Initi­a­tief­voorstel PvdA en D66 inzake Kinderen en Demo­cratie


17 januari 2020

Voorzitter.
Dank aan de indieners voor hun voorstel.

De Partij voor de Dieren is voor meer democratie. Wij zijn voor bijvoorbeeld het houden van raadgevende referenda. En we zijn ook als Partij voor de Dieren voor meer invloed voor kinderen, ook in de politiek. Kinderen kunnen misschien niet stemmen, zijn niet stemgerechtigd, maar hebben wel een stem. Kinderen zouden wat onze partij betreft ook meer rechten moeten krijgen. Zo is onze Tweede Kamerfractie aan het pleiten voor het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar.

Veel onderwerpen die nu spelen, zoals milieu en klimaat, hebben des te meer gevolgen voor kinderen. Maar voorzitter, zeggen we daarmee dat elk voorstel voor kinderen en democratie ook een geschikt idee is?

Voorzitter. Instrumenten die hier aangehaald worden moeten wel democratisch zijn. We hebben daarom een aantal vragen aan de indieners.

De kindercommissaris is voorzitter van de K300, staat er. Dat zijn driehonderd kinderen. En dat lijkt ons een zeer verantwoordelijke taak. Nu is het zo dat onze partij voorstander is dat PS zelf de commissaris van de Koning kiezen. De vraag is dan ook door wie de kindercommissaris dan wordt aangesteld/gekozen.

Het kindervragenuurtje met Gedeputeerde Staten lijkt ons technisch gezien politiek een lastig instrument. Bijvoorbeeld omdat GS nu eenmaal de mening moeten verkondigen van de meerderheid van PS, en in die zin ook enigszins politiek gestuurd is, maar dat wil niet zeggen dat de kinderen ook antwoord krijgen op de vragen zoals zij zouden kunnen verwachten. Wij vinden dat wel een beetje lastig. We zien dat ook in de Tweede Kamer. En we zien ook wel een beetje sociaal wenselijke antwoorden. En dat vind ik wel jammer, want ook kinderen verdienen gewoon realiteit. En waarom is er dan niet gekozen, zoals nu ook gedaan is bij het inspreken, voor het inspreekrecht, om dat meer te gebruiken?

De trendbreukclub vinden wij democratisch gezien ook vrij lastig. Zij komen bij elkaar als GS dat wensen. En hun inbreng komt daarna via GS bij PS. En wij voelen ons een beetje als Provinciale Staten, het hoogste orgaan van de provincie Brabant, tekortgedaan. Dus de vraag is: vinden de indieners dat een democratische wijze van werken?

De schoolbezoeken zijn wat ons betreft zeer wenselijk. Het ondersteunen daarvan vinden we geen probleem. Ook de vervoerskosten deels betalen vinden we goed.

De motie van het CDA, die in het voorstel wordt genoemd, heb ik niet kunnen vinden. Ook niet op de CDA-site, misschien heeft u hem zelf. Maar ik heb wel een verslag uit het presidium van juli 2017 gezien. En hierin wordt al voorgesteld om het aantal schoolbezoeken te verhogen van 40 naar 60. En dat is ook gedaan. En er zou een evaluatie volgen. Misschien kunnen de indieners daarover iets zeggen, want ik weet daar niet genoeg van.

En de kindertop K300 realiseren op één dag, met al die kinderen, om tot iets bestuurlijks te komen, iets waar we wat mee kunnen, lijkt ons ook een heel ambitieuze opgave. Dus bij die effectiviteit van zo'n instrument zetten wij wel vraagtekens. En in die zin werd er verwezen naar de Voedsel1000, waarin duizend mensen uit Brabant gevraagd is hoe zij kijken naar voedsel. Daar is uiteindelijk een document uit gekomen, na vier sessies volgens mij: het Voedselbesluit. En dat is best wel een geabstraheerd ding van de hele problematiek van voedsel. En dan is mijn vraag eigenlijk aan de indieners of aan het college wat er nou precies met dat voedseldocument, dat Voedselbesluit, is gedaan. Wij willen voorkomen dat er dingen worden geopperd door kinderen en dat we er dan uiteindelijk niet iets concreets mee doen. Dat geeft alleen maar teleurstelling.

Voorzitter, meer democratie is goed. Democratie met en voor kinderen ook. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de instrumenten daarvoor ook de democratische standaard halen. Anders zou het proces alleen maar tot teleurstelling kunnen leiden.