Vragen over tunnels voor kleine dieren in Slimme Wijk Helmond


Indiendatum: 28 jun. 2023

Geacht college,

Op 23 juni verscheen er een artikel in het Eindhovens Dagblad over de aanleg van zeven dassentunnels onder de N270 in Helmond. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u op de hoogte van het voornemen van de gemeente Helmond om dassentunnels te plaatsen in de Slimme Wijk in Helmond?

2. Bent u betrokken bij het plaatsen van de tunnels? Zo ja, op welke wijze?

3. Bent u met ons van mening dat het plaatsen van tunnels in de Slimme Wijk een goede oplossing is, of ziet u bezwaren?

4. Hoeveel knelpunten ten aanzien van faunapassages zijn er (nog) in Noord-Brabant?

5. Binnen hoeveel tijd verwacht u dat die knelpunten zijn opgelost?

6. Waar bevinden de knelpunten zich?

7. Wat zijn de grootste oorzaken voor het ontstaan van knelpunten bij faunapassages?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Ellen Putman,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 28 jun. 2023
Antwoorddatum: 8 jul. 2023

Op 23 juni verscheen er een artikel in het Eindhovens Dagblad over de aanleg van zeven dassentunnels onder de N270 in Helmond. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u op de hoogte van het voornemen van de gemeente Helmond om dassentunnels te plaatsen in de Slimme Wijk in Helmond?

Antwoord:
Ja. Drie van de zeven aan te leggen tunnels bevinden zich bij het deel van de weg dat in provinciaal beheer is. Hiervoor is een vergunningsaanvraag binnen gekomen bij de ODZOB en er vindt overleg over plaats.


2. Bent u betrokken bij het plaatsen van de tunnels? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord:
Deels. Deze tunnels komen voort uit een wettelijke verplichting vanuit de compensatieverplichting vanuit de Wet natuurbescherming voor de realisatie van een wijk in bestaand leefgebied van dassen. Hierdoor is het aan de gemeente zelf om aan deze verplichting te voldoen. Voor de tunnels in het provinciale deel van de weg vindt overleg plaats met onze provinciale wegbeheerders.


3. Bent u met ons van mening dat het plaatsen van tunnels in de Slimme Wijk een goede oplossing is, of ziet u bezwaren?

Antwoord:
Ja. Op de knelpuntenkaart van de provincie is op deze plek ook een knelpunt voor das aangegeven. Voorzieningen voor das zijn wenselijk op deze locatie, aangezien de aanwezigheid van das hier ingepast wordt met de realisatie van de wijk. De dassen komen ten noorden en zuiden van de N270 voor, waardoor veilige dassenpassages wenselijk zijn.


4. Hoeveel knelpunten ten aanzien van faunapassages zijn er (nog) in Noord-Brabant?

Antwoord:
In een in 2019 opgeleverd onderzoek naar de ontsnipperingsopgave in de provincie Noord-Brabant (Onderzoek Opgave ontsnippering in de provincie Noord-Brabant, Bureau Zet/Sovon, 8 februari 2019) zijn in totaal 1.064 unieke knelpuntlocaties geïdentificeerd. Voor 99 van deze knelpunten kan geen passende oplossing worden benoemd, dit gaat om aanrijdingen met vogels. Voor 965 knelpunten is wel een voorziening/oplossing benoemd, deels kunnen deze knelpunten worden opgelost door knelpunten te combineren of bestaande voorzieningen aan te passen.


5. Binnen hoeveel tijd verwacht u dat die knelpunten zijn opgelost?

Antwoord:
Voor voorzieningen bij rijkseigendommen is dit afhankelijk van Rijkswaterstaat. Om een stimulans te geven aan de aanleg van voorzieningen door gemeenten en waterschappen heeft de provincie een subsidieregeling opengesteld. Provinciale voorzieningen voor fauna worden ingepast bij geplande werkzaamheden. Het doel is om uiterlijk in 2030 (ten minste) 200 knelpunten in provinciale en gemeentelijke wegen en kanalen opgelost te hebben ten opzichte van 2022.


6. Waar bevinden de knelpunten zich?

Antwoord:
Op de provinciale knelpuntenkaart zijn de knelpunten te raadplegen. Doordat de kaart gebaseerd is op een Brabantbreed en daarmee veelomvattend onderzoek (het in de beantwoording van vraag 4 aangehaalde onderzoek van Bureau Zet/Sovon), vormt deze kaart een globale weergave. Het is een startpunt van waaruit knelpunten op gebieds- en lokaal niveau concreet opgelost kunnen worden.


7. Wat zijn de grootste oorzaken voor het ontstaan van knelpunten bij faunapassages?

Antwoord:
Menselijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van wegen, vaarwegen spoorwegen of woonwijken, leiden tot het doorkruisen van leefgebieden van soorten. In het wild levende dieren komen hierdoor ‘vast’ te zitten in een kleiner en versnipperd leefgebied. Hierdoor ontstaan knelpunten en zijn diersoorten soms genoodzaakt wegen over te steken. Door het aanleggen van faunapassages kunnen dieren veilig oversteken en krijgen zij weer een grotere leefruimte.

Interessant voor jou

Vervolgvragen over bloemen die door de provincie als geschenk worden gegeven

Lees verder

Technische vragen over de vissensterfte in de Brabantse wateren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer