Visie klimaat­adap­tatie


19 juni 2020

Klimaatadaptatie als watervraagstuk
Als eerste willen we aangeven dat veilig, voldoende en schoon water niet voor iedereen hetzelfde betekent! Daar zit ook het spanningsveld. Realisatie van de plannen moet plaats vinden in een serieuze samenwerking met de waterschappen. De waterschappen zullen in deze over hun politieke schaduw heen moeten stappen. Daarmee refereren we ook aan de geborgde zetels, ieder met hun eigen individuele belangen.

Vandaar dat de rol van de provincie in deze doorslaggevend is. Het is een ambities plan, en de middelen zijn beperkt. We steunen de aanpak maar moeten we niet meer sturen op doelen, afspraken en resultaatverplichtingen in plaats van kaders?
Is GS in deze bereid om richting de waterschappen óók meer sturend op te treden?

De natuur kan veel zelf regelen als het gaat om water. Denk aan de meanderende rivieren en beken. Vergroening is een zeer effectieve maatregel in het bestrijden van wateroverlast en hittestress. Daarom is de Brabantse Bossenstrategie ook zo belangrijk, met daarin het plan om de komende tien jaar 40 miljoen bomen te planten. Die 13.000 ha nieuw bos is om verschillende redenen heel hard nodig.
Kan GS aangeven hoe die bosnota geïntegreerd kan worden in de visie van klimaatadaptatie?

Het is heel duidelijk dat er andere keuzes gemaakt moeten worden. Het is duidelijk dat er nu een gevoel voor urgentie is, al of niet gedwongen door de omstandigheden. Het algemeen belang is in deze visie duidelijk gemaakt en in de plannen voldoende uitgewerkt. Maar zoals terecht wordt aangegeven, er moet een schepje bovenop.

De indicatoren zijn wat dat betreft nog redelijke vrijblijvend, want waar gesproken wordt van ‘aanpakken’, moet gewoon staan ‘realiseren’. Kan GS een voorstel doen om de indicatoren meer concreet te maken. Moet er bijvoorbeeld niet eerder geacht worden aan een resultaat verplichtingen richting onszelf? Graag een reactie van GS?

Oplossingen worden terecht gezocht in ruimtelijke inrichting en landgebruik. Moet er daarbij niet meer worden uitgegaan van het principe, functie volgt peil? Zou daarom het waterpeil niet meer dan nu in overeenstemming moeten worden gebracht met de doelen van de provincie? En zou het in dat licht niet goed zijn om de peilbesluiten eens kritisch tegen het licht te houden? Graag een reactie van GS!

Om de doelen te behalen is een ander landgebruik voor de landbouw cruciaal, en dat erkent u ook. Een andere principe van teelt volgt peil is daarbij ook van groot belang. Het aanpassen van de teelt hoeft niet ten koste te gaan van inkomsten van agrariers, en ook niet te leiden tot een financiële compensatie.

Maar is die kennis over welke teelt waar past voldoende aanwezig en wat kan bijvoorbeeld het lectoraat vitale bodem daarin voor ons betekenen? Graag een reactie van GS.

Wij maken ons zorgen over de effecten op de waterhuishouding bij de aanleg van nieuwe infrastructuur, en met name over de effecten op het oppervlaktewater. Kunt u samen met de Commissie MER zoeken naar manieren om factoren voor water meer gewogen mee te nemen in de MER-procedure? Graag een reactie.

KRW
In 2027 moeten alle maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water zijn gerealiseerd. Dat zijn internationale afspraken waar we in 2015 al uitstel voor gekregen hebben tot 2027. We lopen in ieder geval al jaren achter op het schema. Uw verbeterprogramma (pg 34 van de visie) ziet er prachtig uit, maar we willen dat GS ook daar een meer actieve rol gaat spelen. Wat heeft GS daarvoor van PS nog nodig?

Waterwinning
Tot 2024 is er de afspraak met waterwinbedrijven dat zij latente ruimte in de vergunning niet gebruiken en zo veel mogelijk besparingen doen. De afspraken zijn op basis van vrijwilligheid.

Kunt u ons garanderen dat u in deze ook vinger aan de pols houdt, en zult overgaan tot gedeeltelijke intrekking van vergunningen als de vrijwillige afspraken niet voldoende effect hebben? Graag een reactie van GS.