Amen­dement Meevallers Fauna­fonds inzetten voor dier­vrien­de­lijke preventie land­bouw­schade


27 oktober 2017

Amendement Meevallers Faunafonds inzetten voor diervriendelijke preventie landbouwschade


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 27 oktober 2017,

behandelend het Statenvoorstel 65/17 over Bestuursrapportage 2017;


besluiten, dat de volgende tekst aan het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel wordt toegevoegd, na “Kennis te nemen van de geactualiseerde Onderzoeks- en Adviesagenda.”:

  • Jaarlijks de uit het Faunafonds terugvloeiende middelen (inclusief de teruggave in 2017) te reserveren ten behoeve van ontwikkeling en toepassing van preventieve, niet-dodelijke maatregelen ter voorkoming van landbouwschade door in het wild levende dieren.


Toelichting:
De laatste vier jaar is de afrekening van de bijdrage aan het Faunafonds jaarlijks minstens € 220.000 lager bijgesteld (€ 355.561 in 2014, € 270.871 in 2015, € 222.255 in 2016, € 233.550 in 2017).

Deze vrijgekomen middelen waren in eerste instantie bestemd voor compensatie van schade aan landbouw en worden nu ingezet voor de Wijziging Verordening natuurbescherming (Versnelling transitie landbouw), zie beantwoording technische vragen over Bestuursrapportage 2017, vraag 8.

Anderzijds zijn er geen middelen gereserveerd voor uitvoering van staand beleid (motie 7), aangenomen op 16 december 2016, waarmee GS is opgedragen om “structurele methoden, bij voorkeur diervriendelijke, om schade in de toekomst te voorkomen waar reëel en kosten efficiënt de voorkeur te geven boven incidentele maatregelen zoals afschot en dit te verwerken in beleid en verordeningen en hier tot die tijd als GS al naar te handelen”.

Middels het amendement worden de resterende middelen uit het Faunafonds ingezet voor uitvoering van beleid betreffende structurele methoden, diervriendelijke maatregelen om schade te voorkomen.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Paranka Surminski


GroenLinks,
Hagar Roijacker


Status

Verworpen

Voor

CDA, PVV, GL, PvdD, LB

Tegen

VVD, SP, D66, PvdA, 50+, CU-SGP