Bestuurs­rap­portage-I 2022


24 juni 2022

Eerste termijn

Economie
Grensoverschrijdend. Zo zou ik de burap willen typeren. En dan niet om vakantietechnische redenen, maar letterlijk grensoverschrijdend. Dit college blijft inzetten op economische groei, vooral met het oog op het bedrijfsleven. Echter gaan we daarmee over de grenzen heen. Over de grenzen van de arbeidsmarkt, over de grenzen van de volkshuisvesting, over de grenzen van de Aarde en sinds kort ook over de grenzen van het energienetwerk heen. Daarom ook de oproep: stop met groeidenken!

Over het energienetwerk gesproken: qua energieverbruik is recent een cruciale grens overschreden door dat tomeloze groeidenken om vooral maar extra bedrijven op te zetten en uit te breiden. Niet alles kan; de transportschaarste op het elektriciteitsnetwerk is een nieuw hoofdstuk.

De Partij voor de Dieren kreeg ooit te horen een rupsje-nooit-genoeg te zijn. Maar kijkende naar de burap en het beleid van de afgelopen jaren, laat zien wie hier het echte rupsje-nooit-genoeg is. Vraag aan GS; wat moet er nog meer gebeuren voordat dit college erkent dat eindeloze economische groei niet mogelijk is in de praktijk van een niet mee-groeiende aarde en provincie?

We moeten af van de gedachte dat we moeten groeien om geld te verdienen, zodat we een deel van het verdiende geld kunnen besteden aan herstel van de door groei aangerichte schade. Wat je niet kapot maakt hoef je niet te herstellen.

Natuur
Dan natuur. Je zou het ondertussen een jaarlijkse traditie kunnen noemen dat in de burap te lezen is dat het dossier Natuur nog niet op schema ligt.

Er werd vorig jaar in de Burap gesproken over ‘versnellingsacties’ om het natuurnetwerk op schema te krijgen. Die versnellingsacties bestaan veelal uit het voeren van voortgangsgesprekken en het maken van samenwerkingsovereenkomsten. Wij hebben meerdere malen gevraagd naar waar die gesprekken dan over gaan en bijvoorbeeld naar het handelen van de gebiedsbegeleiders van de gebieden. Dat we daar inzicht in hebben is belangrijk, want die begeleiders zijn enorm belangrijk voor de gebiedsprocessen. Het is echt heel jammer die informatie gewoonweg niet beschikbaar komt.

Daardoor ontstaat binnen onze fractie namelijk het gevoel dat we daardoor dingen missen die we in de aankomende periode misschien wel heel anders moeten gaan doen. Dan lukt het mogelijk wel om het NNB wel op schema te krijgen. Want tradities zijn leuk maar de traditie van jaar op jaar benoemen dat de natuur achterloopt, mag wat ons betreft in de ijskast.

Stikstof
De bijdrage wat betreft natuur is dit jaar een stuk korter dan voorgaande jaren. Vorig jaar zei de Partij voor de Dieren nog: we moeten nu echt die keuze voor minder stikstof gaan maken. Nu is die keuze voor de provincie gemaakt door het Rijk.

In een ideale wereld was het college op een natuurlijke en intrinsieke manier tot de beslissing voor minder stikstof gekomen. In een ideale wereld was er nu misschien niet zoveel frictie, dreiging en protest geweest. Maar wat wil je ook; je zal maar een intensieve veehouderij hebben in deze tijd.

Al is deze tijd een rekbaar begrip. Dit probleem speelt tenslotte al van veel langer geleden. Ik wil hierbij de woorden herhalen die mijn collega Marco van der Wel, exact 10 jaar en 2 dagen geleden uitsprak tijdens de toenmalige burap, toen nog voorjaarsnota genoemd:

“De Partij voor de Dieren is van mening dat de stikstofproblematiek bij de provincie absolute prioriteit moet krijgen. Immers mede door stikstofdepositie nemen de algemene soorten flora en fauna toe en de specifieke soorten af met een netto verlies aan biodiversiteit als gevolg. We wachten al geruime tijd op de PAS (programmatische aanpak stikstof), echter weten op voorhand dat de PAS geen soelaas biedt. De (financiële) inzet van provinciale middelen om stikstofdepositie te verminderen moet niet leiden tot meer dieren in brabant, maar tot een werkelijke verlaging van stikstofdepositie.”

Want de krimp van de vee-industrie is echt noodzakelijk, maar dat betekent allerminst dat we de betreffende ondernemers aan hun lot moeten overlaten. Wij begrijpen heel goed dat deze transitie heel ingrijpend is, en we zouden graag zien dat de stoppende boeren goed worden begeleid naar nieuw werk. En dan geldt dit wat ons betreft niet alleen over de stoppende boeren maar ook over de medewerkers van de secundaire industrie. Graag horen we een toezegging van de gedeputeerde op dit punt.

Wij verwachten dat het college, naar aanleiding van de stikstofbrief van de minister, met duurzame maatregelen voor de dag komt en niet met niet een PAS 3.0, of met vingervlugge goocheltrucjes met referentiedatums of met woordspelletjes met hoeveelheden afromen voor natuur. Het is tijd om volwassen beslissingen te maken.

Ik hoop dat het college het met ons eens is dat een significante daling van stikstofdepositie de eerste, en voorlopig enige stap is die we moeten zetten. Want wat je niet kapot maakt, hoef je niet te herstellen.


Tweede termijn
Op basis van onze bijdrage hebben wij enkele reacties gekregen vanuit het college.

De eerste heeft betrekking op stikstof en de BOS. Ik zou willen zeggen: als de BOS echt goed had gewerkt, dan had Brabant niet zo’n grote opgave vanuit het Rijk gekregen.

Ten tweede dan de economische groei ten opzichte van elektrificatie. Ik kan me vinden in wat de gedeputeerde zegt. Het klopt dat er door de verduurzamingsopgave steeds meer overstap van fossiel naar elektrisch komt. Echter is ook dit geen zwarte zwaan. De elektrificatie staat al langer op de agenda dus dit zou, ook al delen Tennet en Enexis hun gegevens niet, geen verrassing mogen zijn.

Daar komt de economische groei alleen maar bij. Dus ook in deze zou ik op willen roepen om te besparen, besparen, besparen. Zowel op het gebied van energiegebruik, ook elektrische energie, als ook het inzetten op economische groei.

Dan tot slot de opmerking van gedeputeerde Lemkes over de stoppende boeren. De ondersteunende maatregelen uit 2017 zorgen voor ondersteuning van stoppende boeren. Ik hoor de gedeputeerde zeggen dat als er aanleiding is voor opschaling, zij dit zal doen. Dan wil ik bij deze de gedeputeerde met klem omroepen om dit op te schalen. De minister is heel duidelijk in de uitvoering van haar plannen. Het gaat gebeuren. Een duidelijker signaal is er denk ik niet.