Bestuurs­rap­portage 2017


27 oktober 2017

Voorzitter,
De bestuursrapportage is een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de voortgang van wat we in 2017 behaald willen hebben. Op een aantal belangrijke onderwerpen maken we ons wat dat betreft zorgen!

‘Brabant Uitnodigend Groen’ (BrUG)
Deze evaluatie is bedoeld om te bepalen of het provinciale natuurbeleid moet worden gewijzigd. Nu blijkt, op de helft van de looptijd van BrUG, dat er niet genoeg capaciteit is, dat er niet genoeg animo is, voor de realisatie van ons natuurnetwerk. Er is geen duidelijke uitgangssituatie. Er zijn geen concrete maatregelen of meetpunten. Er zijn dus ook geen meetbare resultaten.

Er is tot nu toe 214 hectaren provinciale NNB verworven. Slechts 194 hectaren van het totaal van 3100 hectaren is daarvan ingericht, zo staat te lezen in de Tussentijdse Evaluatie Brabant Uitnodigend Groen. Om realisatie van het NNB in 2027 af te ronden, moet het huidige tempo dus op zijn minst worden verviervoudigd. Dat lijkt me voldoende aanleiding om deze BrUG achter ons te verbranden. Niet tot 2027 achteloos toekijken hoe we onze doelen niet gaan halen maar onze verantwoordelijkheid en onze zorgplicht voor natuur weer terugnemen. Niet langer procesmanager en aanjager, maar terug naar de rol van regisseur en wel direct: hoe langer het duurt, hoe meer geld het ons kost.

Natuur is een algemeen belang, niet een commercieel belang. Als er vanuit de gemeenten te weinig initiatief komt, zelfs wanneer we vanuit de toren het subsidiepercentage voor de aanleg van verbindingszones ophogen naar 100%, dan concluderen wij dat de gemeente niet de juiste partner is. De manifestpartners stellen de almaar genoemde 160 miljoen beschikbaar via efficiencywinst in de realisatie en door ondernemers te laten ondernemen in de nieuwe natuur. Dezelfde ondernemers die, terecht, geen verdienmodellen in natuur zien en daarom niet willen of kunnen investeren. Daar helpt geen ene voorwaardenscheppende investering iets aan. We kunnen dus concluderen dat de financiële bijdrage van de manifestpartners bijna op nul staat; er is in ieder geval geen substantiële bijdrage.

Wat betreft procesnatuur (natuur die niet actief ingericht wordt) zien wij graag een onderzoek van de ontwikkeling van lage-onderhoud-natuur met zo min mogelijk menselijke activiteiten in plaats van het ondernemen in de natuur. Kunt u dit toezeggen?

U heeft het over inrichting van gebieden ‘’aaneengesloten aan het NNB’’. Wat heeft dat voor gevolgen voor de NNB-status en bescherming van die gebieden? Kunnen we een toezegging krijgen voor adequate bescherming van gebieden die juridisch gezien geen deel uitmaken van het NNB maar die wel als zodanig worden verworven en ingericht?

Landbouw
Het onderwerp veehouderij en de transitie naar een duurzamere landbouw zal over twee weken uitgebreid aan de orde komen. We zien dat er van alles wordt geprobeerd en de miljoenenbedragen vliegen weer om de oren.

We zullen bij de bespreking van de begroting met enkele moties komen om de omslag naar natuur-inclusieve en biologische landbouw te versterken, meer concreet te maken en ook om de hand in eigen boezem te steken.

Faunafonds / preventieve, diervriendelijke maatregelen
Verbonden met de landbouw, is de landbouwschade die wordt aangericht door de in het wild levende dieren. In het jaarverslag 2016 van het Faunafonds staan hierover interessante statistieken. Zo blijkt in Brabant het op-één-na-laagste totaalbedrag van schadeuitkering te zijn uitgekeerd, namelijk €133.00. In heel Nederland gaat het om €21 miljoen. De grote boeman is de Grauwe Gans. Maar er is geen provincie waar minder is uitgekeerd voor schade door dit dier, dan Brabant: €34.000.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we jaar op jaar geld terugkrijgen van het Faunafonds. De laatste vier jaar gaat het om bedragen van 2 tot 3,5 ton. Dat is de helft van wat er is gereserveerd voor compensatie van landbouwschade.

Deze meevallers worden blijkbaar ingezet voor de “Wijziging Verordening natuurbescherming (Versnelling transitie landbouw)”. Oftewel: meevallers in de schade aan landbouw worden linea recta doorgesluisd naar compensatie van schade door landbouw!

In december is een motie aangenomen over de voorkeur voor preventieve, diervriendelijke maatregelen om landbouwschade te voorkomen. Dit is staand beleid maar er is geen geld voor gereserveerd. Er is dus wel geld over, in dezelfde doelgroep, maar dat wordt overgeheveld naar het bestrijden van schade door landbouw.

Wij dienen daarom een amendement in om de middelen die terugvloeien vanuit het Faunafonds, vanaf nu te reserveren voor onderzoek en toepassing van preventieve, niet-dodelijke middelen ter voorkoming van landbouwschade.

Het is ons duidelijk dat de van het Faunafonds terug gekregen middelen gerealloceerd mogen worden, maar we vinden het vreemd dat daardoor geen geld beschikbaar zou zijn voor de gemaakte afspraken over preventieve, diervriendelijke middelen.

Landschappen van Allure
De voortgangsrapportages over 2016-2017 komen in het najaar binnen. De voorgaande voortgangsrapportages hebben wij bekeken en er is sprake van veel uit- en afstel. O.a.:
- Binnen Het Kloppend Hart en De Groene Corridor heeft de helft van de deelprojecten vertraging opgelopen. In sommige gevallen is er na drie jaar nog helemaal niets gerealiseerd.
- Voor De West-Brabantse Waterlinie is 12 miljoen euro subsidie uitgetrokken. In de loop der jaren zijn de kosten opgelopen en alle deelprojecten hebben vertraging opgelopen.
- Voor het project De Zoom geven de voortgangsrapportages eigenlijk geen inzicht.

Het kostenoverzicht in de beantwoording van de technische vragen over de burap geven ook niet bepaald het idee dat de projecten bijna zijn afgerond. Over het algemeen is maar een klein deel van de verwachtte kosten gerealiseerd. Kan de gedeputeerde aangeven waarom er dan toch bij geen enkel project sprake is van overblijvende subsidiemiddelen?

Er zijn tientallen miljoenen euro’s provinciale subsidie met deze projecten gemoeid en wij maken ons zorgen. Kan de gedeputeerde toezeggen dat de laatste toegangsrapportages ter beschikking worden gesteld aan PS?

Van Gol naar Beter
Tot slot nog de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, de GOL.

We begrijpen dat GS binnenkort het ontwerp PIP gaat vaststellen en ter inzage gaat leggen. Met de gegevens die wij nu hebben denken wij dat we meer inzet kunnen plegen in het betrekken met wat door Van GOL naar Beter is aangedragen.

We wachten de Statenmededeling over het ontwerp PIP af. Afhankelijk van hoe de input van Van GOL naar Beter is betrokken bij de opstelling van het ontwerp PIP, met name de initiatieven omtrent natuurontwikkeling, zullen we besluiten het te agenderen.