Inpas­singsplan Ulven­houtse Bos


3 juli 2020

Voorzitter.
We hebben in Nederland 160 Natura 2000-gebieden, waarvan een aantal in Brabant. Wat dat betreft loopt Nederland echt achteraan als het gaat om aantal en hectares. Beschermen van natuur is daarom hard nodig. We moeten beschermen dat wat er nog is. Het getuigt ook van zeer onbehoorlijk bestuur om dat proces van tientallen jaren, waaraan afspraken met de Europese Unie en andere landen ten grondslag liggen, nu te proberen te torpederen door te zeggen dat we de beschermde status van zo’n gebied af willen halen. Het is ook een beetje vals spelen om gaandeweg het gesprek het proces, de afspraken die we gemaakt hebben, de wet, de regels, te veranderen. Wij vinden dat niet chic.

In het bestuursakkoord staat: “We verkennen of aanpassing van Natura-2000 gebieden uitvoerbaar is. We staan open voor initiatieven die het Rijk daartoe neemt en benaderen het Rijk ook actief op dit punt.” In de beantwoording van de technische vragen van de fractie van GroenLinks over dit voorstel zegt u dat vanuit het Rijk een algemene verkenning plaatsvindt naar alle Natura 2000-gebieden, zo ook, nemen we aan, naar het Ulvenhoutse Bos. Tevens geeft u in de beantwoording aan dat de afgelopen twee maanden geen enkel contact is geweest tussen u en het Rijk over deze verkenning. Betekent dat dat deze verkenning, over het Ulvenhoutse Bos bijvoorbeeld, puur een Rijksaangelegenheid is? Graag uw reactie daarop.

De beschermde status van het Ulvenhoutse Bos staat vooralsnog vast en de maatregelen en het PIP zijn noodzakelijk om de natuurdoelen te bereiken. Ik neem aan dat we die natuurdoelen gewoon willen halen. Als er als gevolg van de verkenning bepaalde natuurdoelen uit het beheersplan voor het Ulvenhoutse Bos worden verwijderd, hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat dit gebied niet wordt belast met meer stikstof? Heeft u daar een strategie voor? Graag een reactie.

Het college weet net zo goed als wij dat van afschrapen van Natura 2000-gebieden geen sprake zal zijn. Europa zal er simpelweg niet mee instemmen. Het is een mooi verhaal voor de bühne, voor de achterban. Geeft u ons gewoon de garantie dat de provincie staat voor haar woord, de afspraken die we al twintig jaar geleden gemaakt hebben en dat het plan voor het Ulvenhoutse Bos gewoon honderd procent wordt uitgevoerd, en misschien wel meer dan dat.