Amen­dement rust in het gemengd landelijk gebied


7 juli 2017

Amendement rust in het gemengd landelijk gebied


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 juli 2017,

behandelend Statenvoorstel 39/17A Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017,


besluiten dat;

De wijzigingsvoorstellen uit het statenvoorstel 39/17A tot aanpassing van artikel 7.4 vervallen en de volgende wijzigingen van het bestaande artikel 7.4 ‘afwijkende regels veehouderij’ worden vastgesteld:

- Artikel 7.4, eerste lid, onder b vervalt;
- Artikel 7.4 derde lid vervalt.

Toelichting
De wijziging van de Verordening Ruimte staat uitbreiding toe met 0,5 hectare voor ruwvoeropslag, waardoor de bebouwing binnen het bestaande bouwblok van 1,5 ha kan toenemen, zelfs met stallen. Mensen die in de omgeving van een veehouderij wonen, blijken vaker drager te zijn van de vee gerelateerde MRSA-bacterie. Er zijn tevens eerste aanwijzingen dat er een groei is aan gevallen van Hepatitis E en het virus vooral veel lijkt voor te komen in gebieden met veel varkenshouderijen. Deze uitbreiding van de veehouderij gaat ten koste van rust, ruimte en gezondheid en verhoogt de omgevingsdruk door een toename van stank, geur, fijn stof en stikstof. Om deze reden is een verdere groei van de veehouderij niet wenselijk.


En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren
Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, 50+, LB, CU-SGP

Lees onze andere moties

Motie Megastallen Nee

Lees verder

Amendement Meevallers Faunafonds inzetten voor diervriendelijke preventie landbouwschade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer