Motie Brabant­brede inzet op rest­warm­te­ge­bruik bij data­centra


8 mei 2020

Motie: Brabantbrede inzet op restwarmtegebruik bij datacentra


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 mei 2020;

behandelend Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025;


constaterende dat

overwegende dat

  • warmte een aanzienlijke (deel)opgave in de energietransitie is;
  • het restwarmtegebruik van een datacenter in Eindhoven als succesvoorbeeld wordt beschouwd;
  • momenteel een verkenning uitgevoerd wordt of restwarmtebenutting van een datacenter in de gemeente ’s-Hertogenbosch op het industrieterrein ‘De Brand’ kan worden gerealiseerd;
  • het bij de provincie echter niet bekend is welke initiatieven door/voor de andere datacentra in onze provincie worden ondernomen op het gebied van restwarmtegebruik;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • aan Provinciale Staten een voorstel te doen toekomen over een Brabantbrede inzet op restwarmtegebruik bij datacentra;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel

D66,
Arend Meijer


Status

Aangehouden

Voor

Tegen