Motie Gede­pu­teerde Dieren­welzijn aanstellen


15 mei 2020

Motie: Gedeputeerde Dierenwelzijn aanstellen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 mei 2020;

Behandelend Bestuursakkoord 2020-2023;


constaterende dat

  • er in deze bestuursperiode niet is voorzien in een gedeputeerde Dierenwelzijn;
  • de coalitie wil sturen op een diervriendelijke aanpak binnen het thema Landbouw & Voedsel;
  • het provinciaal beleid zich uitstrekt over verschillende terreinen die te maken hebben met dieren en dierenwelzijn, zoals veehouderij, faunabeheer, jacht en soortenbescherming;
  • door het ontbreken van een provinciale eindverantwoordelijke, deze verschillende beleidsterreinen versnipperd zijn en niet goed op elkaar worden afgestemd;
  • de provincie een aantal wettelijke taken heeft omtrent het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren;
  • door het ontbreken van een provinciale eindverantwoordelijke, dierenwelzijn een onderbelicht thema dreigt te zijn, en in de afweging van belangen vaak het onderspit delft;

overwegende dat

  • dierenwelzijn binnen de landbouw, maar ook in het kader van o.m. natuur (wildbeheer en stroperij) en economie (malafide hondenhandel), een levend maatschappelijk thema is;

besluiten

  • dat er een gedeputeerde Dierenwelzijn wordt aangesteld in het nieuwe college;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, SP

Tegen

FvD, PvdA, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+, CU-SGP