Motie Onder­steu­nende maat­re­gelen transitie veehou­derij schrappen


15 mei 2020

Motie: Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij schrappen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 mei 2020;

Behandelend Bestuursakkoord 2020-2023;


constaterende dat

  • in 2017 de deadline voor het voldoen aan de emissie-eisen naar voren is gehaald;
  • daarop het pakket ‘Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij’, á 75 miljoen euro, is vrijgemaakt om veehouders te helpen bij het voldoen aan de emissie-eisen;
  • Gedeputeerde Staten de deadline nu jaren naar achter hebben verplaatst, naar 2024;
  • Gedeputeerde Staten desalniettemin zinnens is om het budget voor de Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij in stand te houden;

overwegende dat

  • de Brabantse veesector trots is op haar eigen vermogen om zaken op te lossen;
  • de noodzaak voor een pakket aan ondersteunende maatregelen is verdwenen, nu de deadline voor het voldoen aan de emissie-eisen jaren naar achteren is verschoven;
  • het teruglopen van de financiële ruimte maakt dat scherpe keuzes gemaakt moeten worden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij zo veel als te ontmantelen, en lopende projecten zo veel als mogelijk af te bouwen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,

Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+, CU-SGP