Motie Gede­pu­teerde Cultuur aanstellen


15 mei 2020

Motie: Gedeputeerde Cultuur aanstellen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 mei 2020;

Behandelend Bestuursakkoord 2020-2023;


constaterende dat

  • er voor de resterende jaren van deze bestuursperiode niet is voorzien in een gedeputeerde Cultuur;
  • de erkenning van cultuur voor de cultuursector van groot belang is;

besluiten

  • dat er een gedeputeerde Cultuur wordt aangesteld in het nieuwe college;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen