Afwijzen verzoek tot wijziging Lucht­ha­ven­be­sluit Lucht­haven Seppe


7 december 2018

Voorzitter.

Ja, zo laat op de avond nog een technisch onderwerp, maar met een beetje goede wil kun je dat dan ook snel afhandelen.

In april 2013 is de Verordening Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe vastgesteld, waarin de maximale geluidsruimte is opgenomen. Met de Omzettingsregeling Luchthaven Seppe uit juli 2011 heeft de staatssecretaris bepaald dat geen wijziging plaatsvindt in de vergunde gebruiksruimte en gebruiksregels van de luchthaven. Praktisch betekent dit dat de omwonenden vanaf 2013 recht hebben op gelijke bescherming tegen geluidsoverlast ten opzichte van de aanwijzingen van 1996 en 2003.

Omwonenden twijfelen echter sterk aan de daadwerkelijke uitvoering. Het Nederlandse Luchtvaart- en Ruimtecentrum heeft in 2016 geconstateerd dat er een discrepantie is tussen het aanwijzingsbesluit en de omzettingsregeling enerzijds en het Luchthavenbesluit anderzijds vanwege een te zwaar helikoptertype in de berekening. Gevolg is dat het Luchthavenbesluit een aanzienlijk grotere geluidsbelasting mogelijk maakt dan de bedoeling is.

Er zijn te hoge drempelwaarden vastgesteld, maar bovendien zijn de geluidscontouren onjuist weergegeven en bij het vol vliegen van de milieugebruiksruimte zullen de inwoners dan ook veel meer geluid gaan ervaren, meer dan wat er in de vergunning wordt weergegeven en is vastgelegd. Een omissie van zeker 3 dBA, maar mogelijk het dubbele hiervan.

Al jaren zijn de omwonenden, verenigd in de Stichting Platform Behoud Natuur en Milieu West-Brabant, bezig om dit door de provincie en andere verantwoordelijke instanties erkend te krijgen, en vooral om het aangepast te krijgen. GS hebben niet inhoudelijk gereageerd op de laatste brieven van de stichting, omdat het Luchthavenbesluit niet op basis van het verzoek gewijzigd zou kunnen worden. Maar kan het college op basis van eigen inzichten, en misschien geïnspireerd door de brief van de stichting, een voorstel tot wijziging van het Luchthavenbesluit doen richting PS? We willen graag een reactie van de gedeputeerde.

Ook zijn wij benieuwd of en wanneer de evaluatie, waarin de argumenten van de stichting worden meegenomen, naar PS komen, en ook daarin willen we graag horen van de gedeputeerde.

Het NLR-onderzoek is duidelijk. De één-op-één-omzetting is niet volledig vanwege de rekeninvoer van het helikopterverkeer. De omwonenden van de luchthaven hebben recht op een correcte bescherming tegen geluidsoverlast en de provincie heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de grenswaarden en contouren voor zowel de geluidsbelasting als de externe veiligheid correct berekend worden.

In het NLRrapport zijn gelukkig aanbevelingen gedaan om de één-op-één-omzetting realistisch te maken en daarom een laatste vraag aan de gedeputeerde. Bent u bereid de aanbevelingen van het rapport om te zetten in een wijzigingsvoorstel aan PS, om de grenswaarden en contouren zo correct te maken? We hebben hiervoor een motie ingediend. Dank u wel.