Inpas­singsplan 'Tongelreep'


11 juni 2021

Volgens de Commissie MER is veel meer nodig voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen dan alleen de voorgestelde hydrologische maatregelen. Pakt u dat 'meer' ook stevig op? En hoe?

In de gebiedsanalyse van het Natura 2000-gebied staan habitattypen waar het nog minder goed mee gesteld is. Habitattypen die het zonder een verdere daling van de stikstofdepositie echt niet gaan redden. Denk aan de zandverstuivingen en zwakgebufferde vennen. Bent u in de veronderstelling, dat met de uitvoering van dit inpassingsplan de Natura 2000-doelen zijn behaald, of is er weer ontwikkelruimte? Graag een reactie van het college.

Op dit moment wordt overal in het gebied de kritische depositiewaarde overstegen. Is het mogelijk om in kaart te brengen in hoeverre er nog piekbelasters in de buurt zijn? En is het mogelijk om te kijken naar de cumulatieve stikstofdepositie vanuit de wijdere omgeving? Graag een reactie, ook als er andere bronmaatregelen kunnen worden genomen.

Dan het omvormen van naald- naar loofbos; verloven. Telt de omvorming ook als extra bos uit de ambitie van de Bossenstrategie? Tot zover.