Actuele motie Bescherm de Bever in Brabant en zet in op Preventie, Preventie, Preventie


7 juli 2023

Actuele motie: Bescherm de Bever in Brabant en zet in op Preventie, Preventie, Preventie


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 juli 2023,


constaterende dat

 • de bever een beschermde soort is ingevolge de Wet Natuurbescherming;
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 27 juni 2023 een ontheffing op voorhand, ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/199149-359505) aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant, voor het verstoren en vernielen van burchten, dammen en holen en het eventueel vangen en verplaatsen, danwel doden van bevers, op grond van artikel 3.8, eerste en vierde lid van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op alle infrastructurele dijklichamen en waterlopen in de provincie Noord-Brabant. De ontheffing is geldig voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2029;
 • bezwaren tegen dit besluit tot 9 augustus worden ingediend bij Gedeputeerde Staten;
 • deze ontheffing op voorhand ziet op openbare veiligheid en ernstige gewas- en andere schades, als gevolg van vernatting of overstroming van waterlopen door beveractiviteiten, tegen te gaan of te voorkomen;

overwegende dat

 • nadat de laatste stap in het beverprotocol, te weten doden, genomen zou worden; het beverprotocol alsnog daarna, dus na doding ziet op het nemen van preventieve maatregelen;
 • deze ontheffing op voorhand veel te algemeen is, de ontheffing ziet op alle dijklichamen en waterlopen in de provincie Noord-Brabant;
 • het doden van een bever een eventueel veiligheidsprobleem of eventueel schade probleem niet oplost;
 • structurele maatregelen, zoals het aanbrengen van materialen om de oever/dijk te beschermen of het verflauwen van een oever, zodat er niet meer gegraven kan worden een duurzamere oplossing bieden;
 • de kosten daarvan niet het probleem kunnen zijn, want de maatregelen leveren een structurele oplossing in plaats van de steeds terugkerende herstelwerkzaamheden met nog hogere kosten;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • de ontheffing op voorhand in te trekken danwel niet te verlenen;
 • meer in te zetten op preventieve maatregelen en de waterschappen daarin te ondersteunen.

en gaan over tot de orde van de dag.


Ellen Putman,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Volt, SP

Tegen

BBB, JA21, FvD, CU-SGP, 50+, D66, PVV, CDA, VVD, LB, GL, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Hogere ambitie voor brede welvaart

Lees verder

Motie Uitvoering regenboogstembusakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer