Motie BOA's met een bite


9 november 2018

Motie BOA's met een bite


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;

constaterende dat

  • de terreinbeherende organisaties (tbo’s) een nadrukkelijke versterking van Samen Sterk in Brabant (SSiB) voor staan;
  • voor deze versterking in de Statenmededeling van 23 oktober 2018 drie sporen benoemd zijn, waaronder een betere materiële uitrusting;

overwegende dat

  • de criminaliteit in het buitengebied toeneemt en verhardt;
  • toezicht en handhaving voor de uitvoerders steeds meer risico met zich brengt;
  • politieondersteuning niet voldoende beschikbaar is;
  • bewapening in de vorm van wapenstok, pepperspray en handboeien niet voldoende is voor toezichthouders die in de gevaarlijkste situaties werken;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • zich in te zetten voor betere bewapening voor toezichthouders in het buitengebied;
  • daarvoor zo spoedig mogelijk met een voorstel aan Provinciale Staten te komen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Paranka Surminski & Marco van der Wel


Status

Aangehouden

Voor

Tegen