Motie Moerdijk 1 beschikbaar maken voor logistiek


8 mei 2020

Motie: Moerdijk 1 beschikbaar maken voor logistiek


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 mei 2020;

behandelend Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk;


constaterende dat

  • de Provincie Noord-Brabant groot belang hecht aan zorgvuldig ruimtegebruik;
  • er in de gemeentes Bernheze, ’s-Hertogenbosch, Moerdijk, Oisterwijk, Oss, Roosendaal en Tilburg cultuurgronden opgeofferd (dreigen te) worden aan grootschalige bedrijventerreinen en XXL-distributiecentra;

overwegende dat

  • op het bedrijventerrein Moerdijk 1 al 55 jaar lang beschikbare bouwgrond braak ligt met meer dan voldoende oppervlakte voor bijvoorbeeld de realisatie van Logistiek Park Moerdijk (LPM);
  • Moerdijk 1 al een multimodale bereikbaarheid kent;
  • het laatste onderzoek naar de beschikbaarheid van de braakliggende gronden op Moerdijk 1 in 2006 is uitgevoerd, en er sindsdien veel is veranderd;
  • ruimte alsmaar schaarser wordt, o.m. vanwege de energietransitie, de natuurdoelen, en de woningnood;
  • het niet meer rendabel en te verantwoorden is om de braakliggende grond op Moerdijk 1 oneindig gereserveerd te houden voor zware industrie en chemie, terwijl elders cultuurgronden verdwijnen voor logistieke bedrijvigheid;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om onafhankelijk onderzoek te doen naar de actuele mogelijkheden en condities om Moerdijk 1 beschikbaar te maken voor Logistiek Park Moerdijk en/of andere grote logistieke terreinen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV

Tegen

FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, D66, 50+, CU-SGP