Motie Klimaat­pa­ra­graaf


9 november 2018

Motie Klimaatparagraaf


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


constaterende dat

  • er een uitzonderlijk grote inspanning zal moeten worden geleverd om de in gang gezette klimaatverandering te beperken tot een niveau waarbij geen ernstige gevolgen voor de mensheid optreden;
  • 195 landen hiertoe in december 2015 een akkoord hebben gesloten dat zich richt op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius;

overwegende dat

  • iedere overheid datgene dient te doen wat binnen haar invloedssfeer ligt om bij te dragen aan het leveren van bovengenoemde inspanning en het realiseren van genoemde doelstelling;
  • er naast het energiegebruik vele andere factoren/beleidsterreinen zijn die een grote invloed hebben op klimaatverandering (landgebruik, de voedselketen, mobiliteit, etc.);
  • de aanpak van de klimaatverandering dus niet slechts op het terrein van het energiegebruik dient te worden vormgegeven;
  • verschillende overheden (waaronder de provincie Gelderland) een klimaatparagraaf hebben toegevoegd aan hun beleidsvoorstellen;
  • het toevoegen van een klimaatparagraaf aan beleidsvoorstellen Provinciale Staten inzicht kan geven in de impact van beleidsvoorstellen op de klimaatproblematiek en in de mogelijkheden om negatieve invloeden te beperken en positieve invloeden te maximaliseren;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve uitwerking van een klimaatparagraaf;
  • het eerste jaar regelmatig met Provinciale Staten te evalueren of de klimaatparagraaf in de vigerende vorm bijdraagt aan de gewenste doelstelling (te weten meer inzicht in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en bijsturingsmogelijkheden) en uitvoerbaar en effectief is;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel & Paranka Surminski


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

PvdA, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP