Motie Beëin­diging afschot van katten


15 november 2013

Motie Beëindiging afschot van katten


Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 november 2013.

Overwegende dat

  • in 3 weken tijd 136.113 mensen een petitie van de Dierenbescherming tegen het afschieten van zwerfkatten hebben ondertekend;
  • in 6 provincies, waaronder Noord-Brabant, afschot van katten is toegestaan;
  • in Brabant ongeveer 2000 katten per jaar worden doodgeschoten, volgens de gegevens uit het Faunabeheerplan 2011-2016;
  • uit studies is gebleken dat de effectiefste oplossing voor zwerfkatten bestaat uit het vangen, onvruchtbaar maken en terugplaatsen van de katten;
  • het onwaarschijnlijk is dat alle katten die worden afgeschoten, verwilderd zijn;
  • volgens ecoloog Hugh Jansman van onderzoeksinstituut Alterra, 80% van de zwerfkatten in het buitengebied wel een eigenaar heeft;
  • er op 12 november jl. met steun van PVV, PvdA, SP, D66, GL, 50+ en Partij voor de Dieren een motie in de Tweede Kamer is aangenomen die afschot van katten niet meer toestaat;
  • echter de uitvoering daarvan een onbekende periode zal duren waardoor nog veel katten het slachtoffer kunnen worden

Dragen het college op

  • de afschot van katten per direct te stoppen

En gaan over tot de orde van de dag.


ir. M.C. van der Wel
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GL, PvdD, OSN, 50+

Tegen

VVD, CDA, PvdA