Jaar­stukken 2013


16 mei 2014

Voorzitter. Complimenten met deze jaarstukken en hartelijk dank voor het beantwoorden van onze vragen.

Natuur is een voorwaarde voor een gezond Brabant. Nu we de jaarstukken uitvoerig hebben besproken, missen wij daarin de inzet om doelstellingen te halen en te halen binnen de afgesproken termijnen. Veel vaker dan ons lief is worden doelstellingen voor de natuur bijgesteld, teruggeschroefd, afgeblazen of niet gehaald.

We vragen ons af of het college zich wel voldoende bewust is van de serieuze taak die het moet uitvoeren en van de verantwoording die op zijn schouders rust. Stelt zij de juiste prioriteiten? Zet zij voldoende middelen in, of kiest ze nog steeds voor economische ontwikkeling ten koste van ecologisch kapitaal? Wij vinden Landschappen van Allure een project dat vooral inzet op de economische ontwikkeling. Wij missen hier enorm de inzet op ecologie.

Het vaststellen van natuurbeheersplannen is een absolute noodzaak, maar keer op keer, jaar na jaar, worden ze op de lange baan geschoven. Onbegrijpelijk!

De waterdoelstellingen worden veelal niet gehaald. De rapporten over de kwaliteit en kwantiteit van ons Brabants water laat verbeteringen zien, maar de doelstellingen staan nog steeds onder druk. De vraag is of de doelstellingen ooit worden gehaald? Hetzelfde geldt voor de bijbehorende flora en fauna doelstellingen, verbetering van de vennen, halt aan verdroging en vispassages zoals D66 zojuist opmerkte.

Meer natuur in de vertegenwoordiging in de waterschappen lijkt ons een absolute noodzaak om samen met de waterschappen de doelen beter te kunnen halen en op een redelijke termijn.

De doelstelling van de provincie om de afname aan biodiversiteit een halt toe te roepen lijkt verder weg dan ooit. Nog steeds is er minder dan 13% van onze flora en fauna over ten opzichte van 100 jaar geleden. En het lukt het college niet om daar een kentering in te krijgen. Dat is niet de verantwoordelijkheid van één gedeputeerde maar van het hele college!

Mede door de ontwikkelingen in de veehouderij worden Europese afspraken over bescherming van natuur niet gehaald. KEMA metingen laten ons ook zien dat de ammoniak uitstoot vanaf 2008 niet is afgenomen en in bepaalde gebieden zelfs toegenomen.

Het provinciaal beleid voor de intensieve veehouderij van stimuleren en schaalvergroting, megastallen en luchtwassers heeft voor de natuur niets opgeleverd. Hier faalt het provinciaal beleid en dat mag het provinciaal bestuur zich zeer zeker aantrekken. Het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer over natuurcompensatie versterkt ons beeld dat het college natuur niet serieus genoeg neemt. Ik ga er nu niet verder op in. We willen het college wel graag helpen om de natuurdoelstellingen te behalen. Wij zouden bij de toekomstige begroting graag horen welke extra inzet GS willen gaan plegen om de doelstellingen wel op tijd te halen. Aangezien het college het geld voor natuur en natuurdoelstellingen hard nodig heeft, willen wij wel een helpende hand bieden. We hebben we ons verbaasd over het feit dat er zo ontzettend veel geld wordt besteed aan de hulp bij vergunningverlening, vooral bij de milieuvergunningen, en met name over het feit dat provinciale ambtenaren fungeren als hulploket voor natuurbeschermingswetvergunningen. We hebben in de vergadering bevestigd gekregen dat het hier veel verder gaat dan de noodzakelijke inzet en het beoordelen van de vergunningen. Er worden taken uitgevoerd die verder gaan dan de wettelijke taak en die in essentie behoren bij de adviesbureaus. Wij horen graag de reactie van het college.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer