Motie Het is nu geen tijd voor extra asfalt


15 mei 2020

Motie: Het is nu geen tijd voor extra asfalt


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 mei 2020;

Behandelend Statenvoorstel 45/20 Perspectiefnota 2020;


constaterende dat

  • het teruglopen van de financiële ruimte maakt dat ambities moeten worden bijgesteld en scherpe keuzes gemaakt moeten worden;

overwegende dat

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • investeringen in mobiliteitsprojecten waarbij extra asfalt voor gemotoriseerd verkeer is gemoeid (zoals verbredingen en nieuwe wegen) voor zover mogelijk uit te stellen, in afwachting van de verkeerseffecten van de coronacrisis;
  • Provinciale Staten een voorstel te doen toekomen over extra investeringen in bevordering van gedragsverandering, zoals thuiswerken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel

D66,
Liesbeth Sjouw


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, SP, D66

Tegen

FvD, PvdA, LB, VVD, CDA, PVV, 50+, CU-SGP