Motie Mest­ver­gisters


15 november 2013

Motie Mestvergisters


Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 november 2013.

Overwegende

 • de beraadslagingen van de commissie Transitie Stad en Platteland d.d. 4 oktober 2013 tijdens de beeldvormingsbijeenkomst met betrekking tot mestverwerking in Brabant;

Constaterende

 • dat mestvergisting zonder financieringsregelingen, in Noord-Brabant weinig marktpotentie heeft;
 • dat bij mestvergistingsinstallaties investeringen niet in redelijke verhouding staan tot de economische en/of energetische en/of ecologische rentabiliteit;
 • dat plannen voor mestvergistingsinstallaties zorgen voor maatschappelijke onrust;
 • Spreken als Provinciale Staten uit
 • dat mestvergisting geen significante bijdrage levert aan het oplossen van de mestproblematiek;
 • dat financiële en planologische ondersteuning voor mestvergistingsinstallaties niet gewenst is;

En verzoeken Gedeputeerde Staten

 • Geen (co)financiering (meer) te verlenen voor mestvergisters;
 • Hierop (huidige) beleidsstukken aan te passen en daarmee rekening te houden bij toekomstige beleidsstukken en uitvoering daarvan;
 • hierop de vaststelling en uitvoering van financieringsregelingen aan te passen;
 • hierop de criteria voor toekenning van financiering aan te passen;

En gaan over tot de orde van de dag.


ir. Marco van der Wel
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, GL, PvdD, OSN, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, D66