Vast­stelling bestuurs­op­dracht "Veilig en weerbaar Brabant"


19 juni 2020

Voorzitter,
De Partij voor de Dieren staat pal voor onze democratische rechtstaat. Een weerbare overheid, met integere en betrouwbare bestuurders die niet worden bedreigd of gechanteerd, is hierbij van groot belang.
In Brabant ligt het gevaar helaas dichter op de loer dan we zouden hopen. We hebben te maken met een levendig netwerk van georganiseerde criminaliteit, actief in verschillende sectoren. De samenleving als geheel heeft te lijden onder deze illegale verrijkingsactiviteiten.
De Partij voor de Dieren is voorstander van een actief tegenwicht vanuit de provincie, dus we staan positief tegenover deze bestuursopdracht en de uitwerking.

Motie Dierenmishandeling en criminaliteit
Maar, voorzitter. Er is wel een punt van kritiek.
Tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen jaar dienden we samen met negen andere partijen motie 100a in, over de relatie tussen dierenmishandeling en criminaliteit. Over de afhandeling van deze breed aangenomen motie lezen wij dat GS zich niet op het speelveld van andere organisaties wil begeven. Maar daar hebben PS ook helemaal niet om gevraagd.

Wij vroegen GS om 3 zaken:
- De relatie tussen dierenmishandeling en zware criminaliteit te betrekken in de bestuursopdracht;
- Contacten leggen tussen de SSiB, de Dierenpolitie en het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling, en; - PS binnen 6 maanden op de hoogte te stellen van de mogelijkheden tussen samenwerking van die partijen.
Wij horen graag van de gedeputeerde op welke wijze deze motie alsnog kan worden uitgevoerd!

In het circuit van dierenmishandeling, met puppyhandel misschien als een van de zichtbaarste vormen, gaat veel illegaal geld om. Het wordt gefinanceerd vanuit de criminele wereld of de handel financiert de criminaliteit. Het zo makkelijk weg schuiven van de deze motie, ontneemt de Provincie van de kans om echt iets aan dit onderdeel van ondermijnende criminaliteit te doen. Graag een reactie!

Weerbare samenleving en zingeving
Voorzitter,
Doel van deze opdracht is ook het weerbaar maken van de samenleving. Een weerbare samenleving ontstaat onder andere door zingeving. Zingeving maakt dat je mee kunt draaien in de maatschappij, als volwaardige burger, en het gevoel hebbende bij te dragen aan je eigen leefomgeving en die van anderen.

We hebben het hier over een cirkel. Meedraaien in de maatschappij geeft zin, en zingeving laat meedraaien in de maatschappij. Burgers die zich gehoord, gezien en begrepen voelen kijken positief naar de maatschappij, en zullen daarom minder snel vervallen in crimineel gedrag.

Veiligheid gaat wat ons betreft dan ook verder dan Law & Order. Onderdeel uitmaken van de huidige maatschappij krijg je door goede taal- en digitale vaardigheden, een rijk cultureel leven, en een overheid die burgers ziet als burgers, en niet alleen waardeert als human capital. Laten we daar rekening mee houden bij onze andere besluiten.

Bomen en verkeersveiligheid
Tot slot, voorzitter,
We besluiten hier ook over 2,5 miljoen euro voor de uitvoering van de extra ambities verkeersveiligheid 2020-2023. In dat kader wil ik nog gezegd hebben dat het kappen van bomen het welzijn van burgers noch de verkeersveiligheid dient.

Dank u wel.