Initi­a­tief­voorstel Refe­ren­dum­ver­or­dening Noord-Brabant


28 juni 2019

Voorzitter,
Het democratische gehalte van de besluitvorming in Nederland is dringend aan versterking toe. De kloof tussen burger en politiek is groot en het vertrouwen in de politiek is laag.

Er wordt veel en vaak gezegd dat referenda zelden gaan over waar ze werkelijk over gaan. Maar de verkiezingen gaan ook zelden over waar het in werkelijkheid om gaat. En niet elke stemmer staat 100 procent achter één verkiezingsprogramma, maar heeft wel een mening over belangrijke besluiten.

Sterker nog, er liggen grote besluiten voor die in geen enkel verkiezingsprogramma voorkomen, en tijdens een politieke periode van vier jaar ineens opdoemen. Terwijl mensen zich daar niet over hebben kunnen uitspreken. Veel mensen lezen ook verkiezingsprogramma’s niet, en dat kan eigenlijk niemand ze kwalijk nemen.

De Partij voor de Dieren wil dat vormen van directe democratie, zoals referenda, een prominentere plaats krijgen. Dat kunnen zowel raadgevende, als bindende referenda zijn. Dit voorstel is een eerste stap, maar wat ons betreft een weg naar een bindend referendum. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet een raadgevend referendum dus ook een plaats krijgen bij belangrijke besluiten in onze provincie.

Om kosten te besparen en opkomst te bevorderen zouden referenda tegelijk met andere verkiezingen kunnen plaatsvinden. Die mogelijkheden zouden daartoe onderzocht worden.

Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt ook de elektronische inzameling van handtekeningen voor referenda, maar ook voor inspraakprocedures en burgerinitiatieven, mogelijk via overheidswebsites.