Motie Biolo­gische land­bouw­grond als structuur in de Veror­dening ruimte


10 november 2017

Motie Biologische landbouwgrond als structuur in de Verordening ruimte


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 november 2017,

behandelend het Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018;

overwegende dat

  • het aangescherpte landbouwbeleid tot gevolg heeft dat meer veehouders genoodzaakt zijn te stoppen met hun huidige bedrijf;
  • veel veehouders het boeren in hun hart hebben en het liefst als agrariĆ«r werkzaam blijven;
  • het aanbod van biologische producten in Brabant achterblijft op de vraag;
  • de toename van biologische landbouw een goede bijdrage levert aan de transitie naar een duurzame Brabantse landbouw;
  • de omschakeling naar biologische landbouw een serieuze omschakeloptie zou moeten zijn voor stoppende veehouders;
  • biologische omschakelaars vaak aanlopen tegen de grote tijdsinvestering die de omschakeling naar biologische grond vergt (minstens twee jaar);
  • de voorsprong die biologische boeren krijgen bij de jaarlijkse grondverpachting door het GOB afsteekt tegen de meerjarige omschakelperiode;
  • biologische landbouw veel baat heeft bij afstand tot intensieve landbouwgronden, o.a. vanwege het gebruik van pesticiden in de intensieve landbouw;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de Verordening ruimte een structuur voor biologische landbouw op te nemen, waarmee gronden exclusief en langdurig beschikbaar worden voor biologische landbouw;
  • de mogelijkheden om deze structuur in de Verordening ruimte te verankeren aan PS voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen