Amen­dement Omleiding Dierdonk schrappen


7 december 2018

Amendement Omleiding Dierdonk schrappen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 december 2018,

behandelend het Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten;


besluiten,

 • dat besluitpunt 1.a gewijzigd wordt en als volgt komt te luiden:
  “het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten, digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipN279VeghAst-va01 en de bijbehorende bijlagen, exclusief de omleiding bij Dierdonk, vast te stellen conform Wro artikel 3.26 lid 1 en de Crisis- en herstelwet;”;

 • dat het volgende beslispunt aan besluit toegevoegd wordt:
  “1.e: het college van Gedeputeerde Staten opdracht te geven het bestaande tracé bij Dierdonk te optimaliseren.”


Toelichting
De MER-Commissie geeft in haar advies voldoende gronden weer om de omleiding bij Dierdonk te schrappen uit het PIP. Uit een vergelijk tussen alternatief 1 (optimalisatie van de bestaande weg) en alternatief 3 (het alternatief met een omleiding bij Dierdonk) komt naar voren;
- Verkeersproblemen worden door alternatief 1 even goed opgelost als alternatief 3. Op dit criterium onderscheiden beide alternatieven zich niet.
- De milieueffecten van alternatief 1 zijn beduidend lager dan van alternatief 3. Zonder omleiding is de invloed op het stelsel van beken en waterlopen en het landschap veel kleiner en is het te compenseren oppervlak natuur ongeveer 9 ha of 20% kleiner.
- Op 23 leefbaarheidscriteria scoort alternatief 1 beter dan alternatief 3. Er zijn zonder omleiding minder effecten op de natuur en de recreatie, het ruimtebeslag is kleiner en er moeten minder mensen gedwongen verhuizen.
- Op 26 van de leefbaarheidscriteria scoren beide alternatieven gelijk. Op dit criterium onderscheiden beide alternatieven zich niet.
- Qua geluidsbelastingreductie scoren beide alternatieven gelijk. Op dit criterium onderscheiden beide alternatieven zich ook niet.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

GroenLinks,
Sjo Smeets

CDA,
Huseyin Bahar

PVV,
Harry van den Berg

50PLUS,
Horst Oosterveer

ChristenUnie/SGP,
Hermen Vreugdenhil

Lokaal Brabant,
Jan Ockers


  Status

  Verworpen

  Voor

  GL, PvdD, LB, CDA, PVV, 50+, CU-SGP

  Tegen

  PvdA, VVD, SP, D66