Vragen over werk­zaam­heden ten behoeve van inrichting gebied De Zeepe


Indiendatum: apr. 2019


Geacht college,

Voor de inrichting van gebied De Zeepe in de gemeente Roosendaal worden door Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal (graaf)werkzaamheden verricht en als gevolg daarvan worden voortplantingspoelen voor amfibieën gedempt. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Wat houdt het project precies in?

2. Wie is verantwoordelijk en bevoegd gezag met betrekking tot het project?

3. Mogen voortplantingspoelen voor amfibieën zonder meer worden gedempt of is hier een vergunning voor nodig?

4. Heeft de provincie Noord-Brabant deze vergunning verleend, zo ja waar en in welke vorm vindt natuurcompensatie plaats?

5. Hoe wordt geborgd dat de amfibieën op tijd naar de nieuwe locatie kunnen?

6. Is er een inventarisatie gedaan door een erkend deskundige (bijvoorbeeld door RAVON) van de aanwezige amfibieën en eventueel andere soorten die moeten worden beschermd?

De werkzaamheden ten behoeve van het project zijn inmiddels gestopt door ingrijpen van de ODBN.

7. Hoe kan het dat de gemeente Roosendaal en het waterschap samen een project bedenken en uitvoeren dat niet vergunbaar is?

8. Heeft de provincie Noord-Brabant zicht op dergelijke projecten elders in de provincie?

9. Bent u van mening dat de provincie scherp genoeg toe ziet op een correcte uitvoering en bescherming van natuurwaarden bij dit soort projecten? Zo ja, waarom?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld - Baar,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 23 apr. 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Wat houdt het project precies in?

Antwoord:
Het project vindt plaats in een reeds ingericht stuk ecologische verbindingszone (EVZ). De natuurwaarden in dit deel van de EVZ zijn niet zo hoog. Als onderdeel van een groter project (Turfroute) is gekeken naar een herinrichting van dit deel van de EVZ met als mede doelstelling de natuurwaarden te vergroten en voor meer diersoorten geschikt te maken.


2. Wie is verantwoordelijk en bevoegd gezag met betrekking tot het project?

Antwoord:
De gemeente Roosendaal is opdrachtgever voor het project en daarmee verantwoordelijk. Het bevoegd gezag kan verschillen afhankelijk van welke wet- en regelgeving van toepassing is.


3. Mogen voortplantingspoelen voor amfibieën zonder meer worden gedempt of is hier een vergunning voor nodig?

Antwoord:
Nee, deze mogen niet zonder meer gedempt worden. De regels in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) dienen in acht genomen te worden. Afhankelijk van de effecten van het project kan ook een vergunning of ontheffing op grond van de Wnb nodig zijn en kan tevens andere wet- en regelgeving van toepassing zijn.


4. Heeft de provincie Noord-Brabant deze vergunning verleend, zo ja waar en in welke vorm vindt natuurcompensatie plaats?

Antwoord:
Nee, er is geen vergunning of ontheffing afgegeven door de provincie.


5. Hoe wordt geborgd dat de amfibieën op tijd naar de nieuwe locatie kunnen?

Antwoord:
Mochten er amfibieën of andere beschermde soorten aanwezig zijn op de locatie dan dient de gemeente Roosendaal ervoor te zorgen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen dat deze niet geschaad worden door de werkzaamheden. Dit wordt, indien van toepassing, geborgd in een ontheffing Wnb soorten.


6. Is er een inventarisatie gedaan door een erkend deskundige (bijvoorbeeld door RAVON) van de aanwezige amfibieën en eventueel andere soorten die moeten worden beschermd?

Antwoord:
De gemeente heeft naar aanleiding van de melding een quickscan uit laten voeren om te kijken welke soorten voorkomen in het gebied en of de geplande werkzaamheden eventueel een mogelijk effect hebben op de aanwezige soorten.


7. Hoe kan het dat de gemeente Roosendaal en het waterschap samen een project bedenken en uitvoeren dat niet vergunbaar is?

Antwoord:
In de inleiding op uw vragen geeft u aan dat de ODBN het project heeft stilgelegd. Dit is niet juist. Het SSiB heeft een melding van een burger ontvangen over het project. Vervolgens heeft het SSiB het waterschap Brabantse Delta hiervan op de hoogte gesteld die vervolgens contact heeft opgenomen met de gemeente Roosendaal als uitvoerder van de werkzaamheden. De gemeente heeft vervolgens de werkzaamheden zelf gestaakt. De werkzaamheden zijn niet formeel stilgelegd. De gemeente zal moeten onderzoeken of er wellicht alsnog een vergunning/ontheffing nodig is, bijvoorbeeld in het kader van de Wnb.
Indien dit aan de orde is, is het primair de verantwoordelijkheid van de gemeente deze aan te vragen. Het bevoegd gezag zal dan oordelen of het initiatief vergunbaar is of niet.


8. Heeft de provincie Noord-Brabant zicht op dergelijke projecten elders in de provincie?

Antwoord:
Ja, de provincie heeft een redelijk inzicht in de projecten die worden uitgevoerd binnen de provincie. Voor diverse projecten die worden uitgevoerd is een ontheffing Wnb soorten verleend. Voor andere projecten, die bijvoorbeeld plaats vinden onder een gedragscode, is sprake van een meldingsplicht.
Daarnaast ontvangt de provincie veel informatie van lokale werkgroepen. Dit betekent echter niet dat wij op de hoogte zijn van alle projecten die worden uitgevoerd binnen de provincie.


9. Bent u van mening dat de provincie scherp genoeg toe ziet op een correcte uitvoering en bescherming van natuurwaarden bij dit soort projecten? Zo ja, waarom?

Antwoord:
Ja, de natuurwaarden zijn voldoende beschermd onder de Wnb. Toezicht en handhaving binnen de provincie vindt plaats op ontheffingen Wnb soorten die zijn verleend. Daarnaast onderzoeken toezichthouders meldingen van mogelijke overtredingen die door burgers, werkgroepen, vakspecialisten en anderen worden aangeleverd. Indien uit onderzoek naar deze meldingen blijkt dat er een overtreding op de verbodsbepalingen Wnb soorten is begaan, treedt de provincie handhavend op.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA