Inter­pro­vin­ciale Struc­tuur­visie Mean­de­rende Maas


3 juli 2020

Voorzitter.
Door uitvoering van dit project ontstaat een aaneengesloten gebied van ruim 500 hectaren natuur in de uiterwaarden van de Maas. Ook wordt invulling gegeven aan de waterkwaliteitsopgave voor de Maas, en dat is natuurlijk geen luxe, als we kijken naar waar we zijn in de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water-maatregelen. Wij zijn, net als uw college, overtuigd van de meerwaarde voor de versterking van de verbinding van Natura 2000-gebieden langs Maas en Waal.

Een tweetal aandachtspunten. Aan de Gelderse kant van de Maas heeft onlangs storting van granuliet plaatsgevonden. Dit baart ons zorgen, omdat niet valt uit te sluiten dat, kort gezegd, granuliet bij aanraking met het water gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, vandaar dat wij de motie met betrekking tot granuliet van de Partij van de Arbeid mee indienen.

Mijn tweede punt. In de Structuurvisie Meanderende Maas wordt ruimte gemaakt voor visplaatsen, hengelen, ook wel onderwaterjacht. Het is iets waar de Partij voor de Dieren niet achter staat. De jacht op landdieren krijgt maatschappelijk, terecht, veel weerstand. Dit zou ook moeten gelden voor de jacht op vissen. Vissen ervaren door het jagen stress, lopen verwondingen op en lijden pijn doordat ze aan een haak uit het water worden getrokken. Doordat watervogels ook niet vies zijn van het aas dat aan vishaken zit, lopen ook zij het risico op verwondingen, met alle gevolgen van dien. Mogelijk heeft u er nooit bij stilgestaan, maar vissen hebben gevoel. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dat zij niet kunnen schreeuwen van de pijn wil niet zeggen dat het er niet is. De provincie moet om die reden niet investeren in nieuwe mogelijkheden om het hengelen te stimuleren. Het zou de provincie beter passen de hengelaar niƩt te faciliteren. Hiervoor dienen wij een amendement in.