Amen­dement Verwij­deren stedelijk zoek­gebied bedrij­ven­terrein vliegveld Seppe


22 februari 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 februari 2013,

behandelend het Statenvoorstel 88/12 A inzake wijziging Verordening ruimte, kaartaanpassingen;

Besluiten,
• dat onderdeel 2.1.9 Halderberge, bedrijventerrein vliegveld Seppe evenals de aanwezige kaartaanduidingen betreffende het aanwijzen van een stedelijke zoekgebied worden verwijderd.


Toelichting
Ondergetekenden zijn van mening dat er bij de plannen sprake is van strijdigheid met de lagenbenadering en dat er provinciale belangen in het geding zijn, aangaande o.a. verstedelijking (toename industrieterreinen), milieu (grondwaterwingebied), recreatieve bestemming (EVZ kibbelvaart), provinciale deelnemingen (belang in Aviolanda).

Partij voor de Dieren
M. van der Wel

GroenLinks
P. Brunklaus


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, OSN, 50+