Vragen over werk­zaam­heden ten behoeve van inrichting gebied De ZeepeGeacht college,

Voor de inrichting van gebied De Zeepe in de gemeente Roosendaal worden door Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal (graaf)werkzaamheden verricht en als gevolg daarvan worden voortplantingspoelen voor amfibieën gedempt. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Wat houdt het project precies in?

2. Wie is verantwoordelijk en bevoegd gezag met betrekking tot het project?

3. Mogen voortplantingspoelen voor amfibieën zonder meer worden gedempt of is hier een vergunning voor nodig?

4. Heeft de provincie Noord-Brabant deze vergunning verleend, zo ja waar en in welke vorm vindt natuurcompensatie plaats?

5. Hoe wordt geborgd dat de amfibieën op tijd naar de nieuwe locatie kunnen?

6. Is er een inventarisatie gedaan door een erkend deskundige (bijvoorbeeld door RAVON) van de aanwezige amfibieën en eventueel andere soorten die moeten worden beschermd?

De werkzaamheden ten behoeve van het project zijn inmiddels gestopt door ingrijpen van de ODBN.

7. Hoe kan het dat de gemeente Roosendaal en het waterschap samen een project bedenken en uitvoeren dat niet vergunbaar is?

8. Heeft de provincie Noord-Brabant zicht op dergelijke projecten elders in de provincie?

9. Bent u van mening dat de provincie scherp genoeg toe ziet op een correcte uitvoering en bescherming van natuurwaarden bij dit soort projecten? Zo ja, waarom?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld - Baar,
Partij voor de Dieren