Motie Bemesten en beweiden als project


23 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 23 november 2018,

Behandelend Statenvoorstel 71/18 Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant;


overwegende dat

  • In 118 van de 162 Nederlandse Natura 2000-gebieden sprake is van een overbelasting van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van beschermde soorten;
  • De onzekerheden over de houdbaarheid van het PAS op 7 november 2018 door het Europees Hof van Justitie zijn bevestigd;
  • Door de prejudiciële beslissing van het Europees Hof van Justitie van 7 november 2018, duidelijk is geworden dat het college van Gedeputeerde Staten door toepassing van het PAS in de vergunningverlening, niet kan waarborgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet worden aangetast;

constaterende dat

  • In artikel 6, derde lid van de Habitatrichtlijn een voorzorgsbeginsel besloten ligt, dat vereist dat er zekerheid is dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast;
  • Door het Europees Hof van Justitie is bepaald dat de bemesting van bepaalde gronden of het gebruik ervan voor beweiding als project in de zin van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn moet worden aangemerkt en niet als ‘andere handeling’;
  • Aangezien beweiding en bemesting als projecten moeten worden aangemerkt, een ontheffing van de vergunningplicht, waardoor een individuele beoordeling is uitgesloten, niet verenigbaar is met artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • Zich te conformeren aan de prejudiciële beslissing van het Europees Hof van Justitie, met name wat betreft het aanmerken van beweiding en bemesting als projecten en derhalve niet ontheven van de vergunningplicht, en dit op te nemen in de Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant.

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Hagar Roijackers,
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

PvdA, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP