Motie Biolo­gische land­bouw­grond als structuur in de Veror­dening ruimte


10 november 2017

Motie Biologische landbouwgrond als structuur in de Verordening ruimte


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 november 2017,

behandelend het Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018;

overwegende dat

  • het aangescherpte landbouwbeleid tot gevolg heeft dat meer veehouders genoodzaakt zijn te stoppen met hun huidige bedrijf;
  • veel veehouders het boeren in hun hart hebben en het liefst als agrariĆ«r werkzaam blijven;
  • het aanbod van biologische producten in Brabant achterblijft op de vraag;
  • de toename van biologische landbouw een goede bijdrage levert aan de transitie naar een duurzame Brabantse landbouw;
  • de omschakeling naar biologische landbouw een serieuze omschakeloptie zou moeten zijn voor stoppende veehouders;
  • biologische omschakelaars vaak aanlopen tegen de grote tijdsinvestering die de omschakeling naar biologische grond vergt (minstens twee jaar);
  • de voorsprong die biologische boeren krijgen bij de jaarlijkse grondverpachting door het GOB afsteekt tegen de meerjarige omschakelperiode;
  • biologische landbouw veel baat heeft bij afstand tot intensieve landbouwgronden, o.a. vanwege het gebruik van pesticiden in de intensieve landbouw;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de Verordening ruimte een structuur voor biologische landbouw op te nemen, waarmee gronden exclusief en langdurig beschikbaar worden voor biologische landbouw;
  • de mogelijkheden om deze structuur in de Verordening ruimte te verankeren aan PS voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ondersteuning diervriendelijke schadebestrijding

Lees verder

Motie Voorbeeldfunctie plantaardige provincie in transitie duurzame landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer