Afwik­keling brand Chemie-Pack


23 september 2011

De brand bij Chemie-Pack heeft grote gevolgen gehad voor mens en dier. De brand heeft duidelijk gemaakt dat in ons land, waar gedacht wordt dat alles goed is geregeld, het toch mogelijk is dat zo'n ramp kan ontstaan. Burgemeester Wim Denie van Moerdijk zei die avond: we hebben alles gedaan wat in onze macht lag. Je denkt dat je op alles berekend bent, maar je kunt zulke dingen niet voorkomen. Juist daar is onze wet op ingesteld: voorkomen. Door controles en handhaving moeten gemeenten voorkomen dat bedrijven er, zo gezegd, een potje van maken. Onze vraag aan de gedeputeerde is of er sinds de brand bij Chemie-Pack meer controles worden uitgevoerd en of die taak niet eigenlijk bij de provincie zou moeten liggen. Die bewuste avond van de brand zijn er in de lucht geen schadelijke stoffen gemeten. Op zich al een wonder. Maar nu weten we waar die schadelijke stoffen wel zijn gebleven, in water en in de grond. Dat moet zo vindt onze fractie, zo snel mogelijk worden opgeruimd, voordat het tot kwaad tot erger gaat en de kosten nog verder oplopen maar wel met zorg voor natuur en dieren en niet zoals in Brabant wel zou kunnen op zijn goeie koopst. Wat betekent dan in feite functiegericht saneren? Helaas zal Chemie-Pack de kosten van de schoonmaak niet betalen. Misschien zal de verzekering de schade vergoeden, als het bedrijf tenminste een verzekering had. Dat is dan ook een vraag aan de gedeputeerde. Tot welk bedrag is Chemie-Pack verzekerd? Dan weten we waaraan we toe zijn en hoeveel er voor de provincie nog te halen is.
Op 29 september 2009 is het besluit financiële zekerheid milieubeheer ingetrokken middels een motie gesteund door VVD, CDA, PVV, D66, ChristenUnie en SGP. Daardoor is het wettelijk niet meer mogelijk een verplichting tot financiële zekerheid op te nemen ter dekking van financiële aansprakelijkheid voor bodemschade. Het gevolg daarvan is dat het niet meer mogelijk is financiële risico's af te dekken die de overheid of een derde loopt wanneer een onderneming niet meer aan zijn milieuverplichtingen kan voldoen, zoals in dit geval bij een faillissement. De gedachte achter het intrekken van het besluit financiële zekerheid is dat minder regels zorgen voor minder kosten voor bedrijven en, zo staat er op de website van VROM, zo is €1 mln. per jaar bespaard. Een slechte investering zoals nu blijkt, met een schadepost van €72 mln. in het vizier, waar geen dekking voor is. Voor een herstel van de vorige toestand van het landelijk schadefonds zouden de fracties in de Tweede Kamer een wetsvoorstel moeten indienen. Nog afgezien van de vraag of het politieke klimaat er daarvoor is, kan dat nog een hele tijd duren en ondertussen blijven gemeenten financiële risico's lopen. Wanneer zij deze kosten niet kunnen opbrengen, wordt bij de provincie aangeklopt. De Partij voor de Dieren vindt het onwenselijk dat de provincie milieuschade voorfinanciert of financieel verlies lijdt door milieuschade, veroorzaakt door bedrijven. In dit geval kan het echter niet anders. Wij verzoeken de provincie verder een onderzoek te laten uitvoeren naar een vorm van financiële waarborging die toekomstige milieuschade door bedrijven kan opvangen en wij dienen daarvoor een motie in.
Verder verzoeken wij de provincie een provinciaal milieufonds op te richten waaraan Brabantse bedrijven naar risico-indexering afdragen, met als doel toekomstige milieuschade financieel op te kunnen vangen en eventueel de kosten die we nu maken terug te kunnen krijgen. Ook daarvoor dienen we een motie in.
Het kan niet de bedoeling zijn van deregulering dat de gemeenschap en de overheid op kosten worden gejaagd door schade die door bedrijven is veroorzaakt. Daarom willen wij alle fracties hier aanwezig vragen contact op te nemen met hun Tweede Kamerfractie en te vragen de wet te herstellen. Tevens verzoeken wij het college van GS bij het Rijk aan te dringen op een reparatie van de wetgeving. Daarvoor dienen wij ook een motie in.
De Partij voor de Dieren is de verkiezingen ingegaan met de leuze: schoon water, schone lucht en schone grond. Wij vinden dat wij de verantwoordelijkheid hebben daaraan alles te doen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer