landelijke tussenevaluatie uitgevoerd. Deze richt zich vooral op de stelselvernieuwing en niet op het doelbereik. Een evaluatie van het ANLb in Noord-Brabant, gericht op het doelbereik voor akker-, weidevogel en botanisch beheer, wordt begin 2022 verwacht.


Vanuit de Europese Unie zijn er de “groene rechtstreekse betalingen” (of “vergroening”), bestemd voor boeren die methoden hanteren of invoeren waarmee ze de milieu- en klimaatdoelstellingen dichterbij brengen. Een van de voorwaarden voor de groene betaling is dat minstens 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied is ingericht.

2. Welke stappen nemen het Rijk en de provincie Noord-Brabant met betrekking tot bovenstaande regeling?

Antwoord:
De ‘vergroening’ binnen het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie is een landelijke regeling die wordt uitgevoerd door RVO. Boeren kunnen deze rechtstreeks bij de RVO aanvragen bij hun jaarlijkse Gecombineerde opgave. De provincie heeft hier geen verantwoordelijkheid in.
De minister is momenteel bezig invulling te geven aan het nieuwe GLB (t/m 2027). Daarbij zullen de huidige vergroeningmaatregelen waarschijnlijk indalen in de basisvergoeding van de directe inkomenssteun. De verwachting is dat in aanvulling op de basisvergoeding doelgerichte betalingen aan boeren via ecoregelingen komen die invulling kunnen geven aan diverse (milieu)doelen. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een Nationaal Strategisch Plan dat in samenspraak tussen rijk en provincies wordt opgesteld.


3. Hoeveel agrarische bedrijven in Noord-Brabant nemen deel of hebben in het verleden deelgenomen aan deze regeling?

Antwoord:
De vergroeningsmaatregelen vallen onder verantwoordelijkheid van het rijk en worden uitgevoerd door RVO. Wij hebben hier geen zicht op.